۱۱ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : مهندسی علوم باغبانی
  • تاریخ تولد : 1361/10/15
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 215
  • شماره تلفن دفتر :
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : soleimaniaghdam@ENG.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکتری تخصصی علوم باغبانی - فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی 1391 1394 دانشگاه تهران - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج - گروه علوم باغبانی نمایش پیوند

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مباحث نوین در فیزیولوژی پس از برداشت محصولات باغبانی 1396 1396 مقطع دکتری علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و فیزیولوژی پس از برداشت محصولات باغبانی در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 در گروه علوم باغبانی دانشگاه زنجان نمایش پیوند

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تاثیر تیمار گاما آمینوبوتیریک اسید (‏GABA‏) بر اکسیداسیون پس از برداشت لیپید مغز گردو ‏ 1396 1397 دانشگاه مراغه نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 افزایش مقاومت محصولات باغبانی به تنش های پس از برداشت نمایش پیوند
2 حفظ کیفیت حسی و تغذیه ای محصولات باغبانی در دوره پس از برداشت نمایش پیوند
3 مکانیسم عمل GABA و ملاتونین در حفظ کیفیت تغذیه ای و افزایش مقاومت به تنش های پس از برداشت در محصولات باغبانی نمایش پیوند

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تکنیکهای شناسایی، جداسازی و آنالیز ترکیبات فیتوشیمیایی (HPLC-TLC) مهرماه 1392 در مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران نمایش پیوند
2 سنجش توان آنتی اکسیدانی در سیستمهای زیستی (آنزیمی و غیر آنزیمی) آذرماه 1392 مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران نمایش پیوند
3 نرم افزار EndNote آذرماه 1392 مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Sumac (Rhus coriaria L.) fruit: Essential oil variability in Iranian populations Industrial Crops and Products Volume 111, January 2018, Pages 1-7 نمایش پیوند
2 Glycine betaine treatment attenuates chilling injury and maintains nutritional quality of hawthorn fruit during storage at low temperature Scientia Horticulturae Volume 233, 15 March 2018, Pages 188-194 نمایش پیوند
3 Ensuring sufficient intracellular ATP supplying and friendly extracellular ATP signaling attenuates stresses, delays senescence and maintains quality in horticultural crops during postharvest life Trends in Food Science & Technology Volume 76, June 2018, Pages 67-81 نمایش پیوند
4 Hydrogen sulfide treatment confers chilling tolerance in hawthorn fruit during cold storage by triggering endogenous H2S accumulation, enhancing antioxidant enzymes activity and promoting phenols accumulation Scientia Horticulturae Volume 238, 19 August 2018, Pages 264-271 نمایش پیوند
5 β-Aminobutyric acid treatment confers decay tolerance in strawberry fruit by warranting sufficient cellular energy providing Scientia Horticulturae Volume 240, 20 October 2018, Pages 249-257 نمایش پیوند
6 The effect of the layer-by-layer (LBL) edible coating on strawberry quality and metabolites during storage Postharvest Biology and Technology Volume 147, January 2019, Pages 29-38 نمایش پیوند
7 Nitric oxide and γ-aminobutyric acid treatments delay senescence of cornelian cherry fruits during postharvest cold storage by enhancing antioxidant system activity Scientia Horticulturae Volume 243, 3 January 2019, Pages 268-273 نمایش پیوند
8 Exogenous melatonin ameliorates chilling injury in cut anthurium flowers during low temperature storage Postharvest Biology and Technology Volume 148, February 2019, Pages 184-191 نمایش پیوند
9 Employing exogenous melatonin applying confers chilling tolerance in tomato fruits by upregulating ZAT2/6/12 giving rise to promoting endogenous polyamines, proline, and nitric oxide accumulation by triggering arginine pathway activity Food Chemistry Volume 275, 1 March 2019, Pages 549-556 نمایش پیوند
10 Salicylic acid treatment of peach trees maintains nutritional quality of fruits during cold storage Advances in Horticultural Science, 2018, 32, 33-40, نمایش پیوند
11 γ-Aminobutyric acid and nitric oxide treatments preserve sensory and nutritional quality of cornelian cherry fruits during postharvest cold storage by delaying softening and enhancing phenols accumulation Scientia Horticulturae Volume 246, 27 February 2019, Pages 812-817 نمایش پیوند
12 Exogenous phenylalanine application promotes chilling tolerance in tomato fruits during cold storage by ensuring supply of NADPH for activation of ROS scavenging systems Scientia Horticulturae Volume 246, 27 February 2019, Pages 818-825 نمایش پیوند
13 Impact of salicylic acid on post-harvest physiology of horticultural crops Trends in Food Science & Technology Volume 21, Issue 10, October 2010, Pages 502-509 نمایش پیوند
14 Impact of postharvest brassinosteroids treatment on PAL activity in tomato fruit in response to chilling stress Scientia Horticulturae Volume 144, 6 September 2012, Pages 116-120 نمایش پیوند
15 The language of calcium in postharvest life of fruits, vegetables and flowers Scientia Horticulturae Volume 144, 6 September 2012, Pages 102-115 نمایش پیوند
16 Postharvest salicylic acid treatment enhances antioxidant potential of cornelian cherry fruit Scientia Horticulturae Volume 154, 2 May 2013, Pages 31-36 نمایش پیوند
17 Physiological and biochemical mechanisms regulating chilling tolerance in fruits and vegetables under postharvest salicylates and jasmonates treatments Scientia Horticulturae Volume 156, 7 June 2013, Pages 73-85 نمایش پیوند
18 Heat shock proteins as biochemical markers for postharvest chilling stress in fruits and vegetables Scientia Horticulturae Volume 160, 27 August 2013, Pages 54-64 نمایش پیوند
19 Enhancement of antioxidant capacity of cornelian cherry (Cornus mas) fruit by postharvest calcium treatment Scientia Horticulturae Volume 161, 24 September 2013, Pages 160-164 نمایش پیوند
20 Amelioration of postharvest chilling injury in anthurium cut flowers by γ-aminobutyric acid (GABA) treatments Postharvest Biology and Technology Volume 110, December 2015, Pages 70-76 نمایش پیوند
21 Enhancement of postharvest chilling tolerance of anthurium cut flowers by γ-aminobutyric acid (GABA) treatments Scientia Horticulturae Volume 198, 26 January 2016, Pages 52-60 نمایش پیوند
22 Alleviation of postharvest chilling injury in anthurium cut flowers by salicylic acid treatment Scientia Horticulturae Volume 202, 20 April 2016, Pages 70-76 نمایش پیوند
23 Contribution of GABA shunt to chilling tolerance in anthurium cut flowers in response to postharvest salicylic acid treatment Scientia Horticulturae Volume 205, 23 June 2016, Pages 90-96 نمایش پیوند
24 Postharvest browning alleviation of Agaricus bisporus using salicylic acid treatment Scientia Horticulturae Volume 207, 5 August 2016, Pages 146-151 نمایش پیوند
25 Impact of exogenous GABA treatments on endogenous GABA metabolism in anthurium cut flowers in response to postharvest chilling temperature Plant Physiology and Biochemistry Volume 106, September 2016, Pages 11-15 نمایش پیوند
26 Salicyloyl chitosan alleviates chilling injury and maintains antioxidant capacity of pomegranate fruits during cold storage Scientia Horticulturae Volume 211, 1 November 2016, Pages 110-117 نمایش پیوند
27 Melatonin treatment attenuates postharvest decay and maintains nutritional quality of strawberry fruits (Fragaria × anannasa cv. Selva) by enhancing GABA shunt activity Food Chemistry Volume 221, 15 April 2017, Pages 1650-1657 نمایش پیوند
28 Impact of postharvest hot salicylic acid treatment on aril browning and nutritional quality in fresh-cut pomegranate Horticulture, Environment, and Biotechnology August 2016, Volume 57, Issue 4, pp 378–384 نمایش پیوند
29 Enhancement of Chilling Stress Tolerance of Tomato Fruit by Postharvest Brassinolide Treatment Food and Bioprocess Technology March 2014, Volume 7, Issue 3, pp 909–914 نمایش پیوند
30 Alleviation of postharvest chilling injury of tomato fruit by salicylic acid treatment Journal of Food Science and Technology October 2014, Volume 51, Issue 10, pp 2815–2820 نمایش پیوند
31 Postharvest Heat Treatment for Mitigation of Chilling Injury in Fruits and Vegetables Food and Bioprocess Technology January 2014, Volume 7, Issue 1, pp 37–5 نمایش پیوند
32 Mitigation of postharvest chilling injury in tomato fruit by prohexadione calcium Journal of Food Science and Technology October 2013, Volume 50, Issue 5, pp 1029–1033 نمایش پیوند
33 Effect of postharvest salicylic acid treatment on reducing chilling injury in tomato fruit Romanian Biotechnological Letters, 2012, 17, 7466-73 نمایش پیوند
34 Elevated CO2 delayed the chlorophyll degradation and anthocyanin accumulation in postharvest strawberry fruit 2019 Food Chemistry Volume 285, 1 July 2019, Pages 163-170 نمایش پیوند
35 Impact of Exogenous Melatonin Application on Chilling Injury in Tomato Fruits During Cold Storage 2019 Food and Bioprocess Technology نمایش پیوند
36 Efficient microencapsulation of Syringa essential oil; the valuable potential on quality maintenance and storage behavior of peach 2019 Food Hydrocolloids نمایش پیوند
37 Morphological and quality characterization of grape berry and rachis in response to postharvest 1-methylcyclopropene and elevated oxygen and carbon dioxide atmospheres 2019 Postharvest Biology and Technology نمایش پیوند
38 Effect of exogenous sucrose on anthocyanin synthesis in postharvest strawberry fruit 2019 Food Chemistry نمایش پیوند
39 Melatonin treatment promotes endogenous melatonin accumulation and triggers GABA shunt pathway activity in tomato fruits during cold storage 2019 Scientia Horticulturae, Volume 254, 25 August 2019, Pages 222-227 نمایش پیوند
40 Exogenous adenosine triphosphate application retards cap browning in Agaricus bisporus during low temperature storage 2020 Food Chemistry, Volume 293, 30 September 2019, Pages 285-290 نمایش پیوند
41 Efficient microencapsulation of Syringa essential oil; the valuable potential on quality maintenance and storage behavior of peach 2019 Food Hydrocolloids, Volume 95, October 2019, Pages 177-185 نمایش پیوند
42 Melatonin treatment maintains nutraceutical properties of pomegranate fruits during cold storage 2020 Food Chemistry, Volume 303, 15 January 2020, 125385 نمایش پیوند
43 Physiological aspects of date palm loading and alternate bearing under regulated deficit irrigation compared to cutting back of bunch 2020 Agricultural Water Management, Volume 232, 1 April 2020, 106035 نمایش پیوند
44 Exogenous β‐aminobutyric acid application attenuates Aspergillus decay, minimizes aflatoxin B1 accumulation, and maintains nutritional quality in fresh‐in‐hull pistachio kernels 2020 Journal of the Science of Food and Agriculture نمایش پیوند
45 Influence of Gum Arabic Enriched with GABA Coating on Oxidative Damage of Walnut Kernels 2019 (Food Technol. Biotechnol. 57 (4) 554-560 (2019 نمایش پیوند
46 Exogenous phytosulfokine α (PSKα) applying delays senescence and relief decay in strawberry fruits during cold storage by sufficient intracellular ATP and NADPH availability 2021 2021 Food Chemistry نمایش پیوند
47 NADPH as a quality footprinting in horticultural crops marketability 2020 2020 Trends in Food Science & Technology نمایش پیوند
48 Exogenous application of phytosulfokine α (PSKα) delays yellowing and preserves nutritional quality of broccoli florets during cold storage 2020 2020 Food Chemistry نمایش پیوند
49 Effect of number of suckers on date palm source-sink limitation tracked by physiological markers and carbon allocation responsive genes expression 2022 2022 Scientia Horticulturae نمایش پیوند
50 Exogenous methyl jasmonate enhances phytochemicals and delays senescence in harvested strawberries by modulating GABA shunt pathway 2022 2022 Food Chemistry نمایش پیوند
51 Exogenous phytosulfokine α (PSKα) alleviates chilling injury of banana by modulating metabolisms of nitric oxide, polyamine, proline, and γ-aminobutyric acid 2022 2022 Food Chemistry نمایش پیوند
52 Harnessing cGMP signaling pathways for improving fruits and vegetables marketability 2022 2022 Scientia Horticulturae نمایش پیوند
53 Endogenous phytosulfokine α (PSKα) signaling delays petals senescence and prolongs vase life of cut rose flowers (Rosa hybrida cv. Angelina) 2022 2022 Scientia Horticulturae نمایش پیوند
54 Octapeptide NOP-1 treatment delays yellowing in broccoli floret during low temperature storage 2022 2022 Postharvest Biology and Technology نمایش پیوند
55 Melatonin treatment delays senescence and improves antioxidant potential of sweet cherry fruits during cold storage 2021 2021 Scientia Horticulturae نمایش پیوند
56 Exogenous application of hydrogen sulfide and γ-aminobutyric acid alleviates chilling injury and preserves quality of persimmon fruit (Diospyros kaki, cv. Karaj) during cold storage 2021 2021 Scientia Horticulturae نمایش پیوند
57 Phytosulfokine α (PSKα) delays senescence and reinforces SUMO1/SUMO E3 ligase SIZ1 signaling pathway in cut rose flowers (Rosa hybrida cv. Angelina) 2021 2021 Scientific Reports نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کاهش قهوه‌ای شدن قارچ خوراکی با تیمار اسید سالیسیلیک نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران. 11-9 شهریور 95. دانشگاه تبریز نمایش پیوند
2 تیمار پس از برداشت اسید سالیسیلیک مقاومت گل های شاخه بریده آنتوریوم به سرمازدگی را از طریق افزایش فعالیت مسیر GABA شانت افزایش می‌دهد نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران. 11-9 شهریور 95. دانشگاه تبریز نمایش پیوند
3 تیمار GABA سرمازدگی پس از برداشت گل شاخه بریده آنتوریوم را با افزایش فعالیت GABA شانت کاهش می‌دهد نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران. 11-9 شهریور 95. دانشگاه تبریز نمایش پیوند
4 استفاده از نور UV-C برای حفظ کیفیت تغذیه ای پس از برداشت میوه ها و سبزی ها 1393 اولین همایش کاربرد فناوری هسته ای در صنایع غذایی و کشاورزی. تبریز، ایران نمایش پیوند
5 کاهش سرمازدگی پس از برداشت میوه ها و سبزی ها با تیمار نور UV-C 1393 اولین همایش کاربرد فناوری هسته ای در صنایع غذایی و کشاورزی. تبریز، ایران نمایش پیوند
6 کاهش سرمازدگی پس از برداشت میوه گوجه فرنگی با تیمار پروهگزادیون کلسیم 1392 اولین همایش ملی فیزیولوژی پس از برداشت محصولات باغبانی، شیراز، ایران نمایش پیوند
7 براسینواستروئید و نقش آن در کاهش سرمازدگی پس از برداشت میوه گوجه فرنگی 1392 اولین همایش ملی فیزیولوژی پس از برداشت محصولات باغبانی، شیراز، ایران نمایش پیوند
8 تاثیر بخار متیل سالیسیلات روی عمر انبارمانی کیوی فروت رقم هایوارد 1386 پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران. شیراز- ایران نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 زیست‌فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی 1397 جهاد دانشگاهی واحد تهران نمایش پیوند
2 Eco-Friendly Technology for Postharvest Produce Quality 2016, Pages 203-218 2016 6 - Impact of brassinosteroids on postharvest physiology of fruits and vegetables نمایش پیوند
3 Eco-Friendly Technology for Postharvest Produce Quality 2016, Pages 243-268 2016 8 - Impact of salicylic acid on postharvest physiology of fruits and vegetables نمایش پیوند
4 عمل اتیلن در گیاهان 1389 1000 جهاد دانشگاهی، واحد تهران - 14 اسفند، 1389 نمایش پیوند
5 رسیدن میوه و مدیریت اتیلن 1390 1100 جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - 26 آذر، 1390 نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تاثیر تیمارهای پس از برداشت گلایسین بتائین و سولفید هیدروژن بر صفات کیفی و آنتی اکسیدانی میوه سرخ ولیک در حال انجام دانشگاه زنجان رقیه محمودی نمایش پیوند
2 تاثیر تیمارهای پس از برداشت گاما آمینو بوتیریک اسید و فنیل آلانین بر کیفیت و خواص آنتی اکسیدانی گوجه فرنگی در حال انجام دانشگاه زنجان محسن مرادی نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره رساله دکتری

رج عنوان رساله تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی نقش ملاتونین در رسیدن و کیفیت پس از برداشت میوه توت فرنگی در حال انجام دانشگاه همدان سیروان منصوری نمایش پیوند
2 تاثیر تیمارهای پس از برداشت آب گرم، نیتریک اکسید و گاما آمینو بوتیریک اسید بر خصوصیات میوه زغال اخته در حال انجام دانشگاه زنجان فرشاد کاکاوند نمایش پیوند
3 تاثیر سولفید هیدروژن، گاما آمینو بوتیریک اسید و کلات آهن بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و بیان ژن های مرتبط با بیوسنتز آنتوسیانین ها طی رسیدن میوه توت فرنگی در حال انجام دانشگاه زنجان سعید رضایی نمایش پیوند