۱ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
  • تاریخ تولد :
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 637
  • شماره تلفن دفتر :
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : ghtajbakhsh@yahoo.com- tajbakhsh@ISR.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی زبان و ادبیات عرب مهر 1377 بهمن 1380 دانشگاه شهید بهشتی تهران نمایش پیوند
2 کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی مهر 1384 شهریور 1387 دانشگاه تهران نمایش پیوند
3 دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی مهر 1387 شهریور 1392 دانشگاه تهران نمایش پیوند

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تاریخ اسلام درمصر و شام مهر ماه 1393 دی ماه 1393 دانشگاه الزهرا (س) (گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی) نمایش پیوند
2 تشکیلات اسلامی (1) بهمن 1393 تیر 1394 دانشگاه الزهرا (س) (گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی) نمایش پیوند
3 تاریخ اسلام درمصر و شام مهر ماه 1394 دی ماه 1394 دانشگاه الزهرا (س) (گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی) نمایش پیوند
4 جغرافیای تاریخی در سرزمین های اسلامی (1) مهر 1394 دی ماه 1394 دانشگاه مذاهب اسلامی تهران (گروه تاریخ اسلام) نمایش پیوند
5 تاریخ جنگ های صلیبی در شام و شمال آفریقا مهر ماه 1393 دی ماه 1393 دانشگاه مذاهب اسلامی تهران (گروه تاریخ اسلام) نمایش پیوند
6 تاریخنگاری اسلامی بهمن 1393 تیر 1394 دانشگاه مذاهب اسلامی تهران (گروه تاریخ اسلام) نمایش پیوند
7 تاریخ اسلام در مصر و شام بهمن 1393 تیر 1394 دانشگاه مذاهب اسلامی تهران (گروه تاریخ اسلام) نمایش پیوند
8 تاریخنگاری اسلامی مهر ماه 1394 دی ماه 1394 دانشگاه مذاهب اسلامی تهران (گروه تاریخ اسلام) نمایش پیوند
9 جغرافیای تاریخی در سرزمین های اسلامی (2) بهمن 1394 تیر1395 دانشگاه مذاهب اسلامی تهران (گروه تاریخ اسلام) نمایش پیوند
10 تاریخ جنگ های صلیبی در شام و شمال آفریقا بهمن 1394 تیر1395 دانشگاه مذاهب اسلامی تهران (گروه تاریخ اسلام) نمایش پیوند
11 تاریخ اسلام درمصر و شام مهر ماه 1395 دی ماه 1395 دانشگاه الزهرا (س) (گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی) نمایش پیوند
12 جغرافیانگاری در اسلام مهر ماه 1395 دی ماه 1395 دانشگاه الزهرا (س) (گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی) نمایش پیوند
13 تشکیلات اسلامی (1) بهمن 1395 تیر1396 دانشگاه الزهرا (س) (گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی) نمایش پیوند
14 آموزش زبان عربی (1) مهر 1397 دی ماه 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) (گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی) نمایش پیوند
15 آیین ترجمه مهر 1397 دی ماه 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) (گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی) نمایش پیوند
16 شناخت منابع تاریخ و فرهنگ و تمدن ملل اسلامی مهر 1397 دی ماه 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) (گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی) نمایش پیوند
17 آموزش نحو عربی مهر 1397 دی ماه 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) (گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی) نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 مطالعات غرب جهان اسلام (با تاکید بر مصر و شام) نمایش پیوند
2 جغرافیای تاریخی نمایش پیوند
3 آموزش زبان عربی. نمایش پیوند
4 تشکیلات اسلامی نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 «وثاقت پیمان نامه مدینه»- با همکاری دکتر علی بیات شم 15، پاییز 1386. مجله علمی- پژوهشی پژوهش دینی نمایش پیوند
2 «تطورات دیوان البرید فی عصر حکومه بیبرس فی مصر و الشام»- با همکاری دکتر احمد بادکوبه هزاوه شم 16 (4)، 2009/ 1430. مجله علمی- پژوهشی العلوم الانسانیه الدولیه دانشگاه تربیت مدرّس تهران نمایش پیوند
3 «روابط بازرگانی آراگون و قشتاله با بیبرس و تحریم اقتصادی مصر از سوی پاپ»- با همکاری دکتر احمد بادکوبه هزاوه شم 10، پاییز و زمستان 1388. مجله علمی- پژوهشی مصوب وزارت علوم تاریخ و تمدّن اسلامی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، نمایش پیوند
4 «برکه خان و بیبرس: تاثیر عوامل دینی- اقتصادی بر تعمیق روابط تجاری آلتین اردو و ممالیک بحری مصر»- با همکاری دکتر یونس فرهمند سال بیستم، شم 5، پیاپی 83، بهار 1389. مجله علمی- پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا (ویژه تاریخ اسلام و ایران) نمایش پیوند
5 «نظامی گریِ ممالیک مصر و روکِ حسامی و ناصری»- با همکاری دکتر سید جمال موسوی و دکتر اصغر قایدان پذیرش نهایی (31/ 1393/02)،چاپ ش2،پاییز و مجله علمی- پژوهشی پژوهشنامه تاریخِ تمدن اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه تهران نمایش پیوند
6 «دست اندازیها بر زمین های وقفی مصر در عصر ممالیک: پیامدها و واکنشها» پذیرش نهایی (27/ 09/ 1392)، چاپ در شم 18 مجله علمی- پژوهشی مصوب وزارت علوم تاریخ و تمدّن اسلامی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران نمایش پیوند
7 «مهاجرت چچنی ها و چرکسی ها به زرقاء: پیامدهای فرهنگی و سیاسی»- با همکاری دکتر یونس فرهمند پذیرش نهایی در(19/ 11/ 1395)، چاپ در دو مجله علمی- پژوهشی پژوهشنامه تاریخِ تمدن اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه تهران نمایش پیوند
8 «کوشش های مسلمانان برای فتح جزیرة سردانیه از سده اول تا پنجم هجری»- با همکاری دکتر یونس فرهمند پذیرش نهایی (10/ 05/ 1396)، چاپ در دوره مجله علمی- پژوهشی پژوهشنامه تاریخِ تمدن اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه تهران نمایش پیوند
9 «قرائت نگاری در مغرب دوره مرینی در سده هشتم»- با همکاری دکتر یونس فرهمند شم 3، زمستان 1391. مجلّه ISC لسان صدق نمایش پیوند
10 «وضع علمی- فرهنگی مصر در دوره ملک ظاهر بیبرس بندقداری»- با همکاری دکتر یونس فرهمند شم 78، آذر و دی 1387. مجله علمی- ترویجی علوم انسانی دانشگاه امام حسین (ع) ویژۀ تعلیم و تربیت اسلامی نمایش پیوند
11 «درآمدی بر پاپیروس شناسی و مطالعه مصر در اوایل دوره اسلامی» سال هشتم، شم 30، تابستان 1386. فصلنامه تخصصی تاریخ اسلام نمایش پیوند
12 «زاب» جلد 21، تهران 1395. دانشنامه جهان اسلام نمایش پیوند
13 «زرقاء» جلد 21، تهران 1395. دانشنامه جهان اسلام نمایش پیوند
14 «سَردانِیه»، جلد 23، تهران 1396. دانشنامه جهان اسلام نمایش پیوند
15 «سَرَقُوسَه» جلد 23، تهران 1396. دانشنامه جهان اسلام نمایش پیوند
16 «سَمَنّود» ج 24، تهران1396.جاپ باتاخیراسفند1397 دانشنامه جهان اسلام نمایش پیوند
17 «سَلط» ج 24، تهران1396.جاپ باتاخیراسفند1397 دانشنامه جهان اسلام نمایش پیوند
18 «سُمَیساط» ج 24، تهران1396.جاپ باتاخیراسفند1397 دانشنامه جهان اسلام نمایش پیوند
19 «شَطا» جلد 27، تهران 1398 دانشنامه جهان اسلام نمایش پیوند
20 «شوف» جلد 27، تهران 1398 دانشنامه جهان اسلام نمایش پیوند
21 «فُسطاط» پذیرش قطعی و در دست چاپ. دانشنامه جهان اسلام نمایش پیوند
22 «محمد بن طُغج» پذیرش قطعی و در دست چاپ. دانشنامه جهان اسلام نمایش پیوند
23 «موسی بن نُصَیر» پذیرش قطعی و در دست چاپ. دانشنامه جهان اسلام نمایش پیوند
24 سیاستهای عثمانی ها برای سلطه بر شوف: پیامدهای سیاسی- اجتماعی دوره 53، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، ص پژوهشنامه علمی- پژوهشیِ تاریخ تمدن اسلامی دانشگاه تهران نمایش پیوند
25 تأثیر سران نظامی و شیوخ عرب بر کشاورزان مصری در دورة ممالیک برجی چاپ دردوره ۱۴، شم. ۵۲- ( ۱-۱۴۰۱ ) مجله علمی پژوهشی مطالعات تاریخ اسلام نمایش پیوند
26 سَرَقوسَه از فتح اسلامی تا سقوط به دست مسیحیان پذیرش نهایی 30 شهریور 1401،چاپ در شم. 10 مجله علمی پژوهشی تاریخ و فرهنگ دانشگاه فردوسی مشهد نمایش پیوند
27 جنگهای ممالیک بحری با شیعیان شام: مطالعة موردی شیعیان جُرد، جُبَیل و کَسرُوان چاپ در شم 22، تابستان 1401 مجله علمی پژوهشی مطالعات تاریخی جهان اسلام نمایش پیوند
28 جایگاه طبقات الاطبّاء و الحکماء ابن جُلجُل در تاریخ نگاری اسلامی 17 آبان 1400 همایش ملی علوم انسانی و حکمت اسلامی (١٧/ ٠٨/ ١٤٠٠) نمایش پیوند
29 تاریخ نگاری ابن خلدون در العبر: ویژگی ها و ممیزه ها پذیرش قطعی در 30 آبان 1401 چاپ در شم 49، زمستان 1401 مجله علمی پژوهشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی دانشگاه معارف اسلامی قم نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 جایگاه طبقات الاطبّاء و الحکماء ابن جُلجُل در تاریخ نگاری اسلامی فروردین 1400 17/ 08/ 1400 همایش ملی علوم انسانی و حکمت اسلامی (آبان 1400) نمایش پیوند

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 طرح پژوهشی با عنوان «تحولات اداری (برید) و روابط تجاری مصر در دوره زمامداری بیبرس: مطالعه موردی آراگون و قشتاله» مرداد 1387 دانشگاه تهران، دانشکده الهیات و معارف اسلامی نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی ظرفیت های راهبردی آموزه های اسلام در تحقق همزیستی مسالمت آمیز در دانشگاه تهران تیر 1398 تیر 1398 دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران نمایش پیوند

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 رتبه اول در تمام مقاطع تحصیلی دبیرستان نمایش پیوند
2 رتبه اول در مقطع دیپلم بامعدل کل 17/ 19 نمایش پیوند
3 رتبه اول در مقطع کارشناسی (روزانه)، دانشگاه شهید بهشتی تهران با معدل 33 /18 نمایش پیوند
4 رتبه اول در کنکور سراسری کارشناسی ارشد (روزانه) دانشگاههای دولتی، ورودی 1384 نمایش پیوند
5 رتبه اول در کنکور سراسری کارشناسی ارشد دانشگاههای آزاد، ورودی 1384 نمایش پیوند
6 رتبه دوم در مقطع کارشناسی ارشد (روزانه)، دانشگاه تهران با معدل 06 /18. نمایش پیوند
7 رتبه اول در کنکور سراسری دکترا دانشگاه تهران، ورودی 1387 نمایش پیوند
8 کسب عنوان دانشجوی نخبه در زمینه «علمی- پژوهشی- نوآوری» در بنیاد ملّی نخبگان نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 «اوضاع اجتماعی مصر در عصر ممالیک برجی» شهریور 1394 شهید بهشتی تهران (گروه تاریخ اسلام) حمیده بهمنی نمایش پیوند
2 بررسی کیفیت تاسیس و تحولات موسسات مردم نهاد فعال در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی همدان از سال 1358 تا 1392 31/ 06/ 1400 بین المللی امام خمینی (ره) قزوین مستانه احمدنیا نمایش پیوند
3 تاریخ اجتماعی تبریز دوره صفوبه: مطالعه ی موردی زندگی روزانه بهمن 1400 بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ذاکر حاتم پور نمایش پیوند