۱۱ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : حسابداری
  • تاریخ تولد : 1360/12/20
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 954
  • شماره تلفن دفتر :
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : a.a.daryaei@soc.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکتری تخصصی حسابداری 1391 1395 دانشگاه شیراز نمایش پیوند
2 کارشناسی ارشد حسابداری 1386 1388 دانشگاه مازندران نمایش پیوند
3 کارشناسی حسابداری دولتی 1382 1386 دانشگاه علوم اقتصادی، تهران (دانشکده علوم مالی دانشگاه خوارزمی) نمایش پیوند

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Financial Accounting-CIMA 1396 تاکنون دانشگاه علوم پزشکی قزوین نمایش پیوند
2 مبانی حسابداری 1397 جهاد دانشگاهی قزوین نمایش پیوند

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 داوری مجلهJournal of Algorithms & Computational Technology 2017 تاکنون SAGE نمایش پیوند
2 داوری کتب انتشارات سمت 1395 تاکنون سمت نمایش پیوند
3 داوری مجله پژوهشهای کاربردی در گزارشگری مالی سازمان حسابرسی 1394 تاکنون سازمان حسابرسی نمایش پیوند
4 داوری مجله دانش حسابداری مالی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1394 تاکنون دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
5 Editorial Team 2018 تاکنون FINANCIAL FORUM نمایش پیوند
6 داوری مجله Contaduría y Administración 2018 ELSEVIER نمایش پیوند
7 داوری مجله COGENT SOCIAL SCIENCE 2018 Taylor & Francis Group نمایش پیوند
8 داوری مجله International Journal of Finance and Economics 2018 Wiley نمایش پیوند
9 داوری مجله پیشرفت های حسابداری 1397 دانشگاه شیراز نمایش پیوند
10 داوری مجله ECONOMIC RESEARCH 2018 Taylor & Francis Group نمایش پیوند
11 داوری مجله علمی-پژوهشی پژوهش های برنامه ریزی و سیاستگذاری انرژی 1397 وزارت نیرو نمایش پیوند
12 داوری مجله چشم انداز مدیریت مالی 1397 دانشگاه شهید بهشتی نمایش پیوند
13 داوری مجله EconomiA 2018 ELSEVIER نمایش پیوند
14 داوری مجله Financial Innovation 2018 Springer نمایش پیوند
15 Editorial Team 2019 Journal of Business Administration Research نمایش پیوند
16 Editorial Team 2019 Marketing Management نمایش پیوند
17 داوری مجله Corporate Governance 2019 Emerald نمایش پیوند
18 داوری مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی 1396 دانشگاه تهران نمایش پیوند
19 داوری مجله Cogent Business & Management 2020 Taylor & Francis Group نمایش پیوند
20 داوری مجله International Journal of Business Excellence Inderscience نمایش پیوند
21 داوری مجله EuroMed Journal of Business 2021 Emerald نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 Machine Learning in Accounting Research نمایش پیوند
2 Corporate Governance نمایش پیوند
3 Public Financial Management نمایش پیوند
4 Auditing نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Good governance, innovation, economic growth and the stock market turnover rate. 2017 The Journal of International Trade & Economic Development: Taylor & Francis: JCR  دریافت فایل Download ---
2 پیش‌بینی نرخ حاکمیت شرکتی با استفاده از شبکه‌های عصبی 1395 علمی- پژوهشی دانش حسابرسی دیوان محاسبات نمایش پیوند
3 نگرش حسابرسان کارآفرین و سایرین به تعادل زمانی بین فعالیت‌های بازاریابی و حسابرسی 1394 علمی- پژوهشی دانش حسابداری مالی دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
4 بررسی رابطه بین اندازه شرکت، نوع صنعت و سودآوری با افشای اطلاعات حسابداری زیست‌محیطی و اجتماعی 1394 علمی- پژوهشی پژوهش‌های تجربی حسابداری دانشگاه الزهرا نمایش پیوند
5 پیش بینی سود هر سهم با استفاده از شبکه های عصبی پرسپترن چند لایه و توابع شعاعی بنیادین در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران 1393 علمی- پژوهشی تحقیقات حسابداری و حسابرسی انجمن حسابداری ایران نمایش پیوند
6 بررسی رابطه بین پاداش هیئت مدیره با شاخص های حسابداری ارزیابی عملکرد 1392 علمی- پژوهشی تحقیقات حسابداری و حسابرسی انجمن حسابداری ایران نمایش پیوند
7 تبیین رابطه بین ویژگیهای مالکیتی و شرکتی با عملکرد 1390 علمی- پژوهشی پیشرفت‌های حسابداری دانشگاه شیراز نمایش پیوند
8 بررسی رابطه سازوکارهای حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی سهام با استفاده از سیستم معادلات همزمان 1390 علمی- پژوهشی تحقیقات حسابداری و حسابرسی انجمن حسابداری نمایش پیوند
9 عوامل مؤثر بر دقت سود پیش بینی شده توسط شرکت ها:شواهدی از بازار بورس و اوراق بهادار تهران 1389 علمی- پژوهشی بررسی‌های حسابداری و حسابرسی دانشگاه تهران نمایش پیوند
10 مطالعه نقش آمارهای مالی دولت(GFS) در ایران، در بهبود شفافیت، پاسخگویی و محاسبه بهای تمام شده طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 1389 علمی- پژوهشی تحقیقات حسابداری و حسابرسی انجمن حسابداری ایران نمایش پیوند
11 مروری بر ادبیات سرمایه فکری 1393 علمی-ترویجی مطالعات حسابداری انجمن حسابداری ایران نمایش پیوند
12 بررسی رابطه متقابل خطی و غیرخطی بین رشد و سودآوری مبتنی بر گزارش‌های مالی 1393 پژوهش‌های کاربردی در گزارشگری مالی سازمان حسابرسی نمایش پیوند
13 بررسی روند گرایش به رویکرد مبتنی بر اصول تعدیل شده یا هدف مدار در تدوین استانداردهای حسابداری 1389 دانش و پژوهش حسابداری نمایش پیوند
14 توسعه پایدار پیامد حسابداری و بازاریابی سبز و مسئولیت‌پذیری اجتماعی با تاکید بر راهبری شرکتی 1392 دانش و پژوهش حسابداری نمایش پیوند
15 Factors Affecting the Audit Process and Social Theories 2017 Corporate Governance ; Publisher: Emerald-SCOPUS Q1  دریافت فایل Download نمایش پیوند
16 Attitude toward auditing, marketing and corporate governance (An examination based in Parsons’ social action theory) 2016 International Journal of Corporate Social Responsibility-publisher: Springer  دریافت فایل Download نمایش پیوند
17 Attitude toward business environment of auditing,corporate governance and balance between auditing and marketing 2017 Contaduría y Administración-Publisher: Elsevier نمایش پیوند
18 Audit Firms-Clients Relationships: A Socio-Economic Theory Perspective 2016 International business management -SCOPUS نمایش پیوند
19 Audit firm, retain or rotation? (client and audit firm perspectives) 2017 Cogent Economics & Finance-Publisher:Taylor & Francis Group  دریافت فایل Download نمایش پیوند
20 Giddens’ Structuration Theory, Corporate Governance and Audit Marketing 2015 LUDUS VITALIS نمایش پیوند
21 رابطه اخلاق، تجربه و صلاحیت حرفه‌ای حسابرسان با کیفیت حسابرسی (با توجه به‌ نقش تعدیل‌کننده شک و تردید حرفه‌ای) 1397 مجله علمی-پژوهشی دانش حسابداری مالی دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
22 اثر به‌کارگیری نظام سنجش عملکرد بر عملکرد واحدهای بخش‌ عمومی (مطالعه موردی: شهرداری‌های استان مازندران) 1397 دوفصلنامه علمی - پژوهشی حسابداری دولتی دانشگاه پیام نور نمایش پیوند
23 نقش تعدیل‌گر مالکیت دولتی بر رابطه بین مدیریت سود واقعی و عملکرد آتی شرکت‌ 1397 مجله علمی- پژوهشی پژوهش‌های کاربردی در گزارشگری مالی سازمان حسابرسی نمایش پیوند
24 Financial Freedom and Socially Responsible Market Economy: An Analysis from Rawls’s Theory of Justice 19 Aug 2018 7 Jan 2019 Journal of Money and Economy (Central Bank of the Islamic Republic of Iran)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
25 اثر چسبندگی انتظارات مدیران بر مدیریت سود با تأکید بر نقش مدیران غیرموظف 1398 مجله علمی-پژوهشی دانش حسابداری مالی دانشگاه بین المللی امام خمینی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
26 پاداش هیأت مدیره و ریسک پذیری: نقش تعدیلگر دوگانگی مدیرعامل (مورد کاوی صنعت بانکداری) 1398 فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های پولی-بانکی بانک مرکزی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
27 The Impact of Stocks Traded-Total Value, Foreign Direct Investment, Number of Students and Fossil Fuel Energy Consumption on NO2 Emissions in Iran 2019 Environmental Energy and Economic Research - ISC  دریافت فایل Download نمایش پیوند
28 ارائه الگویی برای تدوین طرح پاداش مدیران اجرایی ارشد برمبنای چارچوب ارزیابی متوازن 1399 مجله علمی پژوهشی دانش حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان  دریافت فایل Download نمایش پیوند
29 اثر ساختار مالکیت بر نقدشوندگی سهام: رویکردهای غیرخطی 1399 پیشرفت‌های حسابداری دانشگاه شیراز  دریافت فایل Download نمایش پیوند
30 Value of Cash and Accounting Conservatism: The Role of Audit Quality and Firm Growth 2020 Cogent Economics & Finance-Publisher:Taylor & Francis Group  دریافت فایل Download نمایش پیوند
31 حاکمیت شرکتی و ریسک نامطلوب سود 1399 مجله علمی پژوهشی پژوهشهای کاربردی در گزارشگری مالی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
32 مالکیت عمده و نقدشوندگی سهام: کاربردی از الگوی رگرسیون انتقال هموار تابلویی 1399 مجله علمی-پژوهشی راهبرد مدیریت مالی دانشگاه الزهرا  دریافت فایل Download نمایش پیوند
33 اثر فرسایش قدرت خودکنترلی بر کیفیت قضاوت و تصمیم‌گیری حسابرسان 1398 مجله علمی پژوهشی حسابداری سلامت نمایش پیوند
34 The asymmetric impact of institutional ownership on firm performance: panel smooth transition regression model 2019 2020 Corporate Governance ; Publisher: Emerald-SCOPUS Q1  دریافت فایل Download نمایش پیوند
35 Management Characteristics and Cost Stickiness: An Examination Based on Agency Theory 2019 2020 Environmental Energy and Economic Research- ISC  دریافت فایل Download نمایش پیوند
36 نقش کیفیت حسابرسی بر رابطه بین قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری و ریسک سقوط قیمت سهام 1399 فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت  دریافت فایل Download نمایش پیوند
37 حق‌الزحمه حسابرسی: شواهدی بیشتر از نقش اهرم‌های بدهی عملیاتی و مالی 1399 مجله علمی پژوهشی بررسی های حسابداری و حسابرسی دانشگاه تهران  دریافت فایل Download نمایش پیوند
38 تاثیر انحراف توجه حسابرسان و ارزش‌های شخصی بر کشف مدیریت‌ سود 1400 پژوهش های حسابداری مالی دانشگاه اصفهان  دریافت فایل Download نمایش پیوند
39 Audit Committee Characteristics and Quality of Financial Information: The Role of the Internal Information Environment and Political Connections 2021 Journal of Risk Financial Management - ISI- ABDC - Rating B  دریافت فایل Download نمایش پیوند
40 حساسیت پاداش مدیران: شواهدی بیشتر از نقش محافظه‌کاری در گزارشگری مالی در بازار سرمایه ایران 1400 علمی پژوهشی دانش حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان  دریافت فایل Download نمایش پیوند
41 Stock liquidity and stock return: an asymmetric impact of institutional ownership approach 2021 Corporate Governance ; Publisher: Emerald-SCOPUS Q1  دریافت فایل Download نمایش پیوند
42 تبیین تاثیر کیفیت حسابرسی بر افشای داوطلبانه مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکتها با تاکید بر نقش مالکان نهادی 1400 پژوهشهای کاربردی در گزارشگری مالی سازمان حسابرسی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
43 اثر سوگیری رفتاری سرمایه‌گذاران بر بازده عرضه اولیه عمومی: نقش تعدیلگر کیفیت حسابرسی و رشد شرکت 1400 چشم انداز مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
44 بررسی تأثیر ساختار مالکیت دررفتار ریسک پذیری بانکها 1400 پژوهشهای پولی بانکی بانک مرکزی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
45 Accounting Comparability, Conservatism, Executive Compensation-Performance, and Information Quality 2022 Journal of Risk and Financial Management-ISI  دریافت فایل Download نمایش پیوند
46 Conservatism and Initial Public Offerings (IPOs) Underpricing: An Audit Quality Perspective 2022 Iranian Journal of Finance-ISC  دریافت فایل Download نمایش پیوند
47 شناسایی گزارش های مالی جسورانه شرکت ها 1401 پژوهشهای تجربی حسابداری نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Corporate governance mechanism, auditor reports and financial crisis 2012 14” international business research conference -Dubai نمایش پیوند
2 “Islamic values forward into a better corporate governance system” 2011 International Conference on Business and Economics Research (ICBER) Venue: -Hilton Hotel, Kuching, Sarawak, Malaysia. نمایش پیوند
3 "On the Ethics of Financial Markets with regard to moral aspects of corporate governance systems" 2010 The 3rd International Accounting Conference, bridging the gap between theory, research & practice: convergence and application, -Bali Indonesia. نمایش پیوند
4 Knowledge-based economy, corporate performance and corporate governance "(Evidence from Tehran Stock Exchange (TSE))" 2009 International Conference Management and Valuation of Intangibles -University Business School Panjab University, Chandigarh India نمایش پیوند
5 حسابرسی داخلی و پارادایم اخلاقی 1396 سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی صنایع نمایش پیوند
6 آزادی مالی، اقتصاد بازار اجتماعی و حسابرسی اجتماعی تحلیلی مبتنی بر تئوری عدالت رالز 1397 کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در مدیریت و حسابداری با رویکرد نوآوریهای تحقیقاتی نمایش پیوند
7 بیش اعتمادی مدیران در تصمیم گیری تامین مالی 1397 سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی (دانشگاه پیام نور سمنان) نمایش پیوند
8 رابطه مفهومی بین آمایش سرزمین و آموزش عالی 1397 نخستین همایش ملی آمایش علم و فن آوری (دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
9 کیفیت حسابرسی و هزینه سرمایه 1396 تازه های حسابداری مدیریت و اقتصاد نمایش پیوند
10 پژوهش مفهومی در شکاف انتظارات از عبارت «بی‌طرفی» 1398 هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران- دانشگاه تهران، پردیس فارابی قم نمایش پیوند
11 عملکرد شرکتهای همتا و پاداش هیأت مدیره 1399 اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری موسسه آمورش عالی ادیب نمایش پیوند
12 institutional Ownership and Earnings Management: A Corporate Governance Perspective 1399 هجدهمین همایش ملی حسابداری ایران- دانشگاه یزد نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تئوری حسابرسی 1396 1000 دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
2 توسعه عقاید و افکار حسابداری (جلد اول، چاپ سوم) 1394 1000 ترمه- تهران نمایش پیوند
3 حسابداری دولتی (2) 1389 1000 شلفین مازندران نمایش پیوند
4 حسابداری دولتی (1) 1389 1000 شلفین مازندران نمایش پیوند
5 حسابداری منافع عمومی 1398 500 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
6 حسابرسی: دیدگاه‌های درون و برون سازمانی 1400 500 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
7 تئوری حسابداری (جلد دوم) 1400 1000 مرکز آموزش حسابداران خبره  دریافت فایل Download نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 حسابداری دولتی 1388 1390 دانشگاه مازندران نمایش پیوند
2 حسابداری شرکتها 1388 1390 دانشگاه مازندران نمایش پیوند
3 زبان تخصصی حسابداری 1391 1392 دانشگاه شیراز نمایش پیوند
4 حسابداری پیشرفته (1) و (2) 1393 تاکنون دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
5 حسابداری صنعتی (1) و (2) و (3) 1393 تاکنون دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
6 مدیریت مالی از منظر اسلام 1396 تاکنون دانشگاه بین‌الملی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
7 حسابرسی (1) 1389 دانشگاه مازندران نمایش پیوند
8 زبان تخصصی 1398 دانشگاه بین‌المللی امام خمینی نمایش پیوند

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تئوری حسابرسی 1395 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین نمایش پیوند
2 روش تحقیق 1395 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین نمایش پیوند
3 بررسی موارد خاص در حسابداری 1395 تاکنون دانشگاه بین‌المللی امام خمینی نمایش پیوند
4 بررسی مسائل جاری در حسابداری 1395 تاکنون دانشگاه بین‌المللی امام خمینی نمایش پیوند
5 حسابرسی پیشرفته 1396 تاکنون دانشگاه بین‌الملی امام خمینی نمایش پیوند
6 تحقیقات تجربی در حسابداری- دکتری حسابداری 1397 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌المللی کیش نمایش پیوند
7 حقوق مالی- دکتری مهندسی مالی 1397 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌المللی کیش نمایش پیوند
8 حسابداری بخش عمومی 1397 تاکنون دانشگاه بین‌المللی امام خمینی نمایش پیوند
9 مدیریت مالی کارشناسی ارشد MBA 1396 تاکنون دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
10 پژوهش‌های تجربی حسابداری- دکتری حسابداری 1398 تاکنون دانشگاه بین‌المللی امام خمینی نمایش پیوند
11 تئوری ها و پژوهش های حسابرسی- دکتری حسابداری 1399 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 تاثیر توانایی مدیریتی بر ارتباط بین اندازه حسابرس و مدیریت سود واقعی 1397 شهلا رضائی آسایش نمایش پیوند
2 کیفیت سود و ویژگی های حسابرسی در بازار مالکیت با تمرکز بالا 1397 متین خسروپور نمایش پیوند
3 رابطه بین گزارشگری شرکتی و اثربخشی حاکمیت شرکتی 1397 افسانه حسینی نمایش پیوند
4 کیفیت کنترل های داخلی، افشاء و هزینه سرمایه حقوق مالکانه 1397 آمینه منافی نمایش پیوند
5 اثر استراتژی صاحبکار بر رابطه بین دوره تصدی حسابرس و مدیریت سود 1397 عامر الصعب نمایش پیوند
6 تأثیرپذیری سرمایه‌گذاری و عملکرد شرکت از سیاست سرمایه‌گذاری شرکت‌های همتا 1397 شادی چنگیزی نمایش پیوند
7 بکارگیری شبکه های عصبی در پیش بینی اظهارنظر مشروط حسابرسی با استفاده از سازو کاری های حاکمیت شرکتی و متغیرهای مالی 1397 پریسا برزوپور نمایش پیوند
8 به کارگیری شبکه های عصبی مصنوعی در پیشبینی ورشکستگی شرکت ها با استفاده از سازوکارهای حاکمیت شرکتی و نسبت های مالی 1396 فاطمه رضایی نمایش پیوند
9 رابطه رقابت بازار محصول و حاکمیت شرکتی با سطح نگهداشت وجه نقد 1396 رحیم اروجلو نمایش پیوند
10 بررسی رابطه بین چگونگی مذاکرات حسابرس و صاحب کار و توازن زمانی بین فعالیتهای بازاریابی و حسابرسی 1396 مهسا پورمحمد نمایش پیوند
11 رابطه بین ساختارمدیریت ریسک و عملکرد بانک 1396 محمد سلیمانی نمایش پیوند
12 تاثیر ویژگی های هیئت مدیره و کمیته حسابرسی بر عملکرد شرکت 1396 ابراهیم قربانی نمایش پیوند
13 بررسی تاثیر اخلاق، تجربه و صلاحیت حرفه‌ای حسابرسان برکیفیت حسابرسی با توجه به‌ نقش تعدیل‌کننده شک و تردید حرفه ای 1396 اکرم عزیزی نمایش پیوند
14 بررسی رابطه بین مالکیت شرکت با مدیران غیرموظف در هیأت مدیره، تخصص و شهرت حسابرس 1395 نسترن زندیه نمایش پیوند
15 بررسی تاثیرپذیری انتخاب حسابرس متخصص صنعت از هزینه‌های نمایندگی و سازوکارهای نظام راهبری بنگاه: با تاکید بر ساختار مالکیت 1395 فتانه نوفلاح نمایش پیوند
16 بررسی رابطه بین فشار کاری حسابرسان و کیفیت اقلام تعهدی 1395 نسرین فکوری نژاد نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناس نرم افزار حسابداری بخش عمومی 1384 1386 موسسه همکاران سیستم نمایش پیوند
2 عضو هیأت علمی 1388 1390 موسسه آموزش عالی شفق تنکابن نمایش پیوند
3 عضو هیأت علمی و مدیر گروه حسابداری (مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد) 1390 1393 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن نمایش پیوند
4 مدیر گروه حسابداری 1391 1393 موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن نمایش پیوند
5 مدیر گروه حسابداری 1398 1400 دانشگاه بین‌المللی امام خمینی نمایش پیوند
6 مدیر مالی 1401 دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بورسیه دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) 1393 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نمایش پیوند
2 فارغ‌التحصیل رتبه اول دوره کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران نمایش پیوند
3 کتاب برگزیده سال 1400 در حوزه حسابداری مالی- عنوان کتاب:حسابداری منافع عمومی 1400 انجمن حسابداران خبره و دانشگاه الزهرا  دریافت فایل Download نمایش پیوند

جزوات درسی و نمونه سئوال

رج عنوان جزوه / سئوال سال تحصیلی ترم ارائه شده برای فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تئوری حسابرسی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
2 بررسی موارد خاص در حسابداری نمایش پیوند
3 بررسی موارد خاص در حسابرسی نمایش پیوند