۱ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : مترجمی زبان انگلیسی
  • تاریخ تولد :
  • نشانی : 95
  • شماره اتاق : 904
  • شماره تلفن دفتر : 028-33901672
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : malmir@hum.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی آموزش زبان انگلیسی 1381 1385 دانشگاه حکیم سبزواری ---
2 کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی 1385 1387 دانشگاه علامه طباطبائی تهران ---
3 دکتری آموزش زبان انگلیسی 1387 1394 دانشگاه علامه طباطبائی تهران ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 تجزیه و تحلیل کلام ---
2 تجزیه و تحلیل انتقادی کلام ---
3 منظورشناسی ---
4 آموزش و یادگیری واژگان زبان دوم ---
5 مهارت خواندن و درک مطلب در زبان دوم ---
6 فناوری در آموزش زبان خارجه نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تاثیر به کارگیری نرم افزار Moodle در یادگیری و به خاطر سپاری لغات در میان زبان آموزان برون گرا و درون گرای ایرانی در زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجه 1396 1397 آموزش زبان انگلیسی (TEL)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
2 تا ثیر رویکرد فعا لیت- محور بر مهارت نوشتار روایی ر توضیحی زبان آموزان ایرانی سطح پیشرفته زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی 1388 1389 The Iranian Journal of Applied Language Studies (IJALS)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
3 تاثیر جنسیت و تجربه ی یادگیری زبان دوم بر عملکرد منظورشناختی زبان آموزان ایرانی در زمینه ی کنش های کلامی پربسامد زبان انگلیسی 1393 1393 Journal of Modern Research in English Language Studies  دریافت فایل Download نمایش پیوند
4 ساختار راهبردهای یادگیری توانش منظورشناختی: بررسی راهبردهای ترجیحی زبان آموزان دارای توانایی منظورشناختی کم 1393 1393 The Journal of Teaching Language Skills (JTLS)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
5 تدریس متفکرانه و خودکارآمدی معلمان ایرانی به عنوان عوامل پیش بینی کننده میزان موفقیت حرفه ای آنان در آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجه 1395-2017 1396-2018 Research in English Language Pedagogy (RELP)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
6 استفاده از نقشه‌های استدلالی برای بهبود مهارت نوشتار در زبان دوم: تاثیر این نمودارها بر انواع نوشتار و اجزای نوشتار 1396 1397 زمستان پژوهش کاربردی در زبان انگلیسی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
7 نیازها و اهداف آموزشی درس زبان تخصصی رشته مهندسی مکانیک از منظر اساتید زبان انگلیسی و دانشجویان این رشته 1396 زمستان 1397 Iranian Journal of English for Academic Purposes (IJEAP  دریافت فایل Download نمایش پیوند
8 تاثیر آماده سازی واژگان، آموزش دستور زبان و فعال سازی دانش پیش زمینه بر روی فراگیری مهارت شنوایی انگلیسی در میان فراگیران ایرانی 1396 1397 پاییز The Iranian Journal of Applied Language Studies (IJALS)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
9 سهم واژگان پربسامد عمومی، واژه های اصلی علمی و واژه های علمی فنی در درک مطلب متون انگلیسی برای اهداف ویژه 1396 1396 پاییز نشریه مسائل آموزش زبان Issues in Language Teaching  دریافت فایل Download نمایش پیوند
10 مقایسه تاثیر توالی زمانی ترکیب آموزش صریح و تجربه معنا-محور غیر صریح بر توسعه واژگانی زبان دوم 1397 پائیز 1398 مجله آموزش مهارت های زبان  دریافت فایل Download نمایش پیوند
11 تأثیر آموزش زبان Dogme (Dogme ELT) بر صحبت در L2 و تمایل به برقراری ارتباط (WTC) 1397 تابستان 1398 دو فصلنامۀ مطالعات آموزش و فراگیری زبان انگلیسی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
12 راهکارهای اجتماعی منظورشناختی، واژگانی دستوری، و شناختی در فهم منظورشناختی زبان - - انگلیسی: راهکارهای مورد استفاده ی زبان آموزان ایرانی پسر و دختر 1396 زمستان 1398 Iranian Journal of Language Teaching Research (IjLTR)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
13 حرفه گرایی: ادراک معلمان زبان انگلیسی در ایران ازتوانش و کنش در آموزش زبان انگلیسی 1397 زمستان 1398 Iranian Journal of English for Academic Purposes (IJEAP)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
14 بررسی مقابله ای الگوهای تعارف (تعریف و تمجید)، تقاضا، و دعوت بین زبان انگلیسی و فارسی براساس چارچوب معناشناختی فرا زبانی طبیعی 1396 زمستان 1398 The Journal of Language and Translation (JLT)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
15 هوش چندگانه به عنوان نشان دهنده دانش منظور شناختی زبان دوم در زمینه کنش های کلامی رایج زبان انگلیسی 1398 بهار 1399 آموزش زبان انگلیسی (TEL)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
16 تاثیر ارزشیابی پویایی تعاملی و آموزشی بر سرعت و دقت توانش منظور شناختی زبان آموزان زبان خارجه 1398 پاییز 1399 مسائل آموزش زبان  دریافت فایل Download نمایش پیوند
17 نقدی بر کتاب Handbook of Technology and Second Language Teaching and Learning (فناوری در آموزش ویادگیری زبان دوم) 1398 پاییز 1399 پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
18 راهکارهای یادگیری توانش منظور شناختی به عنوان عوامل پیش بینی کننده هویت اجتماعی در زبان دوم: مطالعه موردی زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی 1397 بهار 1399 The Iranian Journal of Applied Language Studies (IJALS)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
19 سبک‌های پردازش هویت به‌عنوان پیشبینی‌کنندۀ دانش و عملکرد منظورشناختی: مطالعه موردی کنش‌های کلامی متداول در زبان انگلیسی 1398 زمستان 1399 افق های زبان  دریافت فایل Download نمایش پیوند
20 ارتباط بین فعالیت، بافت، و صورت های زبانی و غیرزبانی در عملکرد منظورشناختی زبان آموزان زبان خارجه: مطالعه موردی کنش های کلامی تقاضا و ردتقاضا 1398 بهار 1400 جستارهای زبانی (دانشگاه تربیت مدرس)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
21 رابطۀ بین توانش تعامل بینافرهنگی معلمان زبان خارجه و دانش منظورشناختی زبان آموزان در زمینۀ کنش های کلامی پربسامد انگلیسی 1398 تابستان 1400 مطالعات زبان و ترجمه (دانشگاه فردوسی مشهد)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
22 تاثیر تمرینات تعریف کلمه، جای خالی و جمله سازی بر یادگیری، به خاطرسپاری و تولید کلمات هم نشین دستوری و لغوی 1398 زمستان 1399 آموزش مهارت های زبان (دانشگاه شیراز)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
23 Interlanguage Pragmatic Learning Strategies (IPLS) as Predictors of L2 Speech Act Knowledge: A Case of Iranian EFL Learners 1399 بهار 1400 The Journal of AsiaTEFL  دریافت فایل Download نمایش پیوند
24 The Role of Language Aptitude in the Development of L2 Pragmatic Competence 1399 بهار 1400 The Electronic Journal for English as a Second Language (TESL-EJ)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
25 تاثیر ارزیابی پویای گروهی و رایانه-محور بر دقت و سرعت درک منطورشناختی انگلیسی زبان آموزان ایرانی 1398 بهار 1400 زبان شناسی کاربردی و ادبیات کاربردی: پویش ها و پیشرفت ها  دریافت فایل Download نمایش پیوند
26 رابطه ابعاد مختلف هویت زبان دوم با هویت ملی زبان اول: مطالعه موردی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در ایران 1399 1401 بهار (اردیبهشت) Two Quarterly Journal of English Language Teaching and Learning University of Tabriz  دریافت فایل Download نمایش پیوند
27 The effect of lexical tools and applications on L2 vocabulary learning: a case of English academic core words 2019 August 2022 Innovation in Language Learning and Teaching نمایش پیوند
28 Identity Processing Styles as Predictors of L2 Identity Dimensions: The Interplay of Sociocognitive and Sociolinguistic Inclinations 2021 Winter & Spring 2023 Journal of Teaching English Language (TEL)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
29 Investigating the EFL and ESP Students and Teachers’ Perception to the English Curriculum at Afghanistan Universities 2022 2023 British Journal of Teacher Education and Pedagogy  دریافت فایل Download نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 رابطه بین خودکارآمدی و تفکر انتقادی و موفقیت حرفه ای در بین مدرسین زبان انگلیسی خانم در جامعه ایرانی 1394 1395/1/1 کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی، دبی، امارات متحده عربی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
2 تاثیر استفاده از لهجه های محلی بر کیفیت دوبله فیلم انمیشنی لورکس از زبان انگلیسی 1395 1395/8/20 کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران نمایش پیوند
3 تاثیر آموزش نشانگرهای فرا کلامی بر نگارش توضیحی زبان آموزان زبان خارجی برای اهداف خاص 1395 1395/9/5 چهارمین کنفرانس پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان، تهران نمایش پیوند
4 The Effect of Argument Mapping on Iranian EFL Intermediate Learners Writing Achievement 1394-2016 1395-2017 Annual Conference on Recent Research in English Language Teaching نمایش پیوند
5 The Relationship among Iranian EFL Teachers Reflective Teaching Self-Efficacy and Their Success Based on Learners Attitudes 1395-2016 1396-2017 2nd National Conference on Challenges in Foreign Language Teaching in Iran نمایش پیوند
6 An Investigation on the Quality of Google Translate and ACE Translator in Translating English Web Pages into Persian 1395-2016 1396-2017 2nd National Conference on Challenges in Foreign Language Teaching in Iran نمایش پیوند
7 The Relationship among Iranian EFL Learners Resilience Reflectivity and their L2 Reading Comprehension Performance 1395-2016 1396-2017 4th ATU ELT Conference- Advanced in ELT and Applied Linguistics  دریافت فایل Download نمایش پیوند
8 Identity Processing Styles as Predictors of L2 Pragmatic Production and Comprehension: A Case Iranian Advanced EFL Learners 1394-2016 1396-2018 The First National Conference on New Trends in English Language Teaching and Applied Linguistics, Golestan University, Gorgan, Iran,  دریافت فایل Download نمایش پیوند
9 Corpus-Aided Language Learning in L2 Classroom: The Effects on Vocabulary Development and Retention among Iranian Advanced EFL Learners 1394-2016 1396-2018 The First National Conference on New Trends in English Language Teaching and Applied Linguistics, Golestan University, Gorgan, Iran,  دریافت فایل Download نمایش پیوند
10 The Effectiveness of Dogme Language Teaching (Dogme ELT) for L2 Speaking Improvement: The Effects across Different Proficiency Levels and Gender 1395-2016 1396-2018 The First National Conference on New Trends in English Language Teaching and Applied Linguistics, Golestan University, Gorgan, Iran  دریافت فایل Download نمایش پیوند
11 Applying Positive Education Program in L2 Reading Classroom: The Effects on Reading Comprehension, Motivation, and Self-Efficacy 1395-2016 1396-2018 The First National Conference on New Trends in English Language Teaching and Applied Linguistics, Golestan University, Gorgan, Iran  دریافت فایل Download نمایش پیوند
12 Language Learning Styles as Predictors of L2 Learners’ Perceptive vs. Productive Vocabulary Knowledge 1396-2017 1397-2018 Second National Conference on English Language Studies: Applied Linguistics Perspectives on EFL, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran  دریافت فایل Download نمایش پیوند
13 Multiple-choice, Cloze, and Integrative Production-based Tests as Predictors of L2 Vocabulary Use: A Case of Iranian Advanced EFL Learners 1396-2017 1397-2018 Second National Conference on English Language Studies: Applied Linguistics Perspectives on EFL, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran  دریافت فایل Download نمایش پیوند
14 تاثیر جنسیت و میزان تجربه زبان آموزی بر مهارت منظورشناختی فراگیران ایرانی در زمینه کنش های کلامی انگلیسی به عنوان زبان خارجه 1396 بهمن 1397 پنجمین همایش بین المللی زبان، گفتمان، و منظورشناسی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
15 کیفیت فرهنگ های دوزبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی از دیدگاه مترجمان، مدرسان و زبان آموزان ایرانی 1397 1398 اردیبهشت همایش ملی فرهنگ نگاری دوزبانه  دریافت فایل Download نمایش پیوند
16 کارگاه فن ترجمه واژگانی 1397 1397 کارگاه آموزشی فن ترجمه  دریافت فایل Download نمایش پیوند
17 Unearthing Hidden Groups of EFL Learners in Instructed L2 Vocabulary-learning Using Moodle: The Application of Data-mining Techniques for Person-Centered Analysis 1397 آبان 1398 کنفرانس بین المللی افق های نو در مطالعات زبانی نمایش پیوند
18 The Effect of Self-explanation, Instructor-scripted, Peer-, and Computer-Generated Prompts on L2 Reading Comprehensions and Vocabulary Development 1397 آبان 1398 کنفرانس بین المللی افق های نو در مطالعات زبانی نمایش پیوند
19 Cultivating L2 Speaking, Willingness to Communicate, and Critical Thinking through Technology-Enriched Problem-Based Learning (PBL) 1399 1400 آبان 1st National Conference on Modern Technology & English Language Teaching, Tabaran Institute of Higher Education, Mashhad, Iran نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کلید رهایی از خشم (ترجمه) 1397 چاپ دوم 500 انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینی  دریافت فایل Download ---
2 برای شاد بودن همین کافیست (ترجمه) 1393, 1394 1100 . انتشارات زندگی شاد  دریافت فایل Download ---
3 1800 واژه تعاملی انگلیسی 1397 500 انتشارات رهنما  دریافت فایل Download نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مهارت خواندن و درک مطلب (1) 2010 2017 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
2 مهارت خواندن و درک مطلب (2) 2010 2017 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
3 مهارت خواندن و درک مطلب (3) 2010 2017 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
4 مهارت خواندن و درک مطلب (4) 2010 2017 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
5 فنون یادگیری زبان 2010 2017 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
6 دستور و نگارش (1) 2010 2017 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
7 دستور و نگارش (2) 2010 2017 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
8 دستور و نگارش پیشرفته 2010 2017 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
9 اصول و روش تحقیق (1) 2013 2017 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
10 اصول و روش تحقیق (2) 2015 2017 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تجزیه و تحلیل کلام (کارشناسی ارشد) 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
2 زبانشناسی کاربردی (کارشناسی ارشد) 1395 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
3 سمینار مسائل آموزش زبان انگلیسی (کارشناسی ارشد) 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
4 فناوری در آموزش زبان خارجه (کارشناسی ارشد) 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
5 بررسی آموزش زبان در ایران (کارشناسی ارشد) 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
6 منظور شناسی زبان دوم (دکتری) 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
7 روش های تحقیق کیفی و مختلط 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 دیدگاه و برداشت اساتید و دانشجویان دوره‌ی کارشناسی مهندسی مکانیک نسبت به نیازها و اهداف آموزشی در درس زبان تخصصی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1396 بهمن مهسا باقری- کارشناسی ارشد  دریافت فایل Download نمایش پیوند
2 تاثیر آموزش راهکارهای تمرکز، بازیابی، و تولیدی بر یادگیری و به خاطر سپاری واژگان زبان انگلیسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) بهمن 1397 سمیه رحمنی-کارشناسی ارشد نمایش پیوند
3 تاثیر ارزیابی پویا بر دقت و سرعت درک منطورشناختی انگلیسی زبان آموزان ایرانی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) بهار 1398 پریسا مظلوم-کارشناسی ارشد  دریافت فایل Download نمایش پیوند
4 تاثیر خواندن متن، خواندن متن به همراه شنیدن، شنیدن متن، و تماشای فیلم بر یادگیری، به خاطرسپاری، و استفاده واژگان تک کلمه ای و اصطلاحات چندکلمه ای زبان انگلیسی در بین زبان آموزان ایرانی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) تابستان 1398 پروانه عیوضی نمایش پیوند
5 زمان مطلوب برای آموزش مستقیم واژگان زبان خارجه: قبل، بعد، و یا در حین تجربه معنا-محور؟ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) تابستان 1398 قطیبه م. یوسف  دریافت فایل Download نمایش پیوند
6 مقایسه تاثیر استفاده و کنترل نرم افزار چندرسانه ای توسط معلم و زبان آموز بر دانش ادراکی و تولیدی افعال تک کلمه ای و چندکلمه ای زبان انگلیسی در بین زبان آموزان ایرانی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) خرداد 1399 سید امیرحسین زرآبادی (کارشناسی ارشد) نمایش پیوند
7 تاثیر تمرینات تعریف کلمه، جای خالی و جمله سازی بر یادگیری، به خاطرسپاری و تولید کلمات هم نشین دستوری و لغوی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) تیرماه 1399 نسترن پرهیزگاری- کارشناسی ارشد نمایش پیوند
8 تاثیر بسامد کلمه اصلی،کلمات همنشین، و تناسب معنایی کلمات با ترجمه زبان اول بر تولید همایندهای فعل-پایه زبان انگلیسی در بین زبان آموزان ایرانی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) مرداد 1399 شیوا رضایی (کارشناسی ارشد) نمایش پیوند
9 عوامل موثر، موانع و مزایای استفاده از ترجمه به زبان اول در توسعه واژگان زبان دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) دی ماه 1399 ساحره اصلانی خواجه غیاثی نمایش پیوند
10 نحوه تعامل بین واکنش بافت تولید کلام و منابع زبانشناسی موجود و تاثیرات آنها بر تولید تقاضا و نپذیرفتن تقاضا دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) دی ماه 1399 نیلوفر تاجی (کارشناسی ارشد)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
11 تاثیر ابزارها و نرم افزارهای واژگانی بر توسعه دانش واژگانی اصلی آکادمیک در زبان انگلیسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) خرداد 1400 یاسمن ایروی (کارشناسی ارشد) نمایش پیوند
12 نگرش ها نسبت به تعامل و انواع فعالیت های تعاملی به عنوان عامل پیش بینی کننده مهارت صحبت کردن و تمایل به برقراری ارتباط: بررسی در کلاس های انگلیسی به عنوان زبان خارجی زبان آموزان ایرانی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) دی ماه 1399 حسین غلامی (کارشناسی ارشد) نمایش پیوند
13 تاثیر آموزش فشرده یا با فاصله به کمک مهارت خواندن و جملات نمونه بر یادگیری و به خاطر سپاری واژگان زبان خارجه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) بهمن 1400 علی صفری (کارشناسی ارشد) نمایش پیوند

جزوات درسی و نمونه سئوال

رج عنوان جزوه / سئوال سال تحصیلی ترم ارائه شده برای فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مهارت خواندن و درک مطلب (1)- برنامه درسی 1395-.... اول مهارت خواندن و درک مطلب (1)  دریافت فایل Download ---
2 مهارت خواندن و درک مطلب (2)- برنامه درسی 1395-.... دوم مهارت خواندن و درک مطلب (2)  دریافت فایل Download ---
3 مهارت خواندن و درک مطلب (3)- برنامه درسی 1395-.... سوم مهارت خواندن و درک مطلب (3)  دریافت فایل Download ---
4 مهارت خواندن و درک مطلب (4)- برنامه درسی 1395-.... چهارم مهارت خواندن و درک مطلب (4)- سطح پیشرفته  دریافت فایل Download ---
5 Interview: American vs. British Accents 2016 All Semesters All My Courses  دریافت فایل Download ---
6 آزمون چهارگزینه ای کنش های کلامی پربسامد انگلیسی 2015 تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و دکتری  دریافت فایل Download نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره رساله دکتری

رج عنوان رساله تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 The Effect of Non-Computerized Instruction, Computer-Mediated Communication (CMC), Multiuser Virtual Environments (MUVEs), and Mobile Augmented Reality Games on L2 Pragmatic Development 1401/06/30 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) امیر شکوری نمایش پیوند
2 An Investigation into the Nature, Dimensions, and Psychological Processes of L2 Identity among Iranian EFL Learners 1400/11/10 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) هادی حیدری نمایش پیوند