۱ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : علوم و مهندسی آب
  • تاریخ تولد : 10/09/1363
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 475
  • شماره تلفن دفتر : 02833901271
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : bijankhan@eng.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 لیسانس- مهندسی آب 1382 1386 دانشگاه تهران ---
2 فوق لیسانس-سازه های آبی 1386 1388 دانشگاه تهران ---
3 دکتری- سازه های آبی 1389 1393 دانشگاه تهران ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 آموزش مدلسازی عددی OpenFoam آگوست 2015 SupAgro-France ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 مدرن سازی شبکه های آبیاری و زهکشی ---
2 مدلسازی عددی در علوم آب ---
3 سازه های اندازه گیری و کنترل دبی ---
4 تحویل حجمی آب ---
5 ابزار دقیق در علوم آب و آزمایشگاه ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 The hydraulics of parallel sluice gates under low flow delivery condition. 2015 Journal of Flow measurement and instrumentation, Elsevier ---
2 Free Hydraulic Jump Due to Parallel Jets 2015 J. Irrig. Drain Eng. ASCE ---
3 Closure to the discussion of ”New Stage-Discharge Relationship for Weirs of Finite Crest Length.” 2015 J. Irrig. Drain Eng. ASCE ---
4 "Discussion of “Discharge Coefficient Analysis for Triangular Sharp-Crested Weirs Using Low-Speed Photographic Technique” 2014 J. Irrig. Drain Eng. ASCE ---
5 ”Discussion of “Revisiting the Energy-Momentum Method for Rating Vertical Sluice Gates under Submerged Flow Conditions” 2014 J. Irrig. Drain Eng. ASCE ---
6 New Stage-Discharge Relationship for Weirs of Finite Crest Length 2014 J. Irrig. Drain Eng. ASCE ---
7 ”Discussion of “Discharge Characteristics of Weirs of Finite Crest Length with Upstream and Downstream Ramps” 2014 J. Irrig. Drain Eng. ASCE ---
8 New Stage-Discharge Relationships for Radial Gates 2013 J. Irrig. Drain Eng. ASCE ---
9 ”Discussion of “New Method for Modeling Thin-Walled Orifice Flow under Partially Submerged Conditions” 2013 J. Irrig. Drain Eng. ASCE ---
10 ”Discussion of “Iterative Formulas and Estimation Formulas for Computing Normal Depth of Horseshoe Cross-Section Tunnel” 2012 J. Irrig. Drain Eng. ASCE ---
11 New stage-discharge relationships for free and submerged sluice gates 2012 Journal of Flow measurement and instrumentation, Elsevier ---
12 No choke flow in USBR horseshoe channel cross section 2011 Journal of Water management ---
13 ”Discussion of “Energy and Momentum Velocity Coefficients for Calibrating Submerged Sluice Gates in Irrigation Canals” 2012 J. Irrig. Drain Eng. ASCE ---
14 Distinguishing condition curve for radial gates 2011 Journal of Flow measurement and instrumentation, Elsevier ---
15 Egg-shaped cross section: Uniform flow direct solution and stability identification 2011 Journal of Flow measurement and instrumentation, Elsevier ---
16 ”Discussion of “Benchmark of Discharge Calibration Methods for Submerged Sluice Gates” 2011 J. Irrig. Drain Eng. ASCE ---
17 Choke free flow in the circular and ovoidal channels 2009 Journal of Water management ---
18 ”Discussion of “Quick Method for Estimating Furrow Infiltration” 2010 J. Irrig. Drain Eng. ASCE ---
19 Baffle Modules: Improved Design Based on Variable Hydraulic Sensitivity Concept 2012 Journal of irrigation and drainage, ICID ---
20 Discussion of “Method of Solution of Nonuniform Flow with the Presence of Rectangular Side Weir 2009 J. Irrig. Drain Eng. ASCE ---
21 بهبود طراحی مدول تیغه‌ای بر اساس مفهوم حساسیت هیدرولیکی سازه‌ها 1388 مجله تحقیقات آب و خاک ایران ---
22 توسعه روابط کاربردی برای سرریزهای دایره‌ای لبه‌تیز بر اساس مفهوم حساسیت هیدرولیکی 1388 مجله هیدرولیک ایران ---
23 طراحی مدول 2 تیغه‌ای بر اساس مفهوم حساسیت هیدرولیکی سازه‌ها 1389 مجله هیدرولیک مشهد ---
24 بررسی آزمایشگاهی روش‌های مختلف طراحی مدول تیغه‌ای 1390 مجله علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران، دانشگاه شهید باهنر کرمان ---
25 تدوین ضوابط طراحی برای کاربرد موازی مدول های تیغه ای 1393 مجله هیدرولیک ---
26 Closure to “New Stage-Discharge Relationship for Weirs of Finite Crest Length” by M. Bijankhan, C. Di Stefano, V. Ferro, and S. Kouchakzadeh 2017 J. Irrig. Drain Eng. نمایش پیوند
27 New Theoretical Solution of the Outflow Process for a Weir with Complex Shape 2016 J. Irrig. Drain Eng. نمایش پیوند
28 Discussion of “Numerical Modeling of Submerged Hydraulic Jump from a Sluice Gate” by Veysel Gumus, Oguz Simsek, Nazire Goksu Soydan, Mevlut Sami Akoz, and Mehmet Salih Kirkgoz 2016 J. Irrig. Drain Eng. نمایش پیوند
29 Application of the submerged experimental velocity profiles for the sluice gate's stage-discharge relationship 2017 Journal of Flow Measurement and instrumentation نمایش پیوند
30 Dimensional analysis and stage-discharge relationship for weirs: a review 2017 Journal of Agricultural Engineering نمایش پیوند
31 Generalised stage–discharge relationship for rectangular weirs 2017 Water Management, ICE نمایش پیوند
32 Volumetric Water Delivery Using Baffle Sluice Modules: New Approach 2017 J. Irrig. Drain Eng. نمایش پیوند
33 Unified discharge coefficient formula for free and submerged triangular labyrinth weirs 2017 Journal of Flow Measurement and instrumentation نمایش پیوند
34 Assessing Stage-Discharge Relationships for Circular Overflow Structure 2017 J. Irrig. Drain Eng. نمایش پیوند
35 Discussion of “Normal Depth Equations for Parabolic Open Channel Sections” by Prabhata K. Swamee and Pushpa N. Rathie 2018 J. Irrig. Drain Eng. نمایش پیوند
36 مدلسازی عددی جریان عبوری از دریچههای کشویی در تمام دامنه استغراق 1397 تحقیقات آب و خاک ایران نمایش پیوند
37 کاربرد آنالیز ابعادی برای بررسی پدیده افزایش اکسیژن محلول در جهش هیدرولیکی کلاسیک 1396 تحقیقات آب و خاک ایران نمایش پیوند
38 Flow measurement using circular portable flume 2018 Journal of Flow Measurement and instrumentation نمایش پیوند
39 Discussion of “Three Simple Flumes for Flow Measurement in Open Channels” by Zohrab Samani 2018 J. Irrig. Drain Eng. نمایش پیوند
40 Experimental Study and Numerical Simulation of Inclined Rectangular Weirs 2018 J. Irrig. Drain Eng. نمایش پیوند
41 Assessing Malcherek’s Outflow Theory to Deduce the Theoretical Stage-Discharge Formula for Overflow Structures 2018 J. Irrig. Drain Eng. نمایش پیوند
42 Closure to “Assessing Stage-Discharge Relationships for Circular Overflow Structure” by M. Bijankhan and V. Ferro 2018 J. Irrig. Drain Eng. نمایش پیوند
43 Discussion of "Reynolds-Averaged Navier-Stokes Modeling of Submerged Ogee Weirs" by Øyvind Pedersen, Gábor Fleit, Elena Pummer, Blake P. Tullis, and Nils Rüther 2019 J. Irrig. Drain Eng. نمایش پیوند
44 Experimental Study of Central Baffle Flume 2019 J. Irrig. Drain Eng. نمایش پیوند
45 شبیهسازی عددی جریان سهبعدی در آبگیر مدول تیغهای 1398 تحقیقات مهندسی سازههای آبیاری و زهکشی نمایش پیوند
46 Experimental data for a flow control valve 2019 Data in Brief نمایش پیوند
47 Application of Constant Flow Rate Control Valve in Pump Discharge Regulation 2019 Journal of Irrigation and Drainage Engineering نمایش پیوند
48 An experimental study on a flow control device applicable in pressurized networks 2019 Flow Measurement and Instrumentation نمایش پیوند
49 Experimental study on triangular central baffle flume 2019 Flow Measurement and Instrumentation نمایش پیوند
50 Experimental Modeling of Submerged Pivot Weir 2020 Journal of Irrigation and Drainage Engineering نمایش پیوند
51 Discussion of "preliminary Study of Surface Hydraulic Jumps" by S. Ahmed, Y. Ye, H. Liu, and N. Rajaratnam 2020 Journal of Irrigation and Drainage Engineering نمایش پیوند
52 Closure to "experimental Study of Central Baffle Flume" by F. Lotfi Kolavani, M. Bijankhan, C. di Stefano, V. Ferro, and A. Mahdavi Mazdeh 2020 Journal of Irrigation and Drainage Engineering نمایش پیوند
53 Experimental study on free and submerged multi-jets 2020 Flow Measurement and Instrumentation نمایش پیوند
54 Direct Solutions for Uniform Flow Parameters of Wide Rectangular and Triangular Sections 2021, 147(7), 1583 Journal of Irrigation and Drainage Engineering نمایش پیوند
55 Hydraulic sensitivity analysis of discharge control valve: An experimental approach Volume 78, April 2021, 101905 Flow measurement and Instrumentation نمایش پیوند
56 Closure to experimental Modeling of Submerged Pivot Weir by M. Bijankhan and V. Ferro Volume 147 Issue 1 - January 2021 Journal of Irrigation and Drainage Engineering نمایش پیوند
57 Erratum: Experimental Modeling of Submerged Pivot Weir (DOI: 10.1061/(ASCE)IR.1943-4774.0001455) / Volume 146 Issue 12 - December 2020 Journal of Irrigation and Drainage Engineering نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Parallel jets emerging from multiple gates: Distinguishing flow condition 2015 5th International Junior Researcher and Engineer Workshop on Hydraulic Structures, Belgium, Spa ---
2 اثر انتخاب ضریب بده بر نتایج طراحی مدول‌های تیغه‌ای 1389 کنگره ملی عمران، مشهد ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 هیدرولیک دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 برنامه نویسی کامپیوتر دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 استاتیک دانشگاه تهران ---
4 پمپ ها و ایستگاه های پمپاژ دانشگاه تهران ---
5 مقاومت مصالح دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
6 نقشه برداری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 برنامه نویسی کامپیوتر دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 سمینار و روش تحقیق دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
3 مدل های فیزیکی و هیدرولیکی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 تدوین ضوابط نظری طراحی جدید برای مدول‌های تیغه‌ای 1389 ---
2 بررسی آزمایشگاهی ضوابط طراحی هیدرولیکی دریچه‌های چند تیغه‌ای 1386 قطب ارزیابی و بهسازی شبکه‌های آبیاری و زهکشی ---
3 توسعه ضوابط طراحی فلوم قابل حمل برای اندازه گیری جریان 96 97 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
4 طراحی و ساخت سازه‌ای مکانیکی-هیدرولیکی برای توزیع عادلانه آب زیرزمینی 96 98 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

پروژه های در دست انجام

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 توسعه ابزار خودکار تنظیم دبی برداشتی از چاه ها مرداد 99 استان البرز- کارفرما: شرکت آب منطقه ای استان البرز نمایش پیوند
2 تعیین سطوح پتانسیل احیای چاه های آب شرب (مطالعه مورد: استان البرز) 1400 استان البرز نمایش پیوند

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 مدل آشفتگی دریچه‌های کشویی موازی دانشگاه تهران 1396 محمد علی قویدل/دکتری نمایش پیوند
2 ارزیابی عملکرد جهش هیدرولیکی در مرحله هوادهی سیستم های تهویه و بررسی اثر آن بر مصرف انرژی در فرایند تصفیه دانشگاه بین المللی امام خمینی - ره 1395 سارا البرزی ورکی نمایش پیوند
3 توسعه ضوابط طراحی فلوم با سپر مرکزی دانشگاه بین المللی امام خمینی - ره 1396 فرزانه لطفی کلوانی نمایش پیوند
4 مطالعه آزمایشگاهی شیر کنترل دبی در مجاری تحت فشار دانشگاه بین المللی امام خمینی - ره 1396 پریسا رضازاده نمایش پیوند
5 شیر کنترل دبی در مجاری تحت فشار: نمونه بزرگ مقیاس و بررسی اثر کاویتاسیون دانشگاه بین المللی امام خمینی - ره 1397 سهیل آتش پرور نمایش پیوند
6 تدوین ضوابط طراحی آبگیر مدول تیغه‌ای برای ظرفیت‌های بالا با شبیه سازی عددی دانشگاه تهران 1397 عطاءاله مومنی هروی نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیر گروه علوم و مهندسی آب 1400 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
2 عضو هیات تحریریه مجله Flow Measurement and Instrumentation 1400 تا کنون Elsevier نمایش پیوند
3 عضو کمیته تحقیقات شرکت آب و فاضلاب استان قزوین 1400 تا کنون شرکت آب و فاضلاب استان قزوین نمایش پیوند

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 محقق برتر گروه آبیاری و آبادانی در مقطع فوق لیسانس دانشگاه تهران 1388 دانشگاه تهران ---
2 محقق برتر گروه آبیاری و آبادانی در مقطع دکتری 1393 دانشگاه تهران ---
3 پژوهشگر برتر بین الملل دانشگاه بین المللی امام خمینی-ره 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
4 پژوهشگر برتر دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی-دانشگاه بین المللی امام خمینی ره 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
5 Best Discussion award 2019 American Society of Civil Engineering نمایش پیوند
6 WatSave Award 2019 ICID نمایش پیوند
7 Outstanding Reviewer-Journal of Irrigation and Drainage-ASCE 2019 American Society of Civil Engineering نمایش پیوند