۱۱ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی
  • تاریخ تولد : 1346/07/17
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 202
  • شماره تلفن دفتر : 1244
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : r.hosseini@ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

عضو گروه بیوتکنولوژی کشاورزی هستم. از سال 1381 در این گروه فعالیت دارم.

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی، زیست شناسی 1365 1369 دانشگاه شهید چمران اهواز ---
2 کارشناسی ارشد، ژنتیک کاربردی 1993 1995 دانشگاه بیرمنگام انگلستان ---
3 دکتری، ژنتیک گیاهی 1995 1999 دانشگاه ناتینگهام، انگلستان ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی ارشد 1382 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 زمینه های مختلف از کشت سلول و ریشه های مویین تا همسانه سازی، انتقال ژن] بیان ژن ذر شرایط تنش های غیر زتده تا شناسایی باکتری، تولید الکل توسط باکتری ها، ساخت پروتئین نوترکیب و غیره 1382 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 بیان ژن تحت تاثیر نانو ذرات، تولید الکل توسط باکری و مخمر و جدیدا molecular farming 1 سال 3 سال ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 سنتز نانو ذرات اکسید فلزی مس - قلع به روش انفجار الکتریکی سیم و بررسی خواص ضد باکتری آن 1397 مواد نوین نمایش پیوند
2 جداسازی، همسانه سازی و بیان ژن سرین پروتئاز yyxA استخراج شده از باکتری Bacillus licheniformis در باکتری Escherichia coli 1400 بیوتکنولوژی کشاورزی نمایش پیوند
3 بهینه سازی توالی کد کننده فاکتور رشد فیبروبلاستی بازی انسانی بمنظور بیان در گیاه برنج و همسانه سازی آن تحت کنترل توالی های تنظیم کننده ژن آر ام 3سه دی در ناقل دوتایی 1397 بیوتکنولوژی کشاورزی نمایش پیوند
4 مطالعه جدایه های باکتری های کیتینو لایتیک از خاک و کاربرد آنها علیه قارچ بیمارگر آلترناریا در شرایط آزمایشگاه 1397 زیست شناسی میکروارگانیسم ها نمایش پیوند
5 Constructing and Transient Expression of a Gene Cassette Containing Edible Vaccine Elements and Shigellosis Anthrax and Cholera Recombinant Antigens in Tomato 2018 molecular biology reports نمایش پیوند
6 انتقال ژنهای OsEXPA8 ،OsNAC5 و DRO1 به برنج به منظور تغییر ساختار ریشه و تحمل به خشکی 23/2/98 25/6/98 مجله ژنتیک و ایمنی زیستی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
7 Effect of simultaneous application of red light and sodium dikegulac on shoot regeneration and longitudinal growth of olive (Olea europaea L.) cv. Zard axillary buds Iranian Journal of Plant Biology,  دریافت فایل Download نمایش پیوند
8 The role of osmotic adjustment on drought stress of some olive cultivars 2012 Indian Journal of Science and Technology نمایش پیوند
9 جداسازی، همسانه سازی و بیان ژن سرین پروتئاز yyxA استخراج شده از باکتری Bacillus licheniformis در باکتری Escherichia coli 1400 نمایش پیوند
10 EFFECT OF THE WIRE THICKNESS ON THE MORPHOLOGY AND ANTIBACTERIAL PROPERTIES OF THE Cu-CuO AND CuO-SnO2 NANOPARTICLES SYNTHESIZED VIA ELECTRICAL DISCHARGE METHOD 2020  دریافت فایل Download نمایش پیوند
11 A New Approach for Olive (Arbequina cv.)Micropropagation Effect of Dikegulac Light and Carbon Source 1396 International Journal Of Horticultural Science And Technology نمایش پیوند
12 بررسی تاثیر نانو ذرات روی و کبالت بر بیان ژن های DAT ،STR و D4H در سوسپانسیون سلولی گیاه پرواتش (Catharanthus roseus) 1395 سلول و بافت نمایش پیوند
13 Bioinformatic Analysis of Different Fusions of ipaD PA20 and CTxB Antigens A Preliminary Analysis for Vaccine Design 1395 ژنتیک در هزاره سوم نمایش پیوند
14 بهبود ریزازدیادی پسته با تاکید بر کارایی مواد معدنی، ویتامین ها و تنظیم کننده های رشدی 1395 Journal of Plant Molecular Breeding نمایش پیوند
15 همسانه سازی و بررسی روابط تکاملی یک آنزیم اکسیدوردوکتاز در مسیر تولید هورمون اتیلن 1394 بیوتکنولوژی کشاورزی نمایش پیوند
16 بررسی بیان ژنهای ای دی اس، دی بی آر 2 و اس کیو اس در پنج گونه مختلف درمنه 1394 زیست شناسی گیاهی ایران نمایش پیوند
17 تاثیر نانو الیسیتورهای کبالت و کیتوزان بر میزان تولید آرتمیزنین و بیان دو ژن کلیدی SQS و DBR2 در گیاه Artemisia annua 1394 مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی نمایش پیوند
18 Considerable Azadirachtin Production in Neem Cell Culture under AbioticElicitor Induction 1394 Journal of Medicinal Plants and By-products نمایش پیوند
19 بررسی اثر جهش زایی سدیم آزید در ریشه های مویین آرتمیزیا وولگاریس با استفاده از نشانگر آی اس اس آر و رپید 1393 ژنتیک نوین نمایش پیوند
20 Effects of cobalt nano particles on artemisinin production and gene expression in Artemisia annua 1393 TURKISH JOURNAL OF BOTANY نمایش پیوند
21 The Impact of Carbon Source Explants and Growth Regulators on Callogenesis and Organogenesis of Artemisia annua 1393 Notulae Scientia Biologicae نمایش پیوند
22 بررسی فعالیت داکسی ریبونوکلئازی در باکتری استافیلوکوکوس پاستوری 1393 میکروبیولوژی دامپزشکی نمایش پیوند
23 Identification of Chlorophyceae based on 18S rDNA sequences from Persian Gulf 1393 Iranian Journal of Microbiology نمایش پیوند
24 A Reliable Protocol for Adventitious Shoot Regeneration in GF677 and Rabi Cultivar a Late Flowering Almond 1393 Journal of Plant Physiology and Breeding نمایش پیوند
25 Molecular characterization of tatD DNase gene from Ralstonia paucula RA4t soil bacterium 2014 APPLIED BIOCHEMISTRY AND MICROBIOLOGY نمایش پیوند
26 Effect of salt stress on some physiological parameters and single strand preferring nuclease (SSPN) activity in barley 2014 International Journal of Academic Research نمایش پیوند
27 همسانه سازی cDNA و بررسی بیان ژن خصوصیات فیزیکو شیمیایی و ساختارهای عملکردی آنزیم های بتا گالاکتوزیداز در میوه گوجه فرنگی 1392 فن آوری زیستی در کشاورزی (پژوهش کشاورزی) نمایش پیوند
28 تاثیر محیط کشت، منبع کربن و طیف نور در نوساقهزایی و شیوه تیمار اکسین در ریشهزایی پایه رویشیGisela6 1392 سلول و بافت نمایش پیوند
29 نشان ویژه سازی مقایسه ای فیزیولوژیکی میکروفلور سیانوباکتریایی مناطق آلوده و غیرآلوده نفتی 1392 علوم نمایش پیوند
30 بررسی تغییر در فعالیت آنزیمهای نوکلئاز ترجیح دهنده DNA تک رشته ای 1392 سلول و بافت نمایش پیوند
31 A new method to detect extracellular deoxyribonuclease enzyme in bacteria cell 2014 Academia J biotech نمایش پیوند
32 A quick efficient and cost effective method for isolating high quality total RNA from tomato fruits 2013 PREPARATIVE BIOCHEMISTRY BIOTECHNOLOGY نمایش پیوند
33 Molecular characterization of tat DNase gene from Staphylococcus pasteuri RA3T 2013 Res Biotech نمایش پیوند
34 cloning identification and expression analysis of ACC oxidase gene involved in ethylene production pathway 2013 molecular biology reports نمایش پیوند
35 Somatic embryogenesis and bulblet production in Narcissus papyraceus 2013 Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding نمایش پیوند
36 بررسی مقایسه ای خواص ضدباکتریایی وضدمخمری عصاره آبی ومتانولی ریشه های مویین تراریخت ریشه های غیرتراریخت واندامهای هوایی برنجاسفArtemisia vulgaris 2012 زیست فناوری میکروبی نمایش پیوند
37 همسانه سازی مولکولی، جداسازی و توصیف یک ژن پکتات لیاز از بافت حبه انگور بیدانه سفید (Vitis vinifera L. cv. Bidaneh Sefid) 2012 فن آوری زیستی در کشاورزی (پژوهش کشاورزی) نمایش پیوند
38 نشان ویژگی ملکولی ژن گاما توکوفرول متیل ترنسفراز از گیاه گوجه فرنگی 1391 سلول و بافت نمایش پیوند
39 مقایسه اثر ضد میکروبی نمونه های سیانو باکتری جداسازی شده از مناطق آلوده و غیر آلوده نفتی در خوزستان 1391 علوم محیطی نمایش پیوند
40 بهینه سازی کالوس زایی و سوسپانسیون سلولی پروانش Catharantus roseous 1391 بیوتکنولوژی کشاورزی نمایش پیوند
41 Corm as a source of explants for the successful clonal propagation of Crocus cancellatus 2012 J crop Sci Biotech نمایش پیوند
42 The presence of amorpha-4 11-diene synthase a key enzyme in artemisinin production in ten Artemisia species 2011 DARU-JOURNAL OF FACULTY OF PHARMACY نمایش پیوند
43 بررسی تنوع ژنتیکی در ارقام انگور بیدانه توسط نشانگر مولکولی RAPD 1390 سلول و بافت نمایش پیوند
44 Gamma irradiation as a useful tool ..... 2011 canadian journal of microbiology نمایش پیوند
45 impact of gamma rays on the phafffia rhodozyma genome 1390 Iranian Journal of Microbiology نمایش پیوند
46 شناسایی، همسانه سازی و تحلیل ساختار ژن تیوردوکسین h (VvTrxh10) جدا شده از بافت حبه انگور (Vitis vinifera L.) رقم یاقوتی 2010 فن آوری زیستی در کشاورزی (پژوهش کشاورزی) نمایش پیوند
47 Amolecular survey on the variation and mating type of Erysiphe necator Schw. isolates found in Iran using RAPD technique 2010 Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding نمایش پیوند
48 a high genetic diversity revealed between commercial rose cultivars by RAPD-PCRtechnique 2009 INTERNATIONAL JOURNAL OF PLANT PRODUCTION نمایش پیوند
49 The production of secondary metabolites through tissue culture 2008 زیتون نمایش پیوند
50 Somatic Embryogenesis Induction in Narcissus papyraceus cv. Shirazi 2007 Plant Tissue Culture Biotechnology (PTC B) نمایش پیوند
51 Micropropagation of Aloe Veral Grown in South Iran 2007 Pakistan Journal of Biological Sciences نمایش پیوند
52 جداسازی، همسانه سازی و بیان ژن سرین پروتئاز yyxA استخراج شده از باکتری Bacillus licheniformis در باکتری Escherichia coli 1399 1400 بیوتکنولوژی کشاورزی نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Effect of Gamma-Irradiation on the Phenolic Content and Antioxidant Activity of Moldavian Balm (Dracocephalum moldavica 1397 هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی نمایش پیوند
2 Total Phenolic Content Antioxidant Activity and Morpholigical Characteristics Changes in Althaea officinalis Plants Exposed to Gamma-irradiation 1397 هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی نمایش پیوند
3 Effect of seed pretreatment by gamma radiation on the Amount of phenolic and flavonoid contents and antioxidant properties of marigold extract 1394 چهارمین کنگره ملی گیاهان دارویی نمایش پیوند
4 تاثیر محیط کشت و منبع کربوهیدرات بر تکثیر درون شیشه دو رقم زیتون آربکین و زرد 1391 هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران نمایش پیوند
5 مطالعه اثر سیلیکون و خشکی برآنزیم های ضد اکسنده ی تریتیکاله 1391 سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران نمایش پیوند
6 Callogenesis in Artemisia abs inth ium th e eff ect of hormonal concentration 1391 PHARMACE UTICAL AND MEDICAL BIOTECHNOLOGY نمایش پیوند
7 Callogenesis in Artemisia absinthium the effect of carbohydrates 1391 PHARMACEUTICAL AND MEDICAL BIOTECHNOLOGY نمایش پیوند
8 Increasing tolerance against drought stress in two genotypes of rice by silicon. 1391 International Scientific Congress Pharmaceutical and Medical Biotechnology نمایش پیوند
9 کشت بافت توت فرنگی و ت ثیر عوامل شیمیایی و هورمونی بر رشد و تجمع ترکیبات فنلی کل و آنتوسیانین 1383 دوازدهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی نمایش پیوند
10 تولید گیاهچه توت فرنگی از طریق کشت invitro 1382 یازدهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران نمایش پیوند
11 31. Phylogenetic relationship of Cochlodinium polykrikoides using 18S ribosomal RNA gene sequences from Persian Gulf 1391 نمایش پیوند
12 مطالعه اثرات تیمار سیلیکون بر روی تغییرات گلایسین بتائین و آنزیم ضد اکسنده کاتالاز بر روی دو رقم گیاه برنج (sativa L. (Oryza در شرایط تنش خشکی 1390 دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران نمایش پیوند
13 اثر سیلیکون بر محتوای نسبی آب، تنظیم کننده پرولین و میزان کلرفیل در دو ژنوتیپ تریتیکاله (X Triticosecale)تحت تنش خشکی 1390 دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران نمایش پیوند
14 Silicon and Its Ability to Improve Drought Stress Tolerance in Barley (Hordeum Vulgare L.) Cultivars at Different Developmental Stages 1390 IX Moscow International Congress BIOTECHNOLOGY State of the Art and Prospects of Development نمایش پیوند
15 Exogenous silicon alleviates oxidative damage of barley plants under drought stress. 1389 The Moscow International Scientific and Practical Conference BIOTECHNOLOGY ECOLOGY OF BIG CITIES نمایش پیوند
16 اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر کالوس دهی گیاه داروئی پروانش در شرایط درون شیشه ای 1389 شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران نمایش پیوند
17 بررسی کالوس دهی گیاه داروئی پروانش در شرایط درون شیشه ای 1389 یازدهمین کنگره ژنتیک ایران نمایش پیوند
18 همسانه سازی ژن تیوردوکسین h در انگور(VvTrx) رقم یاقوتی، عامل آنتی اکسیدان در احیای دیگر پروتئین های سلولی 1389 یازدهمین کنگره ژنتیک ایران نمایش پیوند
19 بررسی بیان خانواده ژنی 1- آمینوسیکلوپروپان 1- کربوکسیلات اکسیداز در گوجه فرنگی 1389 یازدهمین کنگره ژنتیک ایران نمایش پیوند
20 همسانه سازی ژن پکتات لیاز، عامل تخریب دیواره سلولی در انگور 1388 ششمین کنگره علوم باغبانی ایران نمایش پیوند
21 بررسی اثر تیمارهای مختلف هورمونی در ریز ازدیادی Anthurium andeanum cv Tennessee 1388 ششمین کنگره علوم باغبانی ایران نمایش پیوند
22 کنترل آلودگی و ترکیبات فنلی در کشت بافت گل ارکیده (Phalaenopsis) 1388 ششمین کنگره علوم باغبانی ایران نمایش پیوند
23 تاثیر زمان نمونه برداری بر القای جنین زایی سوماتیکی از بنه های مادری زعفران 1388 ششمین کنگره علوم باغبانی ایران نمایش پیوند
24 باززایی گیاهچه از پروتوپلاست زعفران 1388 ششمین کنگره علوم باغبانی ایران نمایش پیوند
25 بررسی تنوع ژنتیکی عامل بیماری سفیدک پودری انگور به کمک تکنیک RAPD 1387 دهمین کنگره ژنتیک ایران نمایش پیوند
26 بررسی پلی مورفیسم DNA در ارقام انگور بیدانه ایران توسط نشانگر ملکولی RAPD 1387 دهمین کنگره ژنتیک ایران نمایش پیوند
27 همسانه سازی ژن پروتیینباز دارنده پلی گالاکتوروناز1 عامل مقاومت برخی از بیماریهای قارچی سیب 1387 دهمین کنگره ژنتیک ایران نمایش پیوند
28 بررسی اثر تنش شوری بر فعالیت آنزیمهای نوکلیاز با استفاده از ..... 1387 دهمین کنگره ژنتیک ایران نمایش پیوند
29 بررسی فعالیت آنزیم نوکلیاز اس اس پی طی تنش شوری در دو رقم مقاوم و حساس گندم 1387 دهمین کنگره ژنتیک ایران نمایش پیوند
30 بررسی لکوسهای اس ان پی در ژنهای گلوتنین با وزن ملکولی بالا در ارقام گندم هگزاپلویید ایرانی و رابطه آنها با کیفیت نانوایی 1387 دهمین کنگره ژنتیک ایران نمایش پیوند
31 molecular investigation on amorph dine synthase gene involveal in artemisinin biosynthesis 1386 پنجمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران نمایش پیوند
32 کاربرد مارکرهای ملکولی برای انگشت نگاری دی ان ای در گیاه زینتی رز 1383 اولین جشنواره و سمینار ملی گلهای شاخه بریده ایران نمایش پیوند
33 استخراج دی ان ای و استفاده از تکنیک پی سی آر در گیاهان زینتی با تاکید بر گیاه رز 1383 اولین جشنواره و سمینار ملی گلهای شاخه بریده ایران نمایش پیوند