۱ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : مهندسی ژنتیک و به‌نژادی گیاهی
  • تاریخ تولد : 1356
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 205
  • شماره تلفن دفتر : 33901246
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : r_khademian2005@yahoo.com
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات 1375/7/1 1378/11/20 دانشگاه مازندران- دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ---
2 کارشناسی ارشد اصلاح نباتات 1382/7/1 1384/6/30 دانشگاه مازندران- دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ---
3 دکتری اصلاح نباتات 1386/7/1 13891/6/19 دانشگاه مازندران ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 آمار و احتمالات کشاورزی 1390/7/1 1391/3/30 دانشگاه پیام نور بابل ---
2 ژنتیک عمومی گیاهان داروئی 1392/7 1392/10 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
3 اشنایی با اصول اصلاح گیاهان دارویی و معطر 1391/11 1392/3 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
4 مبانی کشت بافت گیاهی و بیوتکنولوژی(گیاهان دارویی) 1392/11 1393/3 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
5 سیتوژنتیک 1392/7 1392/10 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
6 مباحث نوین در اصلاح نباتات 1391/11 1392/3 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
7 آمار و احتمالات 1391/11 1392/3 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
8 اصلاح گیاهان برای مقاومت به تنش های زیستی 1393/06/15 1393/10/10 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
9 اصلاح گیاهان برای مقاومت به تنش های غیر زیستی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین نمایش پیوند
10 مبانی به نژادی گیاهی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین نمایش پیوند

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تولید ارقام پاکوتاه کیفی برنج با عملکرد بالا از ارقام پابلند محلی با عملکرد پایین با استفاده از اصلاح موتاسیونی به کمک انرژی هسته ای (اشعه گاما) و مواد شیمیایی (EMS 1383 1390 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ---
2 بررسی تنوع آللی ژن‌های کاندیدای تحمل به تنش شوری در ارقام جو با تکنیک اکوتیلینگ 1389 1391 پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی کرج ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 اصلاح موتاسیونی مزرعه تحقیقاتی و آزمایشگاه ژنتیک مولکولی ---
2 اصلاح برای مقاومت به تنش های زنده وغیر زنده مزرعه تحقیقاتی و آزمایشگاه ژنومیکس ---

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مطالعه بیان ژن در گیاهان 1388/4/15 1388/4/19 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مطالعه ی اثر موتانت زایی اشعه گاما روی چند رقم برنج ایرانی 1383 پژوهشنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خزر ---
2 شناسایی مقدماتی لاین های مقاوم به کرم ساقه خوار برنج، ،Chilo suppressalis (Walker) در شرایط مزرعه 1390 مجله پژوهشهای تولید گیاهی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ---
3 EFFECT OF TYPE AND CONCENTRATION OF GROWTH REGULATORS ON PLANT REGENERATION OF ANTHURIUM ANDRAEANUM 2012 International Journal of Agriculture: Research and Review ---
4 طراحی پرایمرهای اختصاصی برای مطاعه تنوع تک نوکلئوتیدی در ژنها و تعیین عملکرد آنها 1391 پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی ---
5 اثر محدودیت منبع و مخزن بر عملکرد و اجزای عملکرد سه ژنوتیپ برنج در سطوح کود نیتروژن 1389 1390 مجله علوم زراعی ایران ---
6 Growth of chick pea (Cicer arietinum) in response to salicylic acid under drought stress 2018 2018 Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES) نمایش پیوند
7 ارزیابی کاربرد هورمون اسید جیبرلیک در بهبود تلاقی گندم × ذرت در روش حذف کروموزومی 1396 1397 مجله علمی-پژوهشی زراعت و اصلاح نباتات ایران نمایش پیوند
8 اثر جاسمونیک اسید بر خصوصیات فیزیولوژیکی، فیتوشیمیایی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانتی گیاه دارویی گلرنگ (Carthamus tinctorius L) تحت تنش خشکی 27/10/97 28/2/98 فصلنامه گیاهان دارویی نمایش پیوند
9 Effects of Nanoparticles on Activity of Lignan Biosynthesis Enzymes in Cell Suspension Culture of Linum usitatissimum L. 27/5/2018 24/1/2019 Russian Journal of Plant Physiology نمایش پیوند
10 Plant beneficial rhizospheric microorganisms (PBRMs) mitigate deleterious effects of salinity in sesame (Sesamum indicum L.): Physio-biochemical properties, fatty acids composition and secondary metabolites content industrial crops and products 2019 نمایش پیوند
11 Anti-microbial Properties of Valeriana officinalis, Satureja bachtiarica and Thymus daenensis Methanolic Extracts against Helicobacter pylori 2019 Journal of Pharmaceutical Research International نمایش پیوند
12 پایداری عملکرد دانه هیبرید های امیدبخش ذرت (Zea mays L.) در مناطق مختلف کشور 1398 تحقیقات غلات نمایش پیوند
13 Bio-fertilizer improves phsio-biochemical characteristics and grain yield of Safflower (Carthamus tinctorius L.) under drought stress 2019 Russion agricultural sciences نمایش پیوند
14 بررسی تأثیر غلظت‌های مختلف کلشی‌سین در تولید ترکیبات ثانویه بافت کالوس گیاه دارویی کتان (Linum usitatissimum L.) 1398 اکوفیتو شیمی گیاهان داروئی نمایش پیوند
15 plant growth promoting rhizobacteria (PGRP) confer drought resistance and stimulate biosynthesis of secondary metabolites in pepennyroal (Mentha pullegium L.) under water shortage condition 2020 scientia horticulture نمایش پیوند
16 پاسخ گیاه دارویی شوید (Anethum graveolens L. به همزیستی با قارچ مایکوریزا در سطوح مختلف شوری 1399 تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران نمایش پیوند
17 اثر تغذیه ای سیلیکون روی صفات مورفولوژیکی و اسانس گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) تحت سمیت کادمیوم 1399/11 تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران نمایش پیوند
18 واکنش مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه شوید (Anethum graveolens L.) به زئولیت طبیعی تحت تنش خشکی 1399/9 تغذیه گیاهان باغی نمایش پیوند
19 ارزیابی سازگاری ژنوتیپ های کلزا(.Brassica napus L) با استفاده از روشهای آماری ناپارامتری 1400/3 علوم زراعی ایران نمایش پیوند
20 Delaying Broccoli Floret Yellowing by Phytosulfokine alpha Application During Cold Storage 2021/april Frontiers in Nutrition نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ارزیابی کارآئی موتازنی دو نوع موتاژن فیزیکی (اشعه گاما) و شیمیایی (EMS) در ایجاد صفات موتانت در برنج 1385 نهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران ---
2 نقش و کاربرد انرژی هسته ای در رشد و توسعه بخش کشاورزی و فعالیت های وابسته به آن 1385 دوازدهمین همایش ملی برنج کشور ---
3 کشاورزی هسته ای 1386 همایش سراسری علوم و صنایع غذایی ---
4 کاربرد فناوری هسته ای در اصلاح گیاهان زراعی و باغی 1387 دومین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ---
5 تولید لاین های موتانت پاکوتاه، زودرس و با عملکرد بالا در رقم طارم محلی از طریق پرتوتابی گاما 1387 دومین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ---
6 ایجاد موتانت های پاکوتاه، زودرس و دارای عملکرد بالا در رقم برنج طارم محلی با استفاده از پرتوتابی گاما و EMS 1387 دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ---
7 ضایعات برنج (مراحل تولید و پس از تولید) 1388 چهارمین همایش ملی بررسی ضایعات کشاورزی ---
8 افزایش میزان تحمل برنج به آفت کرم ساقه خوار برنج با استفاده از سیلیس 1388 همایش علوم کشاورزی و صنایع وابسته ---
9 ارزیابی میزان خسارت ارقام و لاین های امید بخش برنج استان مازندران نسبت به کرم ساقه خوار نواری برنج 1389 نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران ---
10 غربالگری تعدادی از ژنوتیپ های برنج ایرانی برای مقاومت به کرم ساقه خوار برنج در شرایط مزرعه 1389 یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ---
11 Mutagenic effects of gamma rays and ethyl methan solfonate (EMS) on agronomiccharacteristics of some Iranian rice cultivars (Oryza sativa L.) 2008 5th International crop science congress ---
12 Effect of Silicon on morphological characteristics of rice and resistance to pest 2010 First international conference of soil and roots engineering relationship ---
13 آنالیز هاپلوتیپی ژنهای متحمل به شوری HvHKT1 و HvCBL4 در اکوتیپ های جو 1392/6 اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور ---
14 تجزیه فیلوژنی ژن کاندیدای تحمل به تنش شوری، HvCBL4 ، در اکوتیپ های جو 1392/6 اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور ---
15 ارزیابی تغییرات اسانس گیاه دارویی شوید تحت تأثیر تنش آبی و تیمار اسید سالیسیلیک 1397 1397آبان اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی نمایش پیوند
16 ارزیابی اثر تعدیل کنندگی تنش خشکی با استفاده از تیمار اسید سالیسیلیک درگیاه 1397 آبان 1397 اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی نمایش پیوند
17 اثرات تنش خشکی و سالیسیلیک اسید بر برخی صفات مورفولوژیک گیاه شوید آبان 98 اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی نمایش پیوند
18 پاسخ آنتی اکسیدانتی گیاهچه های برنج تحت تنش سرما و تیمار سیلیس 1400/6 هشتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران نمایش پیوند
19 تاثیر فلز سنگین کادمیوم بر صفات جوانه زنی و شاخص های رشدی گیاهچه های تربچه 25/4/1401 25/6/1401 پنجمین همایش ملی توسعه علوم فناوریهای نوین در گیااهان دارویی، شیمی و زیست شناسی ایران نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ترجمه کتاب Molecular Marker in Plant Genetic and Biotechnology 1387 3000 دانشگاه مازندران ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 آمار و احتمالات کشاورزی دانشگاه پیام نور بابل ---
2 ژنتیک عمومی گیاهان داروئی 1392/7 1392/10 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
3 اشنایی با اصول اصلاح گیاهان دارویی و معطر 1391/11 1392/3 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
4 آمار و احتمالات 1391/11 1392/3 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
5 مبانی کشت بافت گیاهی و بیوتکنولوژی(گیاهان دارویی) 1392/11 1393/3 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
6 روشهای اهلی کردن گیاهان داروئی و معطر 1394 1397 نمایش پیوند

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 سیتوژنتیک 1392/7 1392/10 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
2 مباحث نوین در اصلاح نباتات 1392/11 1393/3 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
3 اصلاح گیاهان برای مقاومت به تنش های زیستی 1393/06/15 1393/10/10 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
4 اصلاح گیاهان برای مقاومت به تنش های غیر زنده 1396 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین نمایش پیوند

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مقاله برتر دوازدهمین همایش ملی برنج کشور از سوی رئیس انجمن برنج ایران 1385 تندیس ویژه همایش انجمن برنج ایران ---
2 مقاله برگزیده کاربرد انرژی هسته‌ای در بخش کشاورزی و صنایع غذایی". 1384 لوح تقدیر جایز ن وزارت کشاورزی با همکاری بانک کشاورزی ---

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی عوامل موثر در تولید هاپلوئید گندمن در تلاقی با ذرت بهمن 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین حامد مدیر روستا نمایش پیوند
2 ارزیابی واکنش چند رقم گندم نان نسبت به تنش خشکی آخر فصل شهریور 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین سروش احمدی نمایش پیوند
3 تاثیر تنش خشکی و کود سوپر زئولیت روی صفات مورفولو‍ژیک شوید و ماده موثره شوید بهمن 1395 تاثیر تنش خشکی و کود سوپر زئولیت روی صف سمیه جلالی نمایش پیوند
4 برآورد میزان پایداری عملکرد دانه های هیبرید دیر رس و متوسط رس ذرت بهمن 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین مجتبی جوکار نمایش پیوند
5 تجزیه پایداری لاین‌های زمستانه کلزا بهمن 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین زهرا ویسی زاده نمایش پیوند
6 اﺛﺮات ﺗﻨﺶ ﺧﺸﻜﻲ و ﺳﺎﻟﻴﺴﻴﻠﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﺻﻔﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺳﺎﻧﺲ ﺷﻮﻳﺪ ( L. Anethum graveolens ) شهریور 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین وحید نجفی نمایش پیوند
7 مطالعه تنوع ژنتیکی القائی با پرتوتابی اشعه گاما در گیاه بادر نجبویه 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی آرمین بهنام نمایش پیوند
8 ارزیابی تنوع ژنتیکی گیاه دارویی بالنگو با استفاده از موتاژن شیمیایی 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی امیر عبداللهی نوین نمایش پیوند
9 ارزیابی واکنش چند ژنوتیت گندم نان نسبت به تنش خشکی آخر فصل 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی سروش احمدی نمایش پیوند
10 واکنش چند نوتیت گندم نان نسبت به تنش شوری در شرایط گلخانه 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی زینب شیراوند نمایش پیوند
11 مطالعه اثرات تنش شوری و کود بیولوژیکی بر صفات مورفولوژیکی و عملکرد اسانس گیاه شوید 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی شکوفه قیدرلوئی نمایش پیوند
12 مقایسه عملکرد دانه و خصوصیات زراعی هیبریدهای جدید ذرت در منطقه کرمانشاه 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی صمد پرویزی نمایش پیوند
13 مطالعات سیتوژنتیکی برخی گونه ها و جمعیتهای مهم جنس شبدر شیرین Melilotus موجود در بانک ژن گیاهی ملی ایران 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی نگین قادری نمایش پیوند
14 بررسی تأثیر سیلیس بر خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه ریحان تحت تنش فلز سنگین کادمیوم 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی جواد قشلاق پور نمایش پیوند
15 بررسی اثر قارچ محرک رشد‌ تریکودرما و فنیل آلانین روی خصوصیات رشدی و بیوشیمیایی گیاه کتان (Linum Usitatissium) تحت تنش شوری 1400/11/30 بین المللی امام خمینی قزوین مهدیس مقدسی نمایش پیوند
16 اثر قارچ همزیست پریفورموسپورا ایندیکا و فنیل آلانین بر خصوصیات فیزیولوژیکی و فیتو شیمیایی گیاه خرفه تحت تنش شوری 1401/6/28 بین المللی امام خمینی قزوین محمد مهدی خوینی نمایش پیوند
17 بررسی اثر قارچهای همزیست در تعدیل اثرات تنش فلز سنگین در گیاه تربچه 1401/6/28 بین المللی امام خمینی قزوین سمیه سیاهکالی مرادی نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره رساله دکتری

رج عنوان رساله تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 شنا سایی و ارزیابی لاین های نگهدارنده نر عقیمی سیتوپلاسمی و برگرداننده باروری جدید از منابع مختلف ژنتیکی برنج 1399/11 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) عمار افخمی نمایش پیوند