۱ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : مهندسی مواد
  • تاریخ تولد : 1354
  • نشانی :
  • شماره اتاق :
  • شماره تلفن دفتر : 33901143
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : taghiabadi@ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی - مهندسی مواد - متالورژی صنعتی 1373 1378 دانشکده فنی دانشگاه تهران ---
2 کارشناسی ارشد - مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی 1378 1380 دانشکده فنی - دانشگاه تهران ---
3 دکتری تخصصی - مهندسی مواد 1380 1386 دانشکده فنی - دانشگاه تهران ---

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تاثیر ترکیبات بین فلزی بر رفتار تریبولوژیکی آلیاژ پیستون 1386 نهاد ریاست جمهوری/دانشکده فنی دانشگاه تهران ---
2 تدوین استاندارد ملی شمشه و شمشال فولاد سازه ای تولید شده به روش ریخته گری پیوسته مورد مصرف در نورد گرم 1392 تاکنون موسسه استاندارد ایران/فولادخوزستان/شرکت ذوب آهن البرز غرب ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 تریبولوژی، انجماد و ریخته گری فلزات، فولادسازی و نورد مقاطع فولادی، تغییر شکل پلاستیک شدید، فرآوری مواد زیستی ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی اثر عملیات حرارتی محلول سازی بر ریزساختار و خواص سایشی آلیاژ آلومینیم 332 1388 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران ---
2 بررسی تاثیر آهن و منگنز بر خواص مکانیکی و سایشی آلیاژ آلومینیم-سیلیسیم (332F) 1390 نشریه علوم و مهندسی سطح ---
3 بررسی خواص سایشی آلیاژهای Al-(5-13)Si-Fe 1394 نشریه علوم و مهندسی سطح نمایش پیوند
4 بررسی تاثیر ترکیبات بین فلزی غنی از آهن بر استعداد به پارگی گرم آلیاژهای هیپویوتکتیک Al-Si 1394 ریخته گری نمایش پیوند
5 بررسی کمی حساسیت به پارگی گرم در آلیاژهای Al-9Si-Fe(Mn) 1395 نشریه مهندسی متالورژی نمایش پیوند
6 بررسی افزودن درصدهای گوناگون کلسیم بر خواص ریزساختاری و مکانیکی آلیاژ ریختگی منیزیم-روی-زیرکونیوم 1395 ریخته گری نمایش پیوند
7 بهبود خواص مکانیکی آلیاژهای Al-Ni- Fe با بهره گیری از فرایند فرآوری اغتشاشی اصطکاکی 1396 نشریه مهندسی متالورژی نمایش پیوند
8 تاثیر عملیات حرارتی و مس بر خواص کششی و اندیس کیفیت آلیاژهای Al-7Si-0.35Mg-xFe 1996 فرایندهای نوین در مهندسی مواد نمایش پیوند
9 بررسی اثر تغییر شکل پلاستیک شدید بر ریزساختار، خواص مکانیکی و هدایت الکتریکی آلیاژ آلومینیوم 7075 1396 نشریه مواد نوین نمایش پیوند
10 بررسی تاثیر منگنز بر قابلیت ریخته گری آلیاژهای هیپویوتکتیک Al-2Ni-xMn 1396 پژوهشنامه ریخته گری نمایش پیوند
11 تاثیر عناصر بهساز در بهبود اندیس کیفیت آلیاژ آلومینیم A356 قبل و بعد از عملیات حرارتی 1397 پژوهشنامه ریخته گری نمایش پیوند
12 بهبود خواص مکانیکی آلیاژ غنی از منگنز Al-4Ni-4Mn با افزایش سرعت انجماد و فرآوری اصطکاکی اغتشاشی 1398 1398 مهندسی مکانیک مدرس نمایش پیوند
13 بررسی تاثیر مس در بهسازی ساختاری و اندیس کیفیت کامپوزیت Al-15Mg2Si 1398 پژوهشنامه ریخته گری نمایش پیوند
14 بررسی تاثیر بهسازی تبریدی بر ریزساختار و اندیس کیفیت کامپوزیت Al-15Mg2Si 1399 پژوهشنامه ریخته گری نمایش پیوند
15 Simulation of heat transfer in gas tungsten arc welding of stainless steel type 304 1399 مهندسی متالورژی نمایش پیوند
16 Investigation of Ca in the Microstructural Evolution and Porosity Analysis of ZK60 Alloy in As-Cast and Extruded Conditions 2019 2019 Iranian Journal of Materials Forming نمایش پیوند
17 The Correlation of Microstructure and Mechanical Properties of In-Situ Al-Mg2Si Cast Composite Processed by Equal Channel Angular Pressing 2019 Materials نمایش پیوند
18 Effect of multi-pass multi-directional forging on tribological properties of Si-rich eutectoid ZA alloys 2021 Transactions of Nonferrous Metals Society of China نمایش پیوند
19 Effect of casting techniques on tensile properties of cast aluminium alloy (Al–Si–Mg) and TiB2 2003 Materials Science and Technology ---
20 Effect of Zr, Ti and B on the Structure and Tensile Properties of A520 Al-Mg Alloys 2003 Int. J. Cast Metals ---
21 Effect of iron rich intermetallics on the sliding wear behavior of Al-Si alloys 2008 Mat. Sci. Eng. A ---
22 Dry sliding wear behavior of hypoeutectic Al-Si alloys containing excess iron 2008 Mat. Sci. Tech ---
23 Effect of iron-intermetallics on the fluidity of 413 aluminum alloy 2008 Journal of Alloys and Compounds ---
24 Investigation on beneficial effects of beryllium on entrained oxide films, echanical properties and casting reliability of Fe-rich Al-Si cast alloy 2014 Materials Science and Technology نمایش پیوند
25 Effect of Bifilm Oxides on the Dry Sliding Wear Behavior of Fe-Rich Al–Si Alloys 2017 Journal of Tribology نمایش پیوند
26 Weibull analysis of the effect of T6 heat treatment on the fracture strength of AM60B magnesium alloy 2018 Transactions of Nonferrous Metals Society of China نمایش پیوند
27 Effect of Fe-impurity on tribological properties of Al-15Mg2Si composite 2018 Transactions of Nonferrous Metals Society of China نمایش پیوند
28 Synthesis of Aluminum-CNTs Composites Using Double-Pressing Double-Sintering Method(DPDS) 2018 Journal of Nanostructures (JAN) نمایش پیوند
29 Quality index and hot tearing susceptibility of Al−7Si−0.35Mg−xCu alloys 2018 Transactions of Nonferrous Metals Society of China نمایش پیوند
30 Effect of Be Modification on the Oxide Bifilms and Tensile Strength Reliability of Al-Si-Mg Alloys Containing Excess Fe 2018 METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS B نمایش پیوند
31 Effect of Mn Modification on the Tribological Properties of In Situ Al-15Mg2Si Composites Containing Fe as an Impurity 2018 Journal of Tribology نمایش پیوند
32 Investigation of the Tribological Properties of AlxSi-1.2Fe(Mn) (x = 5-13 wt.%) Alloys 2018 Journal of Materials Engineering and Performance نمایش پیوند
33 Effect of friction hardening pre-treatment on increasing cytocompatibility of alkali heat-treated Ti-6Al-4V alloy 2018 Surface & Coatings Technology نمایش پیوند
34 Effect of friction hardening on the surface mechanical properties and Tribological behavior of biocompatible Ti-6Al-V alloy 2018 Journal of Manufacturing Processes نمایش پیوند
35 Effect of Partial Substitution of Mn for Ni on Mechanical Properties of Friction Stir Processed Hypoeutectic Al-Ni Alloys 2018 METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS B نمایش پیوند
36 Improving the mechanical properties of Mn-added hypoeutectic Al-Ni alloys by friction stir processing 2018 Transactions of Nonferrous Metals Society of China نمایش پیوند
37 Microstructure, texture, electrical and mechanical properties of AA-6063 processed by multi directional forging 2019 2019 Materials نمایش پیوند
38 Improving mechanical properties of Mn-added hypoeutectic Al-4Ni alloy by friction stir processing 2019 2019 Transactions of Nonferrous Metals Society of China نمایش پیوند
39 Statistical Strength Analysis of Dissimilar AA2024-T6 and AA6061-T6 Friction Stir Welded Joints 2019 2019 Journal of Materials Engineering and Performance نمایش پیوند
40 Effect of multi-pass friction stir processing on microstructure and mechanical properties of cast Al-7Fe-5Ni alloy 2019 2019 Materials Research Express نمایش پیوند
41 Effect of Ca additions on evolved microstructures and subsequent mechanical properties of a cast and hot-extruded Mg–Zn–Zr magnesium alloy 2019 2019 The International Journal of Advanced Manufacturing Technology نمایش پیوند
42 Improving the Tribological Properties of Al-7Fe-5Ni Alloys via Friction Stir Processing 2019 Journal of Tribology نمایش پیوند
43 Effect of Tool Pin Profile on the Microstructure and Tribological Properties of Friction Stir Processed Al-20 wt% Mg2Si Composite 2019 Journal of Tribology نمایش پیوند
44 Effect of Oxide Bifilms on the Fracture Behavior of AM60B Mg Alloy 2020 Transactions of the Indian Institute of Metals نمایش پیوند
45 Tribology of Si-rich TIG-deposited coatings on Zn–40Al–2Cu alloy 2020 Surface Engineering نمایش پیوند
46 Increasing the recycling percent in liquid-state recycling of Al machining chips by friction stir processing 2020 Materials Chemistry and Physics نمایش پیوند
47 Enhancing the Mechanical Properties of Si Particle Reinforced ZA22 Composite by Ti–B Modification 2020 International Journal of Metalcasting نمایش پیوند
48 Enhancing the mechanical and tribological properties of Mg2Si-rich aluminum alloys by multi-pass friction stir processing 2020 Materials Chemistry and Physics نمایش پیوند
49 Investigating the combination effect of warm extrusion and multi-directional forging on microstructure and mechanical properties of Al–Mg2Si composites 2020 Archives of Civil and Mechanical Engineering نمایش پیوند
50 Effect of cell imprinting on viability and drug susceptibility of breast cancer cells to doxorubicin, 2020 Acta Biomaterialia نمایش پیوند
51 Tribological behavior of friction stir processed SiP/ZA40 in-situ composites 2020 Transactions of Nonferrous Metals Society of China نمایش پیوند
52 Mechanical properties enhancement of cast Al-8.5 Fe-1.3 V-1.7 Si (FVS0812) alloy by friction stir processing 2020 Archives of Civil and Mechanical Engineering نمایش پیوند
53 Tensile properties and hot tearing susceptibility of cast Al-Cu alloys containing excess Fe and Si 2020 International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials نمایش پیوند
54 Microstructural evolution and mechanical properties of multi-directionally forged Si P/ZA22 composite 2020 Archives of Civil and Mechanical Engineering نمایش پیوند
55 Effect of equal channel angular pressing on microstructure and mechanical properties of thermally-homogenized Al-Mg2Si composites 2021 Materials Chemistry and Physics نمایش پیوند
56 Mechanical properties of Al-15Mg2Si composites prepared under different solidification cooling rates 2020 international journal of mineral metallurgy and materials نمایش پیوند
57 Quality Index Assessment of Multi-Pass Friction Stir Processed Al–Si–Mg Alloys Fully Produced by Recycling of Machining Chips 2020 Transactions of Indian institute of metals نمایش پیوند
58 Mechanical properties enhancement of Mg–4Si in-situ composites by friction stir processing 2021 Materials Science and Technology نمایش پیوند
59 Tribological properties improvement of conventionally-cast Al-8.5Fe-1.3V-1.7Si alloy by multi-pass friction stir processing 2021 Transactions of nonferrous metals society of china نمایش پیوند
60 Tribological Properties of Surface Friction Hardened AISI 316L Steel 2021 Transactions of the Indian Institute of Metals نمایش پیوند
61 Effect of Cooling Rate on Microstructure and Mechanical Properties of AA5056 Al-Mg Alloy 2021 International Journal of Metalcasting نمایش پیوند
62 Study on the modification effect of copper on Al–15Mg2Si composite 2022 Materials Chemistry and Physics نمایش پیوند
63 Optimizing the mechanical properties of Al-4.5 Cu-xSi alloys through multi-pass friction stir processing and post-process aging 2022 Archives of Civil and Mechanical Engineering نمایش پیوند
64 بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژهای Al-2Ni-xMn به عنوان جایگزین آلیاژ هیپویوتکتیک Al-4Ni 1400 پژوهشنامه ریخته گری نمایش پیوند
65 بررسی تاثیر سیلیسیم بر قابلیت ریخته گری آلیاژهای Al-Cu-Si 1399 پژوهشنامه ریخته گری نمایش پیوند
66 تاثیر تغییر شکل پلاستیک شدید به روش فورج چند جهته بر خواص مکانیکی کامپوزیت ZA22/SiP بهسازی شده توسط تیتانیم 1400 مهندسی مکانیک مدرس نمایش پیوند
67 Using double ellipsoid heat source model for prediction of HAZ grain growth in GTAW of stainless steel 304 2022 Materials Today Communications نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی تاثیر ترکیبات بین فلزی غنی از آهن بر سیالیت آلیاژ LM13 1385 ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران ---
2 بررسی اثر نیروی اعمالی بر خواص تریبولوژیکی آلیاژ Al-Si عملیات حرارتی شده حاوی 2/1 درصد آهن 1386 هفتمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران ---
3 تاثیر عملیات حرارتی T6 بر خواص سایشی و ریزساختار آلیاژ آلومینیم- سیلیسیم 332 ریختگی حاوی ترکیبات غنی از آهن 1386 یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران ---
4 تاثیر عملیات حرارتی T6 برخواص سایشی و ریزساختار آلیاژ آلومینیوم - سیلیسیم 332 ریختگی حاوی ترکیبات غنی از آهن 1386 اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران ---
5 بررسی سینتیک واکنش آلومینیوم مذاب و آهن جامد 1389 چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران ---
6 بررسی تاثیر عنصر بر روی هدایت الکتریکی هادیهای آلومینیمی 1390 همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم و مهندسی ---
7 بررسی آماری تاثیر عملیات حرارتی و فیلم های اکسیدی دولایه محبوس بر خواص کششی آلیاژهای هیپویوتکتیک آلومینیوم-سیلیسیم غنی از آهن بااستفاده از آنالیز آماری وایبل 1391 اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران ---
8 بررسی اثرکلسیم، منگنز و استرانسیم بر رفتار سایشی آلیاژ ریختگی آلومینیم 356 غنی از آهن 1391 اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران ---
9 بررسی تاثیر غلظت سیلیسیم بر رفتار سایشی آلیاژهای Al-Si غنی از آهن 1391 اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران ---
10 ررسی تاثیرعملیات حرارتی و فیلم های اکسیدی دوگانه محبوس برخواص کششی آلیاژ A356 آلومینیوم 1391 سومین کنفرانس بین المللی عملیات حرارتی مواد ---
11 بررسی تاثیر فیلمهای اکسیدی دوگانه محبوس بر مکانیزم سایش لغزشی آلیاژهای Al-Si در شرایط ریختگی و عملیات حرارتی 1392 دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران ---
12 بهسازی تاثیرمنفی فیلم های اکسیدی دوگانه محبوس برخواص سایشی آلیاژهای ریختگی Al-Si بابهره گیری ازترکیبات بین فلزی غنی ازآهن 1392 اولین همایش ملی فلزات و آلیاژهای غیرآهنی (مواد و فناوریهای نوین کاربردی) ---
13 مطالعه خواص کششی مقاطع نازک آلومینیم آلیاژی (356) با بکارگیری سیستم جدید راهگاهی 1378 یازدهمین سمینار سالانه انجمن علمی ریخته‌گری ایران ---
14 جوانه زایی و بهسازی همزمان آلیاژهای هیپویوتکتیک Al-Si با استفاده از آمیژانهای Al-Sr-Ti-B 1381 چهاردهمین سمینار سالانه انجمن علمی ریخته‌گری ایران ---
15 بررسی تاثیر سرباره بر جذب منگنز در فولادسازی با رهیافت کوره القایی/کوره تصفیه پاتیلی 1390 سمپوزیوم فولاد 90 ---
16 Statistical study of tensile properties of A356 aluminium alloy, using a new casting design 2002 Proceedings of 2nd International aluminum casting technology symposium (ASM) ---
17 Simultaneous grain refinement and modification of 356 aluminum alloy using aluminum base master alloy containing strontium, titanium and boron 2005 Light Metals Conference ---
18 The morphologies of intermetallic compounds in an iron-rich Al-Si alloy 2002 Proceedings of international conference of advance material processing (ICAMP) ---
19 Sliding wear behavior of high iron F332 Al-Si alloy 2008 3rd International Conference on Application of Materials ---
20 Effects of Calcium Addition on mechanical properties of Mg-6 Zn-0.7 Zr Alloy in As-cast condition 1395 پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دهمین کنفرانس مشترک مهندسین متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران نمایش پیوند
21 Al-CNTs Nano-composite Produced Via Double-pressing Double-sintering Method 2016 Iran International Aluminum Conference(IIAC2016) نمایش پیوند
22 Influence of Temperature and Pressure on Mechanical properties of CNTs Reinforced Aluminum Nano-composites Fabbricated by Double-pressing .... 2016 Iran International Aluminum Conference(IIAC2016) نمایش پیوند
23 Investigation of Ca on the microstructure and porosity analysis of ZK60 alloy… 1395 پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دهمین کنفرانس مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران نمایش پیوند
24 بررسی تاثیر بهسازی تبریدی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژهای هیپویوتکتیک Al-2Ni-4Mn 1399 هفدهمین همایش ملی و ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید نمایش پیوند
25 Effect of process parameters on the hardness and wear properties of friction stir processed Al-Fe-Ni alloy 2021 5th International Conference On Mechanical Engineering, Materials and Metallurgy نمایش پیوند
26 Effect of carbide distribution on the sliding wear behavior of DIN 55Cr3 steel 2021 5th International Conference On Mechanical Engineering, Materials and Metallurgy نمایش پیوند
27 تاثیر فرایند پرس در کانالهای زاویه دار همسان بر خواص کششی کامپوزیت های ریختگی آلومینیم-15 منیزیم سیلیساید 1400 هجدهمین همایش ملی و هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید نمایش پیوند
28 تاثیر فرآوری اصطکاکی اغتشاشی بر مکانیزم شکست آلیاژ A356 تولید شده از طریق باز یافت براده 1400 هجدهمین همایش ملی و هفتمین کنفرانس بین ­المللی مهندسی ساخت و تولید ایران نمایش پیوند
29 بهبود انعطاف‌پذیری آلیاژ ریختگی FVS0812 به روش فرآوری اصطکاکی اغتشاشی 1400 پنجمین کنفرانس ملی مواد، متالورژی و معدن نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 متالورژی ریخته گری تحت فشار آلومینیم 1395 جهاد دانشگاهی قزوین نمایش پیوند
2 آلومینیم تمیز 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
3 مطالعه تطیبقی فرایندهای تولید آهن اسفنجی 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
4 فناوری تولید فروآلیاژها 1401 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
5 سایش و فرسایش فلزات و آلیاژهای مهندسی 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
6 فرآوری فراصوتی مذاب فلزات و آلیاژهای مهندسی 1401 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ریخته گری فلزات 2 1382 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
2 مبانی کنترل کیفیت مواد 1384 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
3 اصول متالوگرافی 1383 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
4 آلیاژهای غیر آهنی 1382 1384 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
5 انتخاب مواد فلزی 1382 1385 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
6 آز متالوگرافی 1382 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
7 آز عملیات حرارتی 1382 1384 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
8 آز انجماد فلزات 1382 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
9 انجماد فلزات 1382 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
10 متالورژی جوشکاری 1381 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
11 اصول انجماد و ریخته گری فلزات 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
12 ریخته گری فلزات غیر آهنی 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
13 ریخته گری چدن و فولاد 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دگرگونی فازها 1392 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
2 خطاهای اندازه گیری 1389 1391 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
3 مطالب ویژه-تریبولوژی 1391 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
4 انجماد پیشرفته فلزات 1389 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
5 مهندسی سطح پیشرفته 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی تاثیر عناصر بهساز بر ساختار و خواص مکانیکی آلیاژ 356 آلومینیوم با بهره گیری از رهیافت اندیس کیفیت 1390 دانشگاه بین المللی امام خمینی مرتضی محمدی نمایش پیوند
2 بررسی تاثیر فیلم های اکسید دوگانه محبوس بر خواص مکانیکی آلیاژهای هیپویوتکتیک و غنی از آهن AL-Si 1391 دانشگاه بین المللی امام خمینی مجتبی اسدیان نمایش پیوند
3 بررسی تاثیر میزان سیلیسیم بر رفتار تریبولوژیکی آلیاژهای هیپویوتکتیک و غنی از آهن Al-Si 1391 دانشگاه بین المللی امام خمینی سامان پولادوند نمایش پیوند
4 بررسی تاثیر آهن بر خواص مکانیکی و تربیولوژیکی کامپوزیتهای درجای آلومینیوم Al-15%wtmg2 1391 دانشگاه بین المللی امام خمینی آیدا ندیم نمایش پیوند
5 بررسی اندر کنش فیلم های اکسیدی دو گانه محبوس و ترکیبات بین فلزی غنی از آهن و تاثیر آن بر رفتار تریبولوژیکی آلیاژهای هیپویوتکتیک Al-Si 1391 دانشگاه بین المللی امام خمینی نوشین اکابری نمایش پیوند
6 اندرکنش ناخالصی آهن باسیلیسیم وتاثیر آن برقابلیت ریخته گری آلیاژهای عملیات حرارتی پذیر آلومینیم - مس 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی خلیل گنجه فرد نمایش پیوند
7 بهینه سازی خواص تریبولوژیکی فولاد فنر(55Cr3) با بهره گیری از عملیات حرارتی 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی مسعود قربان زاده نمایش پیوند
8 بهبود خواص تریبو لوژیکی فولاد های زنگ نزن آستنیتی از طریق تغییر شکل پلاستیک شدید بر پایه اصطکاک . 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی علیرضا خاکساران نمایش پیوند
9 بررسی تاثیر حکاکی عمیق و لیزر سطحی بر خواص تریبولوژیکی فولادها 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی فائزه سلطانی نمایش پیوند
10 بررسی پارامتر های ریخته گری بر خواص کششی آلیاژ منیزیمAM60Bحاوی برلیم 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی امیرحسین شویدی نمایش پیوند
11 فراوری اصطکاکی اغتشاشی الیاژهای دما بالای پایه Al- fe- si و بررسی تاثیر آن بر ریز ساختار و خواص تریبولوزیکی 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی زیبا نوری نمایش پیوند
12 تاثیر فرآوری اصطکاکی اغتشاشی (FSP)بر روی خواص تریبولوژیکی آلیاژ Zn - 40 Al - 2CU -2 Si 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی فاطمه رجبی نمایش پیوند
13 بررسی تاثیر فراوری اصطکاکی اغتشاشی بر ریزساختار، خواص مکانیکی تریبولوژیکی آلیاژهای Al-Fe-Ni 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی مجتبی فکری نمایش پیوند
14 بهبود خواص مکانیکی فولادهای ساده کربنی از طریق تغییر شکل پلاستیک شدید ناشی از عملیات اصطکاکی سطحی 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی قدرت الله نادری پور نمایش پیوند
15 بررسی امکان بهبود خواص تریبولوژی آلیاژهای ریختگی AL- Si با بهره گیری از حکاکی عمیق و ذوب سطحی 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی هیمن مرادی نمایش پیوند
16 بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژهای هیپویوتکتیک Al-Ni-Mn فرآوری شده به روش فرآوری اصطکاکی-اغتشاشی 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی فاطمه یوسفی نمایش پیوند
17 بررسی اثر تغییر شکل پلاستیک شدید به وسیله فرآیند فورج چندگانه (MDF) بر خواص مکانیکی و رفتار سایشی آلیاژ Zn-22Al-(0-8)Si 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی داوود یوسفی نمایش پیوند
18 بررسی اثر تغییر شکل پلاستیک شدید به وسیله فرآیند پرس در کانال‌های زاویه‌دار همسان (ECAP) بر خواص مکانیکی و ریزساختار کامپوزیت زمینه فلزی Al-Mg2Si 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی مهدی چگینی نمایش پیوند
19 بررسی اثر تغییر شکل پلاستیک شدید به وسیله فرآیند فورج چندگانه (MDF) بر خواص مکانیکی و ریزساختار کامپوزیت زمینه فلزی Al-Mg2Si 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی مهدی شریف زاده نمایش پیوند
20 بررسی تاثیر تغییر شکل پلاستیک شدید به روش فرآوری اصطکاکی اغتشاشی (FSP) بر ریز ساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت های درجا Al-25Mg2Si 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی کوروش بابایی نمایش پیوند
21 بررسی تاثیر شرایط انجماد بر خواص مکانیکی آلیاژ AA5056 آلومینیوم 1398 بین المللی امام خمینی مهدی اصل زارع نمایش پیوند
22 به فارسی: تاثیر مس و افزودن مواد جوانه زا بر ریزساختار و خواص کامپوزیت Al–15wt%Mg2Si 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی لیلا حسامی نمایش پیوند
23 بررسی تاثیر سرعت انجماد و جوانه زایی بر ریزساختار و خواص کامپوزیت Al-15 wt% Mg2Siبا کمک آنالیز حرارتی منحنی های سرد شدن 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی الهه صفاری نمایش پیوند
24 بررسی اثر فورج چندگانه بر ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت‌های زمینه آلمینیوم تقویت شده با نانوگرافن 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی آرمین بساطی فر نمایش پیوند
25 بررسی تاثیر عملیات حرارتی قلیایی بر مورفولوؤی سطحی و رفتار آنتی باکتریال آلیاژ Ti-6V-4Al 1400 بین المللی امام خمینی عطیه شفقتیان نمایش پیوند
26 بررسی تاثیر فرآوری اصطکاکی سطحی بر رفتار تریبولوژیکی و خوردگی تیتانیم خالص و آلیاژ Ti-6Al-4V 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی میثم آشوری نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره رساله دکتری

رج عنوان رساله تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی اثر فرآوری فیزیکی شیمیایی و الگودهی سلولی مواد مهندسی (آلیاژTi-6Al-4V ، پلیمر GelMA)بر رفتار سلول های انسانی 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی فاطمه شهریاری نمایش پیوند