۱۲ خرداد ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : زبان و ادبیات عربی
  • تاریخ تولد :
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 839
  • شماره تلفن دفتر : 1639
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : n.ansari@hum.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
2 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت معلم تهران ---
3 دکتری زبان وادبیات عربی دانشگاه تهران ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 ادبیات تطبیقی ---
2 نقد ادبی ---
3 ادبیات متعهد قدیم و معاصر ---
4 نقد و بررسی ترجمه متون نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 الصور الشعریة ( المباشرة ، المتحرکة .النفسیة ) الحزینة فی مراثی الشریف الرضی مجله ادبیات دانشکده ادبیات دانشگاه تهران ---
2 -الصور الاستعاریة الحزینة فی مراثی الشریف الرضی ( مجله العلوم الانسانیه العدد13 دانشگاه تربیت مدرس) ---
3 الصورة الحسیة الحزینة فی مراثی الشریف الرضی ( مجله آفاق الحضارة الاسلامیه ش 18) ---
4 نقد ومقایسه تصویرپردازی هنری در شعر عاشورایی فارسی و عربی (فصلنامه لسان مبین شماره 2) ---
5 دلالت های نمادین رنگ سبز در شعر عبدالمعطی حجازی (مجله زبان وادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد ش 2) ---
6 تصاویر شعری در نقد عربی و فارسی با نگاهی با کتاب جدلیة الخفاء و التجلی و صور خیال زبان پژوهی الزهرا ---
7 الرمزیة فی شعر عاشورا مجلة العلوم الانسانیة الدولیة ---
8 خوانش رنگ در اشعار عمر ابوریشه نقد ادب عربی ---
9 نظریه های موسیقی در شعر فارسی و عربی لسان مبین ---
10 سیمای امام حسین در شعر عاشورایی فارسی و عربی ادبیات تطبیقی کرمان ---
11 تصویر پردازی شعری در شعر فارسی و عربی پژوهش های زبان و ادبیات تطبیقی ---
12 السیدة زینب فی مرآة شعر عاشورا المعاصر مهر93 الجمعیة العلمیة الایرانیة ---
13 شعر شیعی در گذر تاریخ 1392 فصلنامه ادبیات دینی ---
14 بررسی مفهومی قصیده بحرالعلوم و مقایسه آن با ترکیب بند محتشم تابستان 93 کاوش نامه ادبیات تطبیقی ---
15 بررسی مقایسه ای مضامین شعری نازک و کیتس 1392 لسان مبین ---
16 نمادپردازی در شعر مقاومت جواد جمیل 1392 الجمعیة العلمیة الایرانیة ---
17 تحلیل ابعاد معناشناختی رنگها در مثنوی معنوی 1392 ادبیات غنایی -عرفانی ---
18 جمالیة الصورة التشبیهیة فی مراثی الشریف الرضی 1392 دراسات فی اللغة العربیة و آدابها ---
19 دراسة نقدیة لعنصر اللون فی شعر السیاب 1392 اضاءات نقدیة ---
20 الحذف کعنصر اتساقی فی خطب نهج البلاغة 1391 مجلة العلوم الانسانیة الدولیة ---
21 بررسی و نقد مضمون در تصویرهای شعری ابوالقاسم شابی 1391 پژوهشنامه نقد ادب عربی ---
22 نمود تمایزات منطقه ای در محتوا و زبان شعر 1393 نقد ادب معاصر عربی یزد ---
23 بررسی تطبیقی زبانهای عربی و انگلیسی با استناد به شیوه های زبانشناسی مقابله ای 1393 لسان مبین ---
24 زیبایی شناسی عنصر رنگ در شعر عاشورایی فارسی و عربی 1394 ادبیات شیعه ---
25 تحلیل ساختاری متن سوره الحاقة 1395 پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن نمایش پیوند
26 تحلیل ساختار تصویرپردازی در صحیفه سجادیه 1395 پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت نمایش پیوند
27 نقد اجتماعی و فرهنگی دیدگاه های آل احمد و منفلوطی در مورد مسائل زنان 1395 فصلنامه زن در فرهنگ و هنر نمایش پیوند
28 تحلیل ساختار قسم در قرآن 1394 لسان مبین نمایش پیوند
29 شعر فاروق جویدة دراسة اسلوبیة لشعره الملتزم 1394 اللغة العربیة و آدابها نمایش پیوند
30 زیبایی شناسی اسلوب حکیم در قرآن 1393 پژوهش های ادبی -قرآنی نمایش پیوند
31 شعر جواهری از منظر تحلیل ساختاری 1393 ادب عربی نمایش پیوند
32 تحلیل ساختاری قسم در قرآن 1393 پژوهش های قرآنی در ادبیات نمایش پیوند
33 دراسة مضامین الشعر الحسینی فی الادبین الفارسی و العربی 2017 مجلة الکلیة الاسلامیة الجامعة نمایش پیوند
34 بررسی عناصر داستان های کوتاه نجیب الکیلانی تابستان 1396 مطالعات داستانی نمایش پیوند
35 شخصیت زن در ادبیات مقاومت لبنان 1397 ادب عربی نمایش پیوند
36 وفاداری، باز آفرینی و آفرینش ادبی در ترجمه شعر 1397 پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی نمایش پیوند
37 تصویر شخصیت های عاشورایی در شعر فارسی و عربی 1397 مطالعات تطبیقی عربی و فارسی نمایش پیوند
38 شگردهای سبکی در شعر متعهد عربی و فارسی 1396 کاوش نامه ادبیات تطبیقی نمایش پیوند
39 زیبایی شناسی خلاقیت هنری در نمایشنامه منظوم الحر الریاحی 1397 نقد ادب معاصر عربی نمایش پیوند
40 بررسی مولفه های گفتمانی زنانه و مردانه در خطبه ها با تکیه بر رویکرد لیکاف 1397 دراسات حدیثة فی نهج البلاغة نمایش پیوند
41 الصراع بین الاسلام و النزعه النسویه فی الروایه العربیه الملتزمه(روایت زینب بنت الاجاوید نموذجا) 1395 دراسات الادب المعاصر نمایش پیوند
42 البنیه الایقاعیه و الدلالیه فی شعر المقاومه بسیسو و الفیتوری نموذجا 1398 آفاق الحضار ةالاسلامیة نمایش پیوند
43 بازتاب جنسیت در سبک گفتار زنانه و مردانه از منظر رابین لیکاف (مورد پژوهی خطبه امام سجاد و حضرت زینب علیها السلام در کوفه) 1398 علوم حدیث نمایش پیوند
44 الموسیقی فی شعر عاشوراء ما بین التقلید و الإبداع (دراسة شعر جواد جمیل نموذجا) 1398 اللغة العربیة و آدابها نمایش پیوند
45 سبک شناسی قصیده تحدی اثر معین بسیسو (سطح آوایی صرفی ونحوی) 1399 نقد ادب معاصر عربی نمایش پیوند
46 بررسی سبک شخصی روایی در رمانهای «بیوتن» رضا امیرخانی و «عمارت یعقوبیان» علاالاسوانی 1399 سبک شناسی نظم و نثر فارسی نمایش پیوند
47 بررسی کیفیت ترجمه نهج البلاغه مبتنی بر الگوی نقش گرای هاوس (مطالعه موردی ترجمه علامه جعفری و شهیدی از خطبه اشباح) 1399 پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی نمایش پیوند
48 نشانه شناسی قصیدة «الصامدون» اثر عبدالقدوس العاملی با تکیه بر رویکرد مایکل ریفاتر 1399 نقد ادب معاصر عربی نمایش پیوند
49 تحلیل سبکی واژگان دیوان سماء فی خوذه عدنان الصائغ 1400 ادب عربی نمایش پیوند
50 مقتل نگاری عربی و فارسی از واقعیت تاخیال (مورد پژوهی مقتل اللهوف و روضة الشهداء) 1400 کاوش نامه ادبیات تطبیقی نمایش پیوند
51 بررسی تطبیقی موسیقی شعر شاعران مقاومت عرب و افغانستان (مورد پژوهی مجموعه شعری کزهر اللوز او ابعد محمود درویش و از آتش از ابریشم قهار عاصی 1400 کاوش نامه ادبیات تطبیقی نمایش پیوند
52 نقش های زبانی و کارکرد پیام در نامه های نهج البلاغه بر اساس الگوی ارتباطی رومن یاکوبسن 1400 لسان مبین نمایش پیوند
53 دلاله الایقاع فی شعر سعید محمد الصقلاوی المتلزم دیوان نشید الماء نموذجا 1400 آفاق الحضار ةالاسلامیة نمایش پیوند
54 ساختارشناسی نمایشنامه عاشورایی بر مبنای نظریه فریتاگ 1400 الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها فصلیه محکمه نمایش پیوند
55 تمایز سوره های مکی و مدنی بر اساس نقشهای زبانی 1400 پژوهش های ادبی قرآنی نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 - عاشورا در شعر مقاومت فارسی و عربی معاصر همایش ادبیات مقاومت در لبنان نمایش پیوند
2 - التداخل اللغوی بین الفارسیة و العربیة و تاثیره علی تعلم اللغة العربیة عند الطلاب الایرانیین: ( همایش بین المللی اللغة العربیة و ‌تحدیات العصر) نمایش پیوند
3 بررسی وضعیت روش تدریس زبان عربی و انگلیسی در دانشگاه امام 1391 آموزش و یادگیری زبان دانشگاه مشهد ---
4 انعکاس آموزه های دینی در شعر عاشورایی همایش ادبی قرآن ادب هنر همدان ---
5 اعجاز و شالوده شکنی در قرآن انجمن علمی اعجاز قرآن شهید بهشتی ---
6 بررسی تحلیلی اختلاف در ترجمه های قرآن 1392 همایش انجمن فارسی - زنجان ---
7 زن در آینه شعر فارسی و عربی 1392 همایش انجمن زبان فارسی -زنجان ---
8 سیره عملی امام علی در شعر فارسی و عربی معاصر همایش نهج البلاغه و ادبیات -لرستان ---
9 سبک شعری مصطفی جمال الدین در مدائح امام حسین 1397 متن پژوهی ادبی نمایش پیوند
10 نقد دیدگاه های اجتماعی فمینیسم در رمان متعهد عربی 1397 همایش نقد و نظریه ادبی نمایش پیوند
11 تحلیل انتقادی سنت ستیزی در رمان عربی معاصر 1399 نقد و نظریه ادبی نمایش پیوند
12 دراسه ازمه الهویه فی ضوء نظریه ما بعدالکولونیه 1399 همایش بین المللی روایت شناسی عربی نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 عاشورا در آیینه شعر معاصر 1389 مجتمع فرهنگی عاشورا ---
2 حسین زبانی دیگر 1392 مجتمع فرهنگی عاشورا ---
3 المنهج فی الانشاء 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین ---
4 ترجمه موسیقی شعر عربی ابراهیم انیس 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
5 جلوه عاشورا در زبان نمادین شعر 1397 جهاد دانشگاهی نمایش پیوند
6 زیبایی تصویر در صحیفه سجادیة 1396 جهاد دانشگاهی نمایش پیوند

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 نقد ادبی دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
2 نقد ادبی و مکاتب ادبی دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
3 نقد و بررسی ترجمه متون ادبی دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
4 نقد و بررسی ترجمه متون غیر ادبی دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
5 ادبیات تطبیقی دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
6 بررسی ترجمه متون عربی معاصر سطح 3حوزه علمیه نمایش پیوند
7 تاریخ ادبیات از سقوط بغداد تا معاصر دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیر گروه 1394 1396 نمایش پیوند
2 مدیر داخلی مجله لسان مبین 1394 نمایش پیوند
3 استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر نمایش پیوند
4 مشاور معاونت فرهنگی دانشگاه در امور دانشجویان دختر نمایش پیوند
5 استاد مشاور انجمن علمی مترجمی عربی نمایش پیوند
6 مشاور علمی حوزه علمیه نمایش پیوند

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 جایزه ادبی پروین اعتصامی 16اسفند 89 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ---
2 کتاب سال عاشورا 1394 بنیاد دعبل خزاعی نمایش پیوند
3 استاد نمونه آموزشی 1394-95 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
4 رتبه اول مقطع کارشناسی 1380 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
5 رتبه اول مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی نمایش پیوند
6 رتبه اول مقطع دکتری ورودی 85-84 دانشگاه تهران نمایش پیوند
7 جائزة السبط الشهید الامام الحسین بن علی الدولیة للابداع الفکری 2016-1427 الجامعة الاسلامیة - النجف الاشرف نمایش پیوند