۱۱ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استاد
  • گروه آموزشی : حسابداری
  • تاریخ تولد : 1347
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 853
  • شماره تلفن دفتر : 33901653
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : kordestani@soc.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکترا - حسابداری 1378 1383 دانشگاه تهران ---
2 کارشناسی ارشد حسابداری 1371 1375 دانشگاه تربیت مدرس نمایش پیوند
3 کارشناسی حسابداری 1367 1371 دانشگاه فردوسی مشهد نمایش پیوند

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکتری 1392 دانشگاه بین المللی امام(ره) ---
2 کارشناسی ارشد 1382 دانشگاه بین المللی امام (ره) ---
3 کارشناسی 1375 دانشگاه بین المللی امام(ره) ---

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد 1395 1397 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 توانایی سود در پیش بینی جریان های نقدی و سوداوری اتی 1375 1376 مجله بررسیهای حسابداری و حسابرسی ---
2 تجزیه و تحلیل سریهای زمانی سود در سطح صنعت-مدلARIMA 1382 مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز ---
3 بررسی و تبیین رابطه بین کیفیت سود و واکنش بازار به تغییرات سود نقدی 1383 مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی ---
4 بررسی میزان مربوط بودن اجزای نقدی و تعهدی سود حسابداری به ارزش شرکت 1385 مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی ---
5 بررسی رابطه بین ویژگی های کیفی سود و هزینه سرمایه سهام عادی 1386 مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی ---
6 بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه: آزمون تجربی نظریه موازنه ایستا در مقابل نظریه سلسله مراتبی 1387 تحقیقات مالی ---
7 ارزیابی شایسته سالاری در بخش دولتی: سازمان های دولتی استان قزوین 1387 مطالعات مدیریت ---
8 محافظه کاری در گزارشگری مالی: بررسی رابطه عدم تقارن زمانی سود و MTB به عنوان دو معیار ارزیابی محافظه کاری 1387 مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی ---
9 مروری بر نظریه های ساختار سرمایه 1387 حسابدار ---
10 پاسخگویی عمومی و اطلاعات حسابداری 1386 حسابرس ---
11 پاسخگویی و راهبری در شرکت های سهامی 1386 حسابرس ---
12 مدیریت سود 1381 بورس ---
13 اندازه گیری و گزارشگری سرمایه انسانی 1387 حسابرس ---
14 کارایی گزارشگری مالی و ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی در بخش عمومی 1388 حسابدار ---
15 حسابرسی مستمر 1388 حسابدار رسمی ---
16 چالش های نظام راهبری در اقتصادهای نوظهور 1388 دانش حسابرسی ---
17 کاربرد منطق فازی در حسابداری و تصمیم گیری های مالی 1388 حسابرس ---
18 بررسی عوامل موثر بر بکارگیری مبنای تعهدی در بخش عمومی 1388 دانش حسابرسی ---
19 پیش بینی مدیریت سود بر مبنای تعدیل سود هر سهم 1388 مجله توسعه و سرمایه ---
20 بررسی رابطه بین محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه 1388 پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی ---
21 آزمون تجربی فرضیه پیام رسانی سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران 1388 مجله پیشرفت های حسابداری ---
22 بررسی رابطه ارزش افزوده اقتصادی و نقدی با خطای پیش بینی سود 1388 تحقیقات حسابداری ---
23 بررسی اثر شفافیت سود حسابداری بر هزینه سرمایه سهام عادی 1389 فصلنامه بورس اوراق بهادار ---
24 بررسی مزایای بکارکیری حسابداری تعهدی در بخش دولتی 1389 دانش حسابرسی ---
25 سود حسابداری در برابر سود اقتصادی 1389 حسابدار ---
26 معیارهای ارزیابی محافظه کاری 1389 دانش و پژوهش حسابداری ---
27 محافظه کاری در گزارشگری مالی و پیامدهای اقتصادی آن 1389 حسابرس ---
28 بررسی سودمندی پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی به روش مستقیم در مقایسه با روش غیر مستقیم 1390 مجله حسابداری مدیریت ---
29 تاثیر محافظه کاری بر محتوای اطلاعاتی تفاضلی جریانهای نقدی و اقلام تعهدی 1390 مجله دانش حسابداری ---
30 بررسی تاثیر مولفه های اهرمی و عملیاتی نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در تبیین بازده سها 1390 مجله مطالعات حسابداری ---
31 Ability of Combination of Cash Flow Components to Predict Financial Distress 2011 , Business: Theory and Practice ---
32 رابطه بین میزان سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و عملکرد مالی شرکت ها 1390 پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی نمایش پیوند
33 بررسی ارتباط خطای پیش بینی سود و اقلام تعهدی 1390 پژوهش های حسابداری مالی نمایش پیوند
34 بررسی توانایی روش مستقیم و غیر مستقیم برای پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی و ارزیابی سود مندی آن برای سرمایه گذاران 1390 حسابداری مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی نمایش پیوند
35 بررسی عوامل تعیین کننده انتخاب سطح کیفیت گزارشگری مالی و اثرات اقتصادی آن در بازار سرمایه 1390 فصلنامه پزوهش های تجربی حسابداری مالی نمایش پیوند
36 مقایسه کارآیی نسبتهای مالی مبتنی بر روش نقدی و روش تعهدی در پیش بینی درماندگی مالی 1390 فصلنامه بورس اوراق بهادار نمایش پیوند
37 ABILITY OF COBINATIONS OF CASH FLOW COMPONENTS TO PREDICT FINANCIAL DISTRESS 1390 BUSINESS THEORY AND PRACTICE نمایش پیوند
38 نقش اقلام تعهدی و جریان های نقدی عملیاتی در تبیین رفتار بازدهی سهام 1390 پزوهش های تجربی حسابداری نمایش پیوند
39 استفاده از مدل ارزش گذاری سود باقیمانده به عنوان معیاری برای انتخاب پرتفوی 1390 چشم انداز مدیریت مالی نمایش پیوند
40 Predicting earnings management based on earnings per shareEPS) 1391 AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT نمایش پیوند
41 the relationship between earnings transparency and future excess return in business environment 1391 AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT نمایش پیوند
42 بررسی تاثیر تصمیمات سنجیده مدیران بر چسبندگی هزینه ها 1391 بررسی های حسابداری و حسابرسی نمایش پیوند
43 تاثیر محافظه کاری بر میزان مربوط بودن اطلاعات حسابداری به ارزش سهام 1391 دانش حسابرسی نمایش پیوند
44 بررسی رابطه بین نظام راهبری شرکت،کیفیت حسابرسی و هزینه سرمایه سهام عادی 1391 دانش حسابرسی نمایش پیوند
45 ساختار سرمایه، آزمون تجربی نظریه زمانبندی بازار 1391 دانش حسابداری نمایش پیوند
46 تاثیر کارایی هزینه ها بر ارتباط بین نسبت هزینه های عملیاتی و عملکرد اتی 1391 مطالعات تجربی حسابداری مالی نمایش پیوند
47 مقایسه ی توان تبیین قیمت سهام توسط سرمایه فکری و سود حسابداری 1391 پژوهش های تجربی حسابداری مالی نمایش پیوند
48 شناسایی عوامل تعیین کننده چسبندگی هزینه های شرکت ها 1391 پژوهش های حسابداری مالی نمایش پیوند
49 تاثیر محافظه کاری و کیفیت افشا بر هزینه سرمایه سهام 1391 پژوهش های کاربردی در گزارشگری مالی نمایش پیوند
50 بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی با ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1391 پژوهش حسابداری نمایش پیوند
51 Evaluation and ranking the companies of auto and spare parts industry accepted in Tehran Stock Exchange using FAHP and VIKOR 1392 International Research Journal of Applied and Basic Sciences نمایش پیوند
52 بررسی نقش محافظه کاری حسابداری در کنترل و نظارت بر تصمیمات سرمایه گذاری مدیران 1392 حسابداری مالی نمایش پیوند
53 پیش بینی سطح مدیریت سود با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی 1392 مجله پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز نمایش پیوند
54 ویژگی های کیفی سود و هزینه سرمایه سهام عادی 1392 تحقیقات مالی نمایش پیوند
55 ارزیابی محافظه کاری مشروط به عنوان فاکتور ریسک 1392 پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی نمایش پیوند
56 بررسی واکنش کمتر از حد انتظار بازار به اخبار سود حسابداری مدل مرزی تصادفی 1392 راهبرد مدیریت مالی نمایش پیوند
57 رقابت بین سرمایه گذاران آگاه برای کسب اطلاعات محرمانه و قیمت گذاری عدم تقارن اطلاعاتی 1392 مدیریت دارایی و تامین مالی نمایش پیوند
58 بررسی ارتباط بین توان چانه زنی تامین کنندگان و مشتریان شرکت با محافظه کاری حسابداری 1392 مطالعات تجربی حسابداری مالی نمایش پیوند
59 مقایسه بازده اضافی سبد سهام تشکیل شده بر اساس اقلام تعهدی سنتی و نسبی(درصدی 1392 بررسی های حسابداری و حسابرسی نمایش پیوند
60 بررسی رابطه بین کیفیت افشا و قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی و جریان نقدی 1392 تحقیقات حسابداری نمایش پیوند
61 بررسی تاثیر سودآوری نسبی شرکت ها بر حساسیت بازده سهام به اخبار صنعت 1392 دانش حسابداری نمایش پیوند
62 شفافیت اطلاعاتی، نظام راهبری و عملکرد اقتصادی شرکت ها 1392 دانش و پژوهش حسابداری نمایش پیوند
63 در جستجوی چارچوبی برای الگو سازی در بخش عمومی 1393 حسابرس نمایش پیوند
64 نقش حسابرسی داخلی در بهبود مدیریت بخش عمومی 1393 حسابرسان داخلی نمایش پیوند
65 ارزیابی توان پیش بینی مدل تعدیل شده التمن از مراحل درماندگی مالی نیوتن و ورشکستگی شرکت ها 1393 دانش سرمایه گذاری نمایش پیوند
66 نقش چارچوب ارزیابی متوازن در بهبود توانایی مدیران در شناسایی اطلاعات برون سازمانی مربوط به راهبرد سازمان 1393 دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت نمایش پیوند
67 بررسی ویزگی های کیفی سود و نوع مدیریت سود در شرکت های درمانده مالی و ورشکسته 1393 پژوهش حسابداری نمایش پیوند
68 ارزیابی توان پیش بینی مدل های ورشکستگی(مقایسه مدل های اولیه و تعدیل شده 1393 دانش حسابرسی نمایش پیوند
69 بررسی اثر ویژگی های گزارشگری مالی بر کاهش توانایی پیش بینی مدل های ورشکستگی 1393 پژوهش های کاربردی در گزارشگری مالی نمایش پیوند
70 طراحی چارجوب ارزیابی متوازن بر اساس رویکرد ترکیبی نمودار علت و معلولی،مدل سازی تفسیری و فرایند تحلیل شبکه ای 1393 مدیریت صنعتی نمایش پیوند
71 بررسی تاثیر تمرکز مشتری بر عملکرد مالی شرکت 1393 مدیریت دارایی و تامین مالی نمایش پیوند
72 شناسایی رویکردهای کارا و فرصت طلبانه مدیریت سود در سطوح کیفیت سود 1393 بررسی های حسابداری و حسابرسی نمایش پیوند
73 بررسی رابطه ساختار حاکمیت شرکتی با نرخ موثر مالیاتی شرکت ها 1393 پژوهشنامه مالیات نمایش پیوند
74 رویکردها و عوامل موثر بر تدوین برنامه گذار به حسابداری تعهدی در بخش عمومی 1393 حسابداری دولتی نمایش پیوند
75 تحول های بودجه بندی و حسابداری بخش عمومی 1394 حسابرس نمایش پیوند
76 A Study of the Relationship between Product Market Competition and Earnings Management 1394 Procedia Economics and Finance نمایش پیوند
77 توانایی اقلام تعهدی و درصدی در شناسایی سهام کم ارزش گذاری شده 1394 پژوهش های حسابداری مالی نمایش پیوند
78 تاثیر مدیریت سود بر واکنش بازار به سود غیر منتظره 1394 مجله بررسی های حسابداری نمایش پیوند
79 رابطه محافظه کاری سود و محافظه کاری ترازنامه 1394 پژو هش های تجربی حسابداری نمایش پیوند
80 ارزیابی عملکرد مدل های اندازه گیری صرف ریسک مدل نظریه کیو در برابر مدل سه عاملی فاما و فرنچ 1394 دانش سرمایه گذاری نمایش پیوند
81 اقلام تعهدی درصدی در برابر اقلام تعهدی سنتی 1394 فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری (انجمن علمی حسابداری) نمایش پیوند
82 بررسی تاثیر شدت نظارت بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود 1394 دانش حسابداری نمایش پیوند
83 پیش بینی دستکاری سود توسعه یک مدل 1395 بررسی های حسابداری و حسابرسی نمایش پیوند
84 تاثیر اجتناب مالیاتی بر رابطه قدرت بازار محصول با بازدهی و آگاهی دهندگی قیمت سهام 1395 پژوهش های حسابداری مالی نمایش پیوند
85 بررسی ارتباط بین کیفیت اطلاعات حسابداری و حسابداری محافظه کارانه با ریسک سقوط قیمت سهام 1395 دانش حسابداری مالی نمایش پیوند
86 انگیزه های مدیریت و عدم تقارن هزینه های دستمزد 1395 تحقیقات حسابداری و حسابرسی نمایش پیوند
87 بررسی ارتباط رتبه ی مدیریت مبتنی بر ارزش با عملکرد مالی شرکت 1395 دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت نمایش پیوند
88 شناسایی موانع گذار به حسابداری تعهدی در بخش عمومی 1395 دانش حسابرسی نمایش پیوند
89 تغییر کیفیت سود شرکت ها در طول زمان تغییرات اقتصادی در برابر تغییر رویه های حسابداری 1396 چشم انداز مدیریت مالی نمایش پیوند
90 Persistence of earnings and prediction of future cash flows the role of timely recognition of bad news 2016 BUSINESS THEORY AND PRACTICE نمایش پیوند
91 مقایسه دقت مدل های پیش بینی بحران مالی و تاثیر آن بر ابزارهای مدیریت سود 1396 بررسی های حسابداری و حسابرسی نمایش پیوند
92 تفاوت در پایداری سود صنعت و سود خاص شرکت 1396 دانش حسابداری نمایش پیوند
93 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر سطح افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها با رویکرد داده کاوی 1396 پژوهشهای کاربردی در گزارشگری مالی نمایش پیوند
94 بررسی تاثیر نظام راهبری شرکت بر ارتباط بین جریان نقدی آزاد و بازده سهام شرکت ها 1396 پژوهش ‌های تجربی حسابداری نمایش پیوند
95 بررسی تاثیر تغییر در خط مشی های حسابداری بخش عمومی بر اصلاحات اداری 1397 حسابداری دولتی نمایش پیوند
96 تاثیر افشای مسئولیت اجتماعی بر معیارهای حسابداری، اقتصادی و بازار ارزیابی عملکرد شرکت ها 1397 پیشرفت های حسابداری نمایش پیوند
97 بررسی تاثیر تمرکز بازار حسابرسی بر حق الزحمه و کیفیت حسابرسی 1397 پژوهش های حسابداری مالی نمایش پیوند
98 بالا بودن رشد فروش، رهبری در صنعت و تاثیر رقابت در بازار محصول بر سرمایه گذاری شرکت 1397 چشم انداز مدیریت مالی نمایش پیوند
99 رقابت در بازار محصول، عدم تقارن در رفتار هزینه ها و انتظار مدیر از فروش آتی: تحلیل در سطح کل فضای کسب و کار 1397 دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت نمایش پیوند
100 بررسی رابطه بحران مالی پیش بینی شده و رویکردهای مدیریت سود با استفاده از معادلات ساختاری 1397 تحقیقات مالی نمایش پیوند
101 واکاوی عمکرد سازمانی: رویکرد مالی و ساختاری 1397 پژوهش های مدیریت منابع سازمانی نمایش پیوند
102 تبیین رفتاری تصمیم گیری های مدیریت در حوزه سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود: آزمون فرضیه پاداش بر اساس رویکرد آزمایشگاهی 1397 بررسی های حسابداری و حسابرسی نمایش پیوند
103 مقایسه ابزارهای مدیریت سود در شرکتهای بحرانزده و شرکتهای سالم 1397 پژوهش ‌های تجربی حسابداری نمایش پیوند
104 تاثیر عوامل سمت عرضه بر اشاعه نوآوری های حسابداری مدیریت 1397 حسابداری مدیریت نمایش پیوند
105 The Role of Organizational Structure in Designing Performance Measurement Systems 1398 Environmental Energy and Economic Research نمایش پیوند
106 پیامدهای به کارگیری رویکرد مدیریت مالی عمومی نوین 1398 مدیریت دولتی دانشگاه تهران نمایش پیوند
107 تاثیر کیفیت افشا بر عدم تقارن اطلاعاتی 1398 پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی نمایش پیوند
108 کیفیت سود و وضعیت مالی شرکت ها 1393 مطالعات حسابداری و حسابرسی نمایش پیوند
109 بررسی مدیریت مالی نوین بخش عمومی: گذشته، حال و آینده 1396 مطالعات حسابداری و حسابرسی نمایش پیوند
110 بررسی عوامل زمانی و اقتصادی موثر بر رابطه بین اقلام تعهدی و جریان وجه نقد عملیاتی 1397 مطالعات تجربی حسابداری مالی نمایش پیوند
111 تحلیل محتوای گزارش های حسابرسی عملکرد؛ بر اساس مولفه های قانون برنامه پنجساله پنجم و ششم توسعه 1398 دانش حسابرسی نمایش پیوند
112 تاثیر محافظه کاری مشروط و کیفیت نظام راهبری بر کاهش ریسک دعاوی حقوقی و حق الزحمه حسابرسی 1398 تحقیقات حسابداری و حسابرسی نمایش پیوند
113 طراحی الگوی منسجم گزارشگری پایداری شرکت ها 1398 پژوهش های حسابداری مالی نمایش پیوند
114 تبیین استراتژی امتیازدهی حسابرس به صاحبکار دانش حسابرسی نمایش پیوند
115 ارائه الگویی برای تدوین طرح پاداش مدیران اجرایی ارشد برمبنای چارچوب ارزیابی متوازن 1399 دانش حسابداری نمایش پیوند
116 الگوی یکپارچه حسابداری مدیریت توسعه پایدار 1399 حسابداری مدیریت نمایش پیوند
117 ارزیابی الگوی حسابداری مدیریت برای توسعه پایدار 1399 دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت نمایش پیوند
118 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اتخاد استراتژی امتیازدهی در مذاکرات حسابرس و صاحبکار 1398 حسابداری ارزشی و رفتاری نمایش پیوند
119 گزارشگری پایداری، رتبه بندی محرک ها و شاخص ها 1399 پژو هش های تجربی حسابداری نمایش پیوند
120 تاثیر اطلاعات محرمانه بر خط و مشی سرمایه گذاری و سیاست تقسیم سود 1396 راهبرد مدیریت مالی نمایش پیوند
121 Utilizing Strategic Management Accounting Techniques in Iranian Firms 2020 Environmental Energy and Economic Research نمایش پیوند
122 A Resilience-Based Model for Performance Assessment of Companies Listed in Tehran Stock Exchange During Economic and Environmental Crisis 2020 Environmental Energy and Economic Research نمایش پیوند
123 چسبندگی هزینه و ریسک اعتباری بانک‌ها 1399 فصلنامه اقتصاد بانکداری اسلامی نمایش پیوند
124 شناسایی عوامل موثر بر ارتباط بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی عملیاتی 1399 پژوهش های حسابداری و حسابرسی نمایش پیوند
125 تبیین مفهوم نقش گذاری در حسابداری و تأثیر آن در اجرای نوآوری های سازمانی، تجاری و اجتماعی 1399 پژوهش حسابداری و حسابرسی نمایش پیوند
126 ارائه مدلی برای ارزیابی اثربخشی مدیریت ریسک در صنعت بانکداری 1399 تحقیقات مالی نمایش پیوند
127 نقش حسابرسی عملکرد در بهبود پاسخگویی بخش عمومی 1399 دانش حسابرسی نمایش پیوند
128 شکاف بین وضع موجود و سطح مطلوب گزارش حسابرسی عملکرد از دیدگاه حسابرسان بخش عمومی 1399 حسابداری دولتی نمایش پیوند
129 ارزیابی رویکرد خرید و نگهداشت در رویداد پژوهی با افق زمانی بلندمدت 1399 دانش حسابداری مالی نمایش پیوند
130 شاخص های ارزیابی پایداری مالی بخش عمومی 1399 مطالعات حسابداری و حسابرسی نمایش پیوند
131 ارتباط افشای مدل کسب وکار با ارزش بازار سهام شرکت 1399 حسابداری مدیریت نمایش پیوند
132 شناسایی و ارایه الگوی چالش های سازمان تامین اجتماعی در حوزه منابع و مصارف 1400 دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت نمایش پیوند
133 تاثیر انحراف توجه حسابرسان و ارزش های شخصی بر کشف مدیریت سود 1399 پژوهش های حسابداری مالی نمایش پیوند
134 بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و پاسخگویی در بخش عمومی 1395 حسابداری دولتی نمایش پیوند
135 مدیریت مالی عمومی - شناسایی و ارزیابی چالش های نظام بودجه ریزی 1398 حسابداری دولتی نمایش پیوند
136 نقش حرفه ی حسابداری در حل چالش های سازمان های بخش عمومی 1399 حسابدار نمایش پیوند
137 ارایه الگوی آموزش حسابداری در دانشگاه نسل سوم و چهارم 1399 1400 پژوهش های تجربی حسابداری نمایش پیوند
138 الگوی عوامل مؤثر بر گزارش دهی داخلی تخلف های مالی با تأکید بر پدیده تماشاگری 1399 1400 بررسی‏ های حسابداری و حسابرسی نمایش پیوند
139 بررسی نقش دوگانۀ سرمایه‌گذاران نهادی در مدیریت سود قبل و بعد از عرضۀ اولیه سهام 1400 پژوهش های تجربی حسابداری نمایش پیوند
140 تاثیر گزارشگری پایداری بر ارتباط بین کیفیت حسابرسی و سایر سایر سازوکارهای راهبری شرکتی با تکنیک های حسابداری مدیریت 1401 دانش حسابرسی نمایش پیوند
141 تاثیر افشای اجزای گزارشگری پایداری بر ارتباط بکارگیری ابزارهای مراحل تکامل حسابداری مدیریت با ارزش افرینی 1400 پژوهش های کاربردی در گزارشگری مالی نمایش پیوند
142 الگوی ماهیت شناسی رفتارشهروندی حسابداری 1400 حسابداری ارزشی و رفتاری نمایش پیوند
143 شناسایی ابعاد الگوی مدیریت مالی عمومی نوین 1400 پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی نمایش پیوند
144 The Role of Management Accounting in Improving the Management Control System in the Public Sector 2022 Iranian Journal of Finance نمایش پیوند
145 وضعیت حسابداری مدیریت استراتژیک در ایران: رویکرد تکنیکی-مدیریتی 1400 دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت نمایش پیوند
146 اثر قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری شرکت های همتا بر پاداش هیأت مدیره 1400 پژوهش های راهبردی بودجه و مالی نمایش پیوند
147 کارکردهای حسابداری مدیریت در بخش عمومی 1400 حسابداری مدیریت نمایش پیوند
148 بررسی راهکارهای توسعه نظارت مالی و عملیاتی پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور 1400 مدیریت دولتی نمایش پیوند
149 Prioritize the challenges of the Social Security Organization in the field of resources and expenditures 2022 International Journal of Finance and Managerial Accounting نمایش پیوند
150 رفتار شهروندی در حسابداری: ریشه ها و پیامدها 1401 مدیریت توسعه و تحول نمایش پیوند
151 شناسایی و رتبه بندی مولفه های بروز رفتار شهروندی در حسابداری 1401 مطالعات کمی در مدیریت نمایش پیوند
152 بررسی روند سودمندی اطلاعات حسابداری از منظر ارتباط ارزشی 1400 1401 دانش حسابداری نمایش پیوند
153 تاثیر اثربخشی کنترل های داخلی بر افشای ریسک در متن گزارش های مالی 1400 1402 پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی نمایش پیوند
154 ارائه الگوی ارزیابی پایداری مالی در سازمان تامین اجتماعی 1400 1401 نشریه حسابداری و منافع اجتماعی نمایش پیوند
155 عوامل موثر بر تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی از سه بعد حسابرسی، حاکمیت شرکتی و عوامل خاص شرکت 1400 1400 پژوهش های حسابرسی حرفه ای نمایش پیوند
156 گزارشگری پایداری 1400 1400 حسابرس نمایش پیوند
157 تبیین نقش حسابداری بخش عمومی در دوره پسا مدیریت عمومی نوین 1400 1400 حسابداری و بودجه ریزی بخش عمومی نمایش پیوند
158 نقش حرفه ی حسابداری در حل چالش های سازمان های بخش عمومی 1399 1399 حسابدار نمایش پیوند
159 حسابداری بخش عمومی؛ در حال تحول 1399 1399 حسابرس نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 طرح جامع مالیاتی انگیزه ها، الزامات، چالش ها و پیامدها 1398 چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی نمایش پیوند
2 مطالعه تطبیقی چارچوب نظری مدل بین المللی و آمریکایی در گزارشگری مالی بخش عمومی 1400 1400 اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری نمایش پیوند
3 طرح پاداش مدیریت و اطلاعات عملکرد غیرمالی 1400 1400 اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری نمایش پیوند
4 ارائه در گزارشگری مالی بخش عمومی: مطالعه تطبیقی 1400 1400 چهارمین همایش ملی توسعه علوم فناوریهای نوین در مدیریت، حسابداری و کامپیوتر نمایش پیوند
5 نقش استراتژی های کسب وکار در پذیرش و کاربرد تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک 1400 1400 چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری نمایش پیوند
6 ارتباط حسابداری مدیریت زیست محیطی با پایداری 1399 1399 ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت نمایش پیوند
7 اهمیت کنترل های داخلی و حکمرانی شرکتی در مقابله با فساد در بخش دولتی 1399 1399 هجدهمین همایش ملی حسابداری ایران نمایش پیوند
8 عملکرد شرکت های همتا و پاداش هیات مدیره 1399 1399 اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری نمایش پیوند
9 کاربرد حسابداری مدیریت در واحدهای بخش عمومی 1399 1399 ششمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری نمایش پیوند
10 بکارگیری رویه های نوین حسابداری مدیریت در صنایع کشور 1397 1397 دومین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران نمایش پیوند
11 استراتژی مدیریت هزینه در بخش عمومی: چالش ها و فرصت ها 1397 1397 اولین همایش ملی مدیریت و اقتصاد با رویکرد اقتصاد مقاومتی نمایش پیوند
12 تاثیر شفافیت در بخش عمومی بر رشد اقتصادی 1392 1392 اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نمایش پیوند
13 شناسایی عوامل موثر بر نحوه برقراری توازن بین دو راهبرد مدیریت سود:دستکاری فعالیت های واقعی در برابر اقلام تعهدی 1394 1394 چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت نمایش پیوند
14 کارآیی واکنش بازار سهام نسبت به اخبار اعلان سود حسابداری 1391 1391 دهمین همایش ملی حسابداری ایران نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 حسابداری بخش عمومی(۱) 1398 500 انتشارات یکان نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 حسابداری میانه 1375 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 بهایابی 1375 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 مدیریت مالی 1378 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 حسابداری بخش عمومی 1380 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
5 اصول حسابداری (1) دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 حسابداری بخش عمومی 1382 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
2 حسابداری مدیریت 1382 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
3 تئوری حسابداری 1390 دانشگاه آزاد اسلامی- دانشگاه بین المللی امام خمینی ره ---
4 حسابداری بخش عمومی- نظریه ها و تحولات و پژوهش ها 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
5 تئوری ها و پژوهش ها در حسابداری مدیریت 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 بررسی رابطه بین اجزار نقدی و تعهدی سود حسابداری 1384 حمید رود نشین- کارشناسی ارشد ---
2 بررسی رابطه بین ویژگی های کیفی سود حسابداری و هزینه سرمایه سهام عادی 1385 ضیاء الدین مجدی- کارشناسی ارشد ---
3 بررسی عدم تقارن زمانی سود به عنوان معیارمحافظه کاری در گزارشگری مالی 1386 حبیب امیر بیگی- کارشناسی ارشد ---
4 رسی تاثیر روش های تامین مالی بر بازده آتی سهام 1387 مظاهر نجفی عمران- کارشناسی ارشد ---
5 نقش ارزش افزوده اقتصادی و نقدی در پیش بینی سود و خطای پیش بینی سود 1387 مجتبی باقری- کارشناسی ارشد ---
6 تاثیر ارایه مجدد صورت های مالی بر استراتزی گزارشگری مالی شرکت ها 1388 محمود نصیری- کارشناسی ارشد ---
7 بررسی تاثیر مولفه های اهرمی و عملیاتی نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در تبیین بازده سهام 1388 محمد اکبری- کارشناسی ارشد ---
8 )." بررسی اعتبار رویکرد ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار در تبیین بازده سهام 1388 میرهادی سید اورادی - کارشناسی ارشد ---
9 پیش بینی نابسامانی مالی شرکت ها بر اساس ترکیب جریان های نقدی درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1388 مهرداد بختیاری- کارشناسی ارشد ---
10 بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود و اقلام تعهدی 1388 احمد لطفی- کارشناسی ارشد ---
11 بررسی رابطه بین شفافیت سود حسابداری و هزینه سرمایه سهام عادی 1389 سید مصطفی علوی- کارشناسی ارشد ---
12 بررسی رابطه بین کیفیت سود و پرداخت سود نقدی 1389 محمد حیدری - کارشناسی ارشد ---

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیر گروه حسابداری ---
2 مدیر خدمات آموزشی دانشگاه ---
3 مدیر بودجه و تشکیلات دانشگاه ---
4 مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه ---

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی تاثیر موجودی نقد مازاد به سود آوری -سرمایه گذاری آتی و بازده سهام شرکت 1390 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) حسن هراتی نمایش پیوند
2 شناسایی عوامل تعیین کننده چسبندگی هزینه های شرکت ها 1390 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) سید مرتضی مرتضوی نمایش پیوند
3 رابطه بین کیفیت افشا و محتوای سود حسابداری 1390 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نیرالسادات حسینی نمایش پیوند
4 مقایسه توان تبیین قیمت سهام توسط سرمایه فکری و سود 1390 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) محدثه کشاورز هدایتی نمایش پیوند
5 بررسی نقش محافظه کاری حسابداری در تصمیمات مالی شرکت ها 1390 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) کاوره نادری نمایش پیوند
6 مقایسه مدل های ارزش گذاری سود باقیمانده و تنزیل جریان های نقدی و شرایط مدیریت سود 1390 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) میثم رجبی نمایش پیوند
7 بررسی کاربرد اقلام تعهدی سنتی و نسبی در تشکیل پرتفوی سهام 1391 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) منیره شاهسوند نمایش پیوند
8 مقایسه محتوای اطلاعاتی بازده روز اعلان سود نسبت به سایر روزها در بورس اوراق بهادار 1391 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) زهرا حسینعلی نمایش پیوند
9 رقابت اطلاعاتی بین سرمایه گذاران آگاه و قیمت گذاری عدم تقارن اطلاعاتی 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) سید حمیدرضا موسویان خلیل آباد نمایش پیوند
10 بررسی تاثیر سود آوری نسبی شرکت ها بر حساسیت بازده سهام به اخبار صنعت 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) مهدی بختیاری پور نمایش پیوند
11 بررسی رویکردهای گذار به حسابداری تعهدی در بخش عمومی (شناسایی موانع و ارائه ی راهکارها ) 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) شاهرخ شهرابی نمایش پیوند
12 نقش چارچوب ارزیابی متوازن در تسهیل قضاوت های راهبردی مدیران 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) مژده قاسمی نمایش پیوند
13 بررسی توان توضیحی سود باقیمانده و سود از بازده سهام 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) مهدی خلیلی نمایش پیوند
14 بررسی اثر انگیزه های مدیریت بر رفتار هزینه 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) الهه اله یاری نمایش پیوند
15 بررسی ارتباط بین تمرکز مشتری با عملکرد مالی و بازده سهام شرکت 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) عبدالاحد عباشی نمایش پیوند
16 بررسی رابطه بین سیاست افشای پیش بینی سود و هزینه سرمایه 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) رضا شریفی آقابابایی نمایش پیوند
17 مدیریت مبتنی بر ارزش، ویژگی های تجاری و عملکرد مالی شرکت 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نیکو خوانساری نمایش پیوند
18 تاثیر ویژگی های شرکت بر سطوح بکارگیری رویه های حسابداری مدیریت 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) منصوره السادات سید محمد نمایش پیوند
19 نقش کیفیت گزارشگری مالی بر تعدیل اثر محدود کننده سیاست تقسیم سود در تصمیمات سرمایه گذاری 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) زهرا رئیسی نمایش پیوند
20 تاثیر اطلاعات محرمانه بر خط و مشی سرمایه گذاری و تقسیم سود 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) سیده طاهره تیموری سندسی نمایش پیوند
21 شناسایی عوامل تعیین کننده سرمایه گذاری در سرمایه در گردش 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) کامران طالقانی نمایش پیوند
22 بررسی ارتباط بین اهمیت منابع استراتژیک و معیارهای غیر مالی عملکرد از نظر مدیران ( تاثیر بر عملکرد مالی شرکت ) 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) فرناز یزدی نمایش پیوند
23 تاثیر افشای اجباری و اختیاری بر نقدشوندگی سهام شرکت 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) آناهیتا برفره نمایش پیوند
24 تاثیر اطمینان بیش از حد مدیران ارشد بر خطر سقوط سهام 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نازنین رحیم زاده نمایش پیوند
25 نقش کیفیت گزارش گری مالی در تعدیل حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) معصومه طریقی نمایش پیوند
26 بررسی ارتباط زیان کاهش ارزش داراییها با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار: محافظه کاری غیر اختیاری 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) حامد خورشیدی نمایش پیوند
27 شناسایی عوامل موثر بر استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای دولتی حکومت اقلیم کردستان عراق 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) جمشید حسن نمایش پیوند
28 تاثیر توانایی مدیریتی بر معیارهای کیفیت سود مبتنی بر اطلاعات حسابداری و بازار 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) انیس ملاحسنی نمایش پیوند
29 بررسی ارتباط بین عدم اطمینان تقاضا و رفتار هزینه 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) فائقه خراشادی زاده نمایش پیوند
30 تاثیر عملیات تجاری غیر عادی و مدیریت سود واقعی بر ریسک سقوط قیمت سهام 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نگار نقی پور نمایش پیوند
31 تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر تعدیل قیمت سهام 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) صلاح الدین میرخانی نمایش پیوند
32 تاثیر عوامل زمانی و اقتصادی بر ارتباط بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی عملیاتی 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) وحید محمدی نمایش پیوند
33 بررسی تاثیر سازوکار داخلی نظام راهبری بر ارتباط بین پیچیدگی عملیات و مدیریت سود واقعی 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) محمدجواد تصدی کاری نمایش پیوند
34 تاثیر سطح رقابت در بازار محصول بر سرمایه‌گذاری شرکت 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) علی الدبس نمایش پیوند
35 بررسی الزامات استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد ( مطالعه موردی : دانشگاه بلخ – افغانستان) 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) میرمحمد فاروق حیدری نمایش پیوند
36 بررسی ارتیاط محافظه کاری شرکت با حق الزحمه و نوع اظهار نظر حسابرس 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) زهرا آزادیان نمایش پیوند
37 ارتباط ریسک کم نمایی سود با ویژگی های کیفی سود و هزینه سرمایه سهام 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) عاطفه اصغریان نمایش پیوند
38 بررسی ارتباط افشای مدل کسب وکار با ارزش بازار شرکت ها 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) حسین راستگویان نمایش پیوند
39 کاربرد پایداری تفاضلی اجزای نقدی و تعهدی سود عملیاتی در پیش بینی سود و ارزشیابی سهام 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) سعید عالمزاده نمایش پیوند
40 پیامدهای پیاده سازی مدیریت مالی نوین در بخش عمومی 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نفیسه مشکینی نمایش پیوند
41 تاثیرپذیری سرمایه گذاری و عملکرد شرکت ازسیاست سرمایه گذاری شرکت های همتا 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) شادی چنگیزی نمایش پیوند
42 بررسی تطبیقی روشهای تعیین سود مشمول مالیات اشخاص حقوقی در ایران: مطالعه موردی اداره کل امور مالیاتی غرب تهران 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) علی اکبری آذر شربیانی نمایش پیوند
43 بررسی بهبود ارتباط جریان نقد عملیاتی و بازده سهام طی دوره های درماندگی مالی 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) فاطمه میرزائی الوری نمایش پیوند
44 طراحی سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت زمانگرا : شرکت بیوسان فارمد - بخش تولید داروهای پپتید 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) کیانا ترنگان نمایش پیوند
45 بررسی ارتباط بین شفافیت اطلاعات و نوآوری شرکت ها 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) بهرام نوروزی نمایش پیوند
46 نقش قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری در تعیین پاداش هبأت مدیره 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) یاسین فتاحی نمایش پیوند
47 تأثیر عملکرد شرکت‌های همتا بر مدیریت سود 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) سیده آمنه جعفری سوق نمایش پیوند
48 بررسی تاثیر نوآوری بر ارتباط بین اثربخشی مدیریت ریسک و عملکرد شرکت ها 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) اسمعیل ملکی نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره رساله دکتری

رج عنوان رساله تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکتها و ارزیابی پیامدهای آن 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) سید کریم قادرزاده نمایش پیوند
2 تبیین رفتاری تصمیم گیری های مدیریت در ارتباط با سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) اکبر پروائی نمایش پیوند
3 حسابرسی عملکرد و بهبود پاسخگویی در بخش عمومی 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) افشین نخبه فلاح نمایش پیوند
4 طراحی و ارزیابی الگوی جامع آموزش حسابداری در دانشگاه نسل سوم و چهارم دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) مهسا غفاریان قدیم نمایش پیوند
5 طراحی مدل اثربخشی مدیریت ریسک و رتبه بندی بانک های ایرانی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) رامین قربانی نمایش پیوند
6 تاثیر انحراف توجه و ارزش های شخصی حسابرسان بر کشف مدیریت سود دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) آرمین وجودی نوبخت نمایش پیوند
7 ارائه الگویی برای تدوین طرح پاداش بر مبنای چارچوب ارزیابی متوازن 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) مژده قاسمی نمایش پیوند
8 حسابداری مدیریت استراتژیک تکنیک ها، استراتژی ها و تبیین جایگاه آن در شرکتهای تولیدی 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) سیده آمنه میرباقری رودباری نمایش پیوند