۱۱ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : فلسفه
  • تاریخ تولد : 1337
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 840
  • شماره تلفن دفتر : 8371640
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : abaqershahi@yahoo.com
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی اقتصاد 1358 1361 دانشگاه پنجاب، هندوستان نمایش پیوند
2 کارشناسی ارشد، فلسفه 1361 1363 پنجاب، هندوستان نمایش پیوند
3 دکتری، فلسفه 1363 1370 علیگر، هندوستان نمایش پیوند

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ادیان و مکتبهای فلسفی هند ( کارشناسی ارشد) 1387/7/1 1399 دانشگاه تهران- دانشکده مطالعات جهان نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 نقش دین در اندیشه های هندی با تأکید بر دیدگاه ویویکاناندا زمستان 1390 فصلنامه مطالعات جهان  دریافت فایل Download ---
2 آفرینش در وداها پاییز 1389 مجله علمی پژوهشی تاریخ فلسفه  دریافت فایل Download ---
3 رویکرد دینی رادا کریشنان 1390 بهار مجله علمی پژوهشی فلسفه دین  دریافت فایل Download ---
4 قانون کارما و فرضیه بازپیدایی در آیین هندو با تاکید بر دیدگاه اروبیندو بهار و تابستان 1390 مجله علمی پژوهشی پژوهش های علم و دین  دریافت فایل Download ---
5 مفهوم برهمن و خدای متشخص در فلسفه شانکارا پاییز 1390 مجله علمی پژوهشی تاریخ فلسفه  دریافت فایل Download ---
6 بازتاب عشق افلاطونی در جهان مسیحیت 1396 بهارو تابستان 1396 مجله علمی پژوهشی پژوهش های علم و دین  دریافت فایل Download نمایش پیوند
7 Intellect in Alexander of Aphrodisias and Its Impact upon Muslim Philosophers Vol. 5, No. 4, October 2018 Athens Journal of Humanities and Arts  دریافت فایل Download نمایش پیوند
8 مولفه های رویکرد انتقادی افلاطون نسبت به شعر و شاعران 1397 بهار 1397 تاریخ فلسفه  دریافت فایل Download نمایش پیوند
9 تحول هرمنوتیکی پدیدارشناسی: هایدگرو ریکور پاییز1397 1397 فصلنامه علمی-پژوهشی ذهن  دریافت فایل Download نمایش پیوند
10 مکتب ودانتا و وحدت گرایی تابستان 1393 تاریخ فلسفه  دریافت فایل Download نمایش پیوند
11 هستی شناسی ریاضی افلاطون در تفاسیر اسلامی و غربی 1397 پاییز 1397 تاریخ فلسفه  دریافت فایل Download نمایش پیوند
12 حقیقت نهایی در دین هندو با تاکید بر دیدگاه شانکارا و رامانوجا 1392 بهار و تابستان پژوهشهای علم و دین  دریافت فایل Download نمایش پیوند
13 هرمنوتیک فلسفی ریکور و گفتگوی دوسویه با نظریه ادبی ساختارگرا زمستان 1397 فصلنامه پژوهشهای ادبی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
14 زمان مندی در اندیشه متقدم هایدگر تابستان 1398 پژوهشهای فلسفی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
15 خدای متشخص و خدای غیرمتشخص از نظر علامه محمد اقبال لاهوری بهار 1398 پژوهشهای علم و دین  دریافت فایل Download نمایش پیوند
16 صیرورت و عدم جوهر ثابت در بودائیسم تابستان 1379 خردنامه صدرا نمایش پیوند
17 خوانش آلن بدیو از پل قدیس بهار 1399 پژوهشهای فلسفی دانشگاه تبریز  دریافت فایل Download نمایش پیوند
18 ریشه ها و پیامدهای سیاسی-اجتماعی دیدگاه گاندی درباره خدا و نسبت آن با خدا زمستان 1398 فضلنامه تاریخ فلسفه  دریافت فایل Download نمایش پیوند
19 Neo-Platonism, Meeting Point of Mutahhari and St.Augustine in their Treatment of the Problem of Evil Winter-2011 Sophia Perennis  دریافت فایل Download نمایش پیوند
20 Knowledge and reality in the Vedanta School with Emphasis on Shankara's Views January-2012 Wisdom and Philosophy  دریافت فایل Download نمایش پیوند
21 Wittgenstein’s Tractatus and the Descriptiveness of Elementary Propositions 1/ 2021 ُSynthesis Philosopical  دریافت فایل Download نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Ultimate Reaity in Indian Philsophical Schools Rethinking Philosophy, Seoul, South Korea نمایش پیوند
2 آراء تاگور درباره صلح جهانی 1393 فلسفه و صلح جهانی نمایش پیوند
3 هرمنوتیک ریکور و دیالوگی دو سویه با نظریه ادبی ساختارگرا آذر 1397 هفتمین همایش ملی نقد و نظریه ادبی نمایش پیوند
4 هرمنوتیک ریکور و دیالوگی دوسویه با نظریه ادبی ساختارگرا 1397 همایش ملی نقد و نظریه ادبی نمایش پیوند
5 Oriental Way of Thought and the Oneness of Being Aug.30th- Sep 1st, 2021 Oriental Logic نمایش پیوند
6 The Silk Road: Connecting Islam, Hinduism, And Buddhism through Mysticism 24 Aug. 2020 Religious and Cultural Interactions along the Silk Road نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Mulla Sadra's School and Western Philosphy(Editor May 2005 2000 بنیاد حکمت اسلامی صدرا نمایش پیوند
2 (Islamic Philosophy and Western Philosophy(Editor may 2006 2000 بنیاد حکمت اسلامی صدرا نمایش پیوند
3 Islamic Philosophy and Occidental Views(Editor May 2008 2000 بنیاد حکمت اسلامی صدرا نمایش پیوند
4 Philosophy, Islamic Viewsand Modern Attitudes(Editor 2008 2000 بنیاد حکمت اسلامی صدرا نمایش پیوند
5 Mulla Sadra and Transcendent Philosophy(Editor 2001 3000 بنیاد حکمت اسلامی صدرا نمایش پیوند
6 Mulla Sadra and Transcendent Philosophy(Editor 2001 3000 بنیاد حکمت اسلامی ضدرا نمایش پیوند
7 Mulla Sadra and Comparative Studies(Editor 2002 3000 بنیاد حکمت اسلامی صدرا نمایش پیوند
8 Some Issues in Contemporary Western Philosophies(Edior 2003 3000 بنیاد حکمت اسلامی صدرا نمایش پیوند
9 Mulla Sadra: Logic, Ethics(Editor 2004 3000 بنیاد حکمت اسلامی صدرا نمایش پیوند
10 مجموعه مقالات همایش بررسی متون و منابع حوزه های فلسفه، کلام، ادیان و عرفان( مقاله: نگاهی تاریخی به ترجمه و تصحیح متون) 1385 1000 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نمایش پیوند
11 God in the Quran (Translator 1995 International Publishing Company نمایش پیوند
12 Man on the Path of Being( Editor 1390 1000 بنیاد حکمت اسلامی صدرا نمایش پیوند
13 تاریخ فلسفه اسلامی-جلد اول ( ترجمه فصل چهارم ، پیشینه ایرانی هندی) انتشارات حکمت نمایش پیوند
14 فلسفه و صلح جهانی ( مقاله: تاگور و صلح جهانی ) چاپ اول 2000 بنیاد حکمت اسلامی ضدرا نمایش پیوند
15 نقد در تراز جهانی-جلد دوم ( تاریخ فلسفه مسیحی در قرون وسطا) ( اتین ژیلسون 1393 500 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تفکر در شرق آسیا( هند و چین) 1375 1388 دانشگاه بین الملی امام خمینی- گروه فلسفه نمایش پیوند
2 تاریخ فلسفه قرون وسطی تا رنسانس 1373 ادامه دارد دانشگاه بین الملی امام خمینی(ره)-گروه فلسفه نمایش پیوند
3 متون فلسفی بزبان خارجی 1373 ادامه دارد دانشگاه بین الملی امام خمینی- گروه فلسفه نمایش پیوند
4 متدولوژی و روش تحقیق 1374 1391 دانشگاه بین الملی امام خمینی-گروه فلسفه نمایش پیوند

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 فلسفه افلاطون ( مقطع دکتری) 1383 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی-گروه فلسفه نمایش پیوند
2 مسائل مهم فلسفه یونان و قرون وسطی ( مقطع دکتری) 1397 ادامه دارد دانشگاه بین الملی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
3 تفسیر متون فلسفی بزبان خارجی( مقطع کارشناسی ارشد) 1396 ادامه دارد دانشگاه بین الملی امام خمینی(ه) نمایش پیوند
4 مدرنیسم و پست مدرن ( مقطع دکتری) 1398 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیر گروه فلسفه 1394 1400/11/10 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
2 مدیر گروه فلسفه 1377/8/20 1379/8/20 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
3 سردبیر مجله انگلیسی Messaege of Thaqalayn 1371/11/19 1375/10/10 مجمع جهانی اهل بیت نمایش پیوند