۱ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : حقوق
  • تاریخ تولد : 1346
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 810
  • شماره تلفن دفتر : 0281837161
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : abdali@soc.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 حقوق 1365 1369 دانشگاه تهران ---
2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی 1370 1374 تهران - دانشگاه تربیت مدرس ---
3 دکتری حقوق خصوصی 1374 1380 تهران - دانشگاه تربیت مدرس ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 حقوق مدنی 4، حقوق مدنی 5، حقوق مدنی 8، آیین دادرسی مدنی 1الی 3، فلسفه حقوق 1378 1390 ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 فلسفه حقوق و نظریه های حقوقی ---
2 مسئولیت مدنی ---
3 تحلیل اقتصادی حقوق ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 اجرای حقوق اخلاق 1380 مجله علمی-پژوهشی مدرس ---
2 اثر قراردادهای نامشروع 1384 مجله علمی-پژوهشی مدرس ---
3 مبانی اجتماعی هنجارهای حقوقی شریعت 1385 مدرس  دریافت فایل Download ---
4 جایگاه عنصر معنوی در مسئولیت مدنی با رویکرد تطبیقی 1389 مجله علمی-پژوهشی مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز  دریافت فایل Download ---
5 اعتبار حقوقی و هنجارمندی حقوق 1389 مجله علمی-پژوهشی پژوهشهای حقوق تطبیقی  دریافت فایل Download ---
6 جایگاه اخلاق در تحلیل اقتصادی حقوق 1389 مجله علمی-پژوهشی نامه مفید ---
7 بررسی مفاهیم نظم عمومی و اخلاق حسنه در حقوق فرانسه، انگلیس و ایران 1385 پژوهشنامه علوم انسانی ---
8 بررسی ماهیت حقوق از دیدگاه مکاتب حقوق طبیعی و اثبات گرایی حقوقی مدرس ---
9 قلمرو و مبانی مسئولیت ناشی از تولید(مطالعه تطبیقی) 1390 مجله علمی-پژوهشی حقوقی دادگستری ---
10 بررسی تطبیقی بیمه اجباری وسیله نقلیه با نگاه تحلیل اقتصادی حقوق 1390 1391 مجله علمی-پژوهشی نامه مفید نمایش پیوند
11 بررسی شیوه های حمایت از قرارداد در تحلیل اقتصادی حقوق(مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و ایران) 1391 پژوهش های حقوق تطبیقی  دریافت فایل Download ---
12 چیستی و چرایی فلسفه حقوق 1391 مطالعات فلسفی حقوق(پژوهشگاه حوزه و دانشگاه) نمایش پیوند
13 رویکردی حق - بنیاد به مفهوم خطر 1391 پژوهش نامه اندیشه های حقوقی  دریافت فایل Download ---
14 روش شناختی تحلیل اقتصادی حقوق مطالعات حقوقی شیراز ---
15 مسئولیت مدنی ناشی ازمالکیت یاتصرف وسایل نقلیه درحقوق ایران وفرانسه 1395 پژوهشهای حقوق تطبیقی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
16 مبانی مسئولیت مدنی ناشی ازفعل شیء(ساختمان وحیوان)درحقوق ایران وفرانسه براساس قانون مدنی2016فرانسه 1397 پژوهشهای حقوق تطبیقی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
17 عدم بازدارندگی اصل جبران خسارت در قراردادهای مصرف(حقوق ایران و فرانسه) ۱۴۰۰ پژوهش های حقوق تطبیقی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
18 معیارهای عینی کنترل منصفانه بودن شروط در قراردادهای مصرف و ضمانت اجرای آنها(مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و ایران) ۱۴۰۱ مطالعات حقوق تطبیقی معاصر  دریافت فایل Download نمایش پیوند
19 نگاهی انتقادی به روش شناختی تحلیل اقتصادی حقوق ۱۴۰۱ دانشنامه حقوق اقتصادی نمایش پیوند
20 تحلیل مانعیت یا شرطیت تقصیر در مسؤولیت قراردادی در نظام حقوقی ایران و امریکا ۱۴۰۱ مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز نمایش پیوند
21 ضمانت اجراهای مدنی تضمین کننده در حقوق رقابت و قواعد عمومی قراردادها ۱۴۰۱ مطالعات فقه اقتصادی نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 رویه و آیین دادرسی مدنی 1385 2000 نیک اندیش ---
2 درامدی بر فلسفه حقوق و نظریه های حقوقی 1388 1000 انتشارات مجد ---
3 رویکردهای حقوقی و رهیافت های فراحقوقی 1391 میزان ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 حقوق مدنی 1 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
2 حقوق مدنی 4 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
3 حقوق مدنی 5 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
4 حقوق مدنی 8 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
5 آیین دادرسی مدنی 1 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
6 آیین دادرسی مدنی 2 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
7 آیین دادرسی مدنی 3 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
8 حقوق مدنی 4 دانشگاه علم و فرهنگ ---
9 حقوق مدنی 5 دانشگاه علم و فرهنگ ---
10 فلسفه حقوق دانشگاه بین امللی امام خمینی ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 آیین دادرسی مدنی ارشد دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
2 مسئولیت مدنی ارشد دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
3 فلسفه حقوق ارشد دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
4 مسئولیت مدنی ارشد دانشکده الهیات دانشگاه تهران ---
5 آیین دادرسی مدنی ارشد دانشگاه تربیت مدرس ---
6 حقوق مدنی پیشرفته ۱ دکتری دانشگاه آزاد واحد مرکز ---
7 آیین دادرسی مدنی تطبیقی(دکتری) دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
8 مسئولیت مدنی تطبیقی(دکتری) دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 اصل سرعت در دادرسی حقوقی، موانع و رویکردها مهدی زحمتکش ---
2 بررسی تطبیقی قاعده استاپل و تاسیسات مشابه در فقه و حقوق ایران ایمان قدرتی ---
3 اداره و ارزیابی دلیل در دعاوی حقوقی رضا دلیر ---
4 جایگاه اصول و قواعد دادرسی مدنی در نظام دادرسی مدنی ایران مهشید جوادی طالش ---
5 بررسی تطبیقی مسئولیت سبب های متعدد در ورود خسارت در حقوق ایران و انگلیس رسول فتحعلی پور امندانی ---
6 بررسی تطبیقی مفهوم عدم مشروعیت در قلمرو قراردادها در حقوق ایران و انگلیس فریدون محمدی ---
7 ماهیت گزاره های حقوقی و ارتباط آن با واقعیت از دیدگاه مکتب حقوق طبیعی و اندیشه اسلامی علی صدری اتابک ---
8 بررسی تطبیقی نظریه محض در حقوق ایران و حقوق عرفی وحید رضا نجیبی ---
9 بررسی مبنا و جایگاه مسئولیت تضامنی در مسئولیت مدنی اکبر روستا ---
10 بررسی جایگاه علل موجهه در مسئولیت مدنی مهدی عسگری ---
11 اداره ادله حاصل از طرق نامشروع 1389 شهرام گودرزی ---
12 اثر انحلال قرارداد منشاء دین بر عقود تبعی حواله و ضمان 1390 فرشته گرویی - ارشد ---
13 بررسی جایگاه معیار کارایی اقتصادی در نظام مسئولیت مدنی ایران 1391 مهران عبدی - ارشد ---
14 بررسی وضعیت حقوق کودک طبیعی در نظام حقوقی ایران و افغانستان ارشد ---
15 نقد و بررسی آیین و رویه دادرسی در دادگاههای خانواده ارشد - سلگی ---
16 بررسی اصل جبران خسارت در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری وسیله نقلیه موتوری میثم چگینی ---
17 قواعد و آیین رسیدگی به دعاوی اراضی در نظام حقوقی ایران 1392 لیلا هاشمی ---
18 بررسی تطبیقی نظام مالی خانواده در حقوق ایران و افغانستان 1392 بتول فیاض ---
19 حقوق و تکالیف غیر مالی زوجین در نظام حقوقی ایران ، افغانستان و کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیضی علیه زنان بتول رضایی ---
20 بررسی مسئولیت مدنی کارگزاران بورس افسانه پریزان ---
21 اعتبار استاد رسمی و علل زوال آن 1393 فتح اله عطاردی ---
22 حقوق و تکالیف محکوم علیه در مقام اجرای حکم محسن جامکلو نمایش پیوند
23 جایگاه بیمه مسئولیت قراردادی در تامین عدالت معاوضی علی بخت آور اجیرلو نمایش پیوند
24 بررسی اثبات رابطه زوجیت در نظام حقوقی ایران فاطمه نظری کلور نمایش پیوند
25 بررسی توزیع ثمن بر شرط از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران محمد باصری نمایش پیوند
26 نقد و تحلیل قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1394 در مورد اثبات دعوای اعسار معصومه جمشیدی نمایش پیوند
27 ماهیت آثار قرارداد پیش فروش ساختمان 1396 غلامرضا رضایی راد نمایش پیوند
28 مقایسه دعوای خلع ید با دعوای تخلیه ید 1396 سهراب علیپور خرم آباد نمایش پیوند
29 قواعد و آیین رسیدگی به دعاوی اراضی در نظام حقوقی ایران لیلا هاشمی نمایش پیوند
30 بررسی مسئولیت مدنی کارگزاران بورس افسانه پریزاده نمایش پیوند
31 تحلیل حقوقی و مقایسه ای طرق گوناگون انتزاع ید در حقوق ایران ومصر محدثه مسلط نمایش پیوند
32 حدود اراده زوجین در تعیین مهریه و آثار آن محمد اویس اعتضادی نمایش پیوند
33 بررسی مقایسه ای شرایط و آثار نحوه ابلاغ اوراق قضایی در شیوه های سنتی و الکترونیکی مریم قاسمی نمایش پیوند
34 انتقال حقوق و تعهدات ناشی از قراردادهای پیش فروش ساختمان به اشخاص ثالث و آثار آن دانشگاه بین المللی امام خمینی بهمن ماه 1396 سیده زهرا ذبیح زاده نمایش پیوند
35 سیاست های کلی حمایت از مستأجرین در نظام حقوقی ایران و انگلستان دانشگاه بین المللی امام خمینی سید حسن چگینی شاد نمایش پیوند
36 ررسی موانع اجرای حکم راجع بع تسلیم مال معین و آثار مترتب بر آن دانشگاه بین المللی امام خمینی سارا محمدپور/ ارشد نمایش پیوند
37 ارزیابی رویه قضایی در بی اعتبار ساختن اسناد رسمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) حمید سیفی/ ارشد نمایش پیوند
38 جایگاه توافق طرفین دعوی در اثبات جهات موضوعی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) مسعود حسومی/ ارشد نمایش پیوند
39 ماهیت خسارت تنبیهی با امکان سنجی بکارگیری تعزیر در حقوق ایران دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) فاطمه رضایی / ارشد نمایش پیوند
40 ثار تلف محکوم به در روند اجرای احکام حقوقی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) فاطمه همتی هزاوه نمایش پیوند
41 ررسی تطبیقی ضوابط حاکم بر رهن اموال در حقوق ایران و بانک اروپایی بازسازی و توسعه دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) مژده عبدالملکی/ ارشد نمایش پیوند
42 موانع اجرای رای داغور در حقوق ایران و انگلیس دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) مجید فردی/ ارشد نمایش پیوند
43 ررسی الزامات آیین دادرسی مدنی در پرتو اصول حقوق عمومی و مسئولیت های مدنی و اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) مصطفی فرجیها/ ارشد نمایش پیوند
44 قد رویه قضایی در مورد ماهیت تمکین و آثار حقوقی آن دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) فاطمه شهسواری/ ارشد نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیر گروه حقوق 77 79 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
2 مدیر گروه حقوق 87 89 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
3 مدیر کل دفتر حقوقی 83 84 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ---
4 سرپرست دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات 1392 سازمان امور دانشجویان نمایش پیوند
5 معاونت توسعه، مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند