۱۱ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : مترجمی زبان انگلیسی
  • تاریخ تولد :
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 826
  • شماره تلفن دفتر : 028-33901626
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : vsadeghi@hum.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکترای زبانشناسی 1379 1385 دانشگاه تهران ---
2 کارشناسی ارشد زبانشناسی 1377 1379 دانشگاه تهران ---
3 کارشناسی آموزش زبان انگلیسی 1372 1376 دانشگاه خوارزمی ---

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 آواشناسی و واج‌شناسی همخوان های چاکنایی 1389 مجله پژوهش های زبانشناسی ---
2 کشش جبرانی در زبان فارسی: یک آزمایش ادراکی 1390 مجله پژوهش های زبانی دانشگاه تهران ---
3 همگونی محل تولید خیشومی تیغه‌ای در زبان فارسی: فرایندی مقوله‌ای یا مدرج؟ 1391 مجله پژوهش های زبانی دانشگاه تهران ---
4 تاثیر دمش بر تقابل واکداری-بی واکی انسدادی های فارسی 1386 مجله زبان و زبانشناسی ---
5 نقش نشانه‌های نوایی در ابهام‌زدایی از عبارات مبهم فارسی 1391 مجله پژوهش های زبانشناسی ---
6 درک شنیداری تکیه واژگانی در زبان فارسی 1391 مجله زبان و ادبیات تطبیقی دانشگاه تربیت مدرس ---
7 طراحی و ارزیابی یک مدل بازسازی گفتار به روش هم گذاری واحدهای حساس به بافت نوایی 1389 مجله پردازش علایم و داده ها ---
8 طراحی الگوریتم بازشناسی واج‌ها با به کارگیری همبسته‌های آکوستیکی مشخصه‌های واجی 1390 مجله پردازش علایم و داده ها ---
9 مدل سازی بازشناسی واجی کلمات فارسی 1387 مجله پردازش علایم و داده ها ---
10 تنوع واجگونه‌ای همخوان لرزشی لثوی در زبان فارسی: یک مطالعه آزمایشگاهی 1391 مجله زبان و زبانشناسی ---
11 بررسی آوایی تکیه در زبان فارسی 1391 مجله زبان پژوهی ---
12 گونه های آزاد و مدرج در واجشناسی فارسی و تحلیل آنها در چارچون نظریه بهینگی 1385 مجله ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ---
13 بررسی آوایی کاهش واکه ای در زبان فارسی در دست چاپ مجله جستارهای زبانی ---
14 The production of lexical stress by Persian EFL learners 2013 Academic Journal of Teaching language skills ---
15 تکیه گروه در زبان فارسی- یک مطالعه موردی 1393 مجله پژوهش های زبانی دانشگاه تهران ---
16 Acoustic Analysis of Persian EFL Learners' Pronunciation of English Vowels 2015 Journal of Teaching Language Skills ---
17 Word-level prominence in Persian: An experimental study." 2017 Language and Speech ---
18 گونه های آزاد و مدرج در واجشناسی فارسی 1384 مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ---
19 The production of lexical stress by Persian EFL learners 2016 Journal of Teaching language skills ---
20 کیفیت واکه در زبان فارسی، مقوله ای پایدار یا تغییرپذیر؟. 1394 پژوهش های زبانی ---
21 التقای واکه در زبان کردی سورانی 1395 مجله پژوهش های زبانی نمایش پیوند
22 The timing of prenuclear pitch accents in Persian 2017 Journal of the International Phonetic Association نمایش پیوند
23 تعامل نحو و واج‌شناسی: بررسی آهنگ بندهای موصولی توصیفی پسایندشده در زبان فارسی 1395 مجله جستارهای زبانی نمایش پیوند
24 بررسی و نقد کتاب نظام آوایی زبان فارسی مجله علمی پژوهشی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی نمایش پیوند
25 تحلیل پیکره بنیاد آهنگ گفتار فارسی در دست چاپ مجله زبان فارسی و گویش های ایرانی نمایش پیوند
26 تعامل عوامل نوایی در برجسته سازی هجاها در زبان فارسی 1396 مجله زبان فارسی و گویش های ایرانی نمایش پیوند
27 انطباق واجی واکه های انگلیسی با واکه های فارسی در چارچوب یک انگاره شنیداری 1397 پژوهش های زبان شناسی نمایش پیوند
28 the prosody od discourse structure and content 2018 Journal of Applied Language Studies نمایش پیوند
29 تقابل واکداری-بیواکی در گفتار فارسی زبانان انگلیسی آموز 1399 پژوهش های زبان شناسی تطبیقی نمایش پیوند
30 تعامل آهنگ و ساخت اطلاع: بازنمایی درجات کهنگی اطلاع در واج‌شناسی آهنگ فارسی 1399 جستارهای زبانی نمایش پیوند
31 بررسی نوایی ناحیه پس‌کانونی در زبان فارسی: تکیه زدایی یا کاهش دامنه زیروبمی؟ 1399 زبان و زبانشناسی نمایش پیوند
32 درج همخوان برای جلوگیری از التقای واکه ها در زبان فارسی: یک بررسی آوایی 1399 پژوهش های زبانی نمایش پیوند
33 تشخیص تقابل‌های واکه‌ای انگلیسی توسط فارسی زبانان بر اساس انگارة همگونی ادراکی 1399 علم زبان نمایش پیوند
34 شواهد درکی برای انطباق واجی واکه‌های انگلیسی با نظام واکه‌ای فارسی 1399 زبان پژوهی نمایش پیوند
35 بررسی صوتی میزان قوت همخوان‌های سایشی فارسی در بافت‌های آوایی و نوایی مختلف 1399 پژوهش های زبانشناسی تطبیقی نمایش پیوند
36 آیا پردازش ادراکی خوشه‌های همخوانی آغازی در زبان فارسی منجر به درج واکه خیالی می‌شود؟ 1399 پژوهش های زبان شناسی نمایش پیوند
37 انتقال آوایی در گفتار فارسی‌آموزان چینی و عربی: مطالعه موردی بر روی انفجاری‌های بدنه‌ای 1399 مجله آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان نمایش پیوند
38 کاهش همخوانی در زبان فارسی: مطالعۀ موردی همخوانهای انفجاری 1399 مطالعات زبانشناسی غرب ایران نمایش پیوند
39 آهنگ پاره‌گفتارهای پرسشی در زبان فارسی 1399 جستارهای زبانی نمایش پیوند
40 واجشناسی قرآن: بررسی فرآیندهای تجویدی در قرآن کریم در چارچوب واجشناسی آزمایشگاهی 1399 زبان فارسی و گویش های ایرانی نمایش پیوند
41 هماهنگی واکه‌ای در ترکی همدانی: بررسی میزان اعتبار انگاره‌های بهینگی 1399 زبانشناسی گویش های ایرانی نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 آواشناسی و واجشناسی ---
2 آوشناسی آکوستیک و شنیداری ---
3 پردازش سیگنال گفتار ---
4 بازسازی و بازشناسی رایانه ای گفتار ---

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 آموزش صوتی و تصویری واج های زبان فارسی 1384 کنفرانس زبان و رایانه ---
2 تقابل صوت شناختی محل تولید همخوان های انسدادی 1385 کنفرانس زبان و رایانه ---
3 تکیه زیروبمی H* در زبان فارسی: یک بررسی مجدد 1391 همایش بین المللی زبانشناسی ایران، دانشگاه علامه طباطبایی ---
4 - Compensatory Lengthening in Persian 2007 International Congress on Speech Sciences ---
5 - Compensatory Lengthening in Persian: the timing of non-modal phonation 2008 the conference on Experimental Linguistics, Greece ---
6 - Acoustic correlates of Persian lexical stress 2011 International Congress on Speech Sciences ---
7 - Lryngealization and Breathiness in Persian 2011 Interspeech , Florence, Italy ---
8 - The Production of linguistic stress in Persian 2011 ICIL4, Uppsala, Sweden ---
9 Is Persian a stressed or a non stressed language? 2017 ICIL7 نمایش پیوند
10 Production of English velar stops by native Persian speakers 2018 New trends in English Language Teaching and Testing نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 همبسته های نحوی و آوایی مبتداسازی و ساخت ارتقایی در زبان فارسی 1391 دانشگاه تهران نمایش پیوند
2 ساخت نوایی زبان فارسی: تکیه واژگانی و آهنگ 1397 انتشارات سمت نمایش پیوند